Consell Social

PG2/09

Comissió de Programació i Gestió; PG2/09, de 25 de maig de 2009

INFORME FAVORABLE AL CONSELL DE GOVERN SOBRE LA CREACIÓ D'EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA PROCEDENTS DE LA RECERCA DE LA UdG AMPBiotec

Exposició de motius: Atès que La llei Orgànica 4/2007 de reforma de la llei Orgànica Universitària, introdueix en la seva disposició addicional 24a una modificació de la normativa d’incompatibilitats, prevista a la Llei 53/1984 del 26 de desembre, que preveu la possibilitat d’aixecar determinades restriccions per a la participació de professors funcionaris en empreses de base tecnològica (EBT) d’origen universitari.

Atès que, per a l’aplicació d’aquest nou règim, la normativa estableix, d’una banda la necessitat de la participació de la Universitat a l’EBT i per l’altre un informe favorable previ del Consell Social i un acord explícit del Consell de Govern. 

Atès que, d’acord amb el tràmit establert al Reglament de Creació de Spin-Offs i Start-Ups a la Universitat de Girona, la proposta d’empresa AMPBiotech, que es descriu en l’annex a aquest acord, ha sol·licitat obtenir la condició d’Spin-off.

Atès que, d’acord amb aquest mateix tràmit, el trampolí tecnològic de la Universitat de Girona, responsable del procés de definició i avaluació de les propostes, ha elevat un informe favorable sobre aquesta a la Comissió d’avaluació de spin-offs i start-ups de la Universitat de Girona.

Atès que, d’acord amb aquest mateix tràmit, la Comissió d’avaluació de spin-offs i start-ups de la Universitat de Girona en sessió número 01/09, de 23 de març de 2009, va acordar informar favorablement sobre la creació de l’empresa de base tecnològica  AMPbiotech.

S’ACORDA:

Informar favorablement al Consell de Govern sobre la creació de les empreses de base tecnològica procedents de la recerca de la Universitat de Girona AMPBiotech, d’acord amb les condicions i contraprestacions que estableixi la Universitat de Girona.

ANNEX

AMPBIOTECH

Situació del projecte

Aquest projecte sorgeix després de 6 anys de recerca conjunta, entre els grups CIDSAV (Patologia Vegetal) i LIPPSO de la UdG, tots dos membres de la Xarxa IT (acreditada per ACC1Ó (CIDEM/COPCA) de la Generalitat de Catalunya), i finançada amb més d’1M€ procedents d’ajuts públics en convocatòries competitives. Els resultats generats es concentren en el know-how del desenvolupament de pèptids antimicrobians i en varies patents sol·licitades a nivell internacional

Els emprenedors d’AMPbiotech són: el Dr. Eduard Bardají, director del grup de recerca LIPPSO i Professor Titular de Química Orgànica, i el Dr. Emili Montesinos, director del CIDSAV i del grup de recerca de Patologia Vegetal i Catedràtic de Patologia Vegetal de la Universitat de Girona.

L’objectiu principal dels emprenedors és crear AMPbiotech. El projecte empresarial parteix de tres patents de producte (patent Espanyola pèptids lineals antimicrobians, entrada en fases nacionals de la PCT pèptids cíclics antimicrobians i una en tramitació), que acrediten la innovació tecnològica en la que s’ha basat la investigació dels grups de recerca, i una àmplia col·lecció de prop de 1.000 pèptids entre els que existeixen compostos aptes per a desenvolupar aplicacions orientades a sectors concrets com el farmacèutic, fitosanitari, alimentari i veterinari.

Informe favorable i Proposta de relació amb la UdG

Mitjançant aquest informe favorable s’insta al Consell de Govern per a que acordi la constitució d’aquest projecte empresarial presentat pels doctors Eduard Bardají i Emili Montesinos, adquirint la categoria d’Empresa de Base Tecnològica establerta en la Disposició Addicional 24a de la nova LOU.

D’acord amb el que estableix aquest nou regim legal, aquest acord determinarà la participació de la UdG en el capital social de l’empresa, així com les contraprestacions adequades a favor de la Universitat de Girona. Aquesta relació s’establirà mitjançant els següents documents:

- Pacte de socis

- Contracte de Transferència de Tecnologia

- Estatuts de la societat

Aquesta resolució està condicionada a la constitució de l’empresa i a la participació de la Universitat de Girona.