Consell Social

PG1/09

Comissió de Programació i Gestió; PG1/09, de 24 d'abril de 2009

INFORME FAVORABLE AL CONSELL DE GOVERN SOBRE LA CREACIÓ DE LES EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA PROCEDENTS DE LA RECERCA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA; AQUALANES I GAME TOOLS

Exposició de motius: Atès que La llei Orgànica 4/2007 de reforma de la llei Orgànica Universitària, introdueix en la seva disposició addicional 24a una modificació de la normativa d’incompatibilitats, prevista a la Llei 53/1984 del 26 de desembre, que preveu la possibilitat d’aixecar determinades restriccions per a la participació de professors funcionaris en empreses de base tecnològica (EBT) d’origen universitari.

Atès que, per a l’aplicació d’aquest nou règim, la normativa estableix, d’una banda la necessitat de la participació de la Universitat a l’EBT i per l’altre un informe favorable previ del Consell Social i un acord explícit del Consell de Govern. 

Atès que, d’acord amb el tràmit establert al Reglament de Creació de Spin-Offs i Start-Ups a la Universitat de Girona, les propostes d’empresa Aqualanes i Game Tools, que es descriuen en l’annex a aquest acord, han sol·licitat obtenir la condició d’Spin-offs.

Atès que, d’acord amb aquest mateix tràmit, el trampolí tecnològic de la Universitat de Girona, responsable del procés de definició i avaluació de les propostes, ha elevat un informe favorable sobre aquestes a la Comissió d’avaluació de spin-offs i start-ups de la Universitat de Girona.

Atès que, d’acord amb aquest mateix tràmit, la Comissió d’avaluació de spin-offs i start-ups de la Universitat de Girona en sessió número 01/09, de 23 de març de 2009, va acordar informar favorablement sobre la creació de les empreses de base tecnològica; Aqualanes i Game Tools.

S’ACORDA:

Informar favorablement al Consell de Govern sobre la creació de les empreses de base tecnològica procedents de la recerca de la Universitat de Girona; Aqualanes i Game Tools, d’acord amb les condicions i contraprestacions que estableixi la Universitat de Girona”.

ANNEX

AQUALANES

Situació del projecte

Aqualanes té l’origen en els treballs de recerca desenvolupats dins el Grup de Visió per Computador i Robòtica (VICOROB) de la Universitat de Girona.

L’objectiu de la proposta es l’aplicació i adaptació de robots per a resoldre el problema que implica la dependència d’empreses estrangeres en la fabricació d’equips subaquàtics.

L’equip emprenedor està format pels Doctors: Juan Batlle Grabulosa, José Luis de la Rosa Esteva, Joan Martí Bonmatí i Joaquin Salvi Mas, els quals gaudeixen d’una contrastada reputació en l’àmbit científic.

L’emprenedor principal Juan Batlle va sol·licitar, en nom seu, un Ajut Gènesi del CIDEM per aquest projecte i que li ha estat atorgat.

Proposta de relació amb la UdG

Mitjançant aquest informe favorable s’insta al Consell de Govern per a que acordi la constitució d’aquest projecte empresarial presentat pels doctors Juan Batlle Grabulosa, José Luis de la Rosa Esteva, Joan Martí Bonmatí i Joaquin Salvi Mas, adquirint la categoria d’Empresa de Base Tecnològica establerta en la Disposició Addicional 24a de la nova LOU.

D’acord amb el que estableix aquest nou regim legal, aquest acord determinarà la participació de la UdG en el capital social de l’empresa, així com les contraprestacions adequades a favor de la Universitat de Girona. Aquesta relació s’establirà mitjançant els següents documents:

-Pacte de socis

-Contracte de Transferència de Tecnologia

-Estatuts de la societat

GAME TOOLS

Situació del Projecte:

The Game Tools Project (GTP) fou un projecte europeu de recerca en el qual va participar la UdG juntament amb 5 universitats europees en col·laboració amb 6 empreses. GTP pretenia obtenir una sèrie de millores en el camp de la realitat virtual amb la intenció de crear una nova generació de Llibreries 3D en temps real per millorar la Geometria, visibilitat i la il·luminació Global per a plataformes de PC, per a jocs de video-consoles, així com per a aplicacions de disseny assistit per ordinador (CAD).

Finalitzat el Projecte, el Dr. Mateu Sbert es planteja, juntament amb la Dra. Imma Boada de la UdG i d’altres integrants del GTP, crear l’empresa GameTools amb la intenció d’aprofitar l’avançat desenvolupament i know-how obtingut sobre les llibreries del GTP i del sector dels videojocs per adaptar-les a les necessitats del mercat. L’empresa pretén millorar substancialment la creació i visualització de mons virtuals, així com desenvolupar aplicacions finals de Realitat Virtual especialment en el camp de la medicina.

El coneixement tècnic dels integrants del projecte és fonamental per aquesta evolució de les llibreries cap a les necessitats de cada fabricant. Aprofitant aquesta experiència i el reconeixement obtingut en el camp de la realitat virtual, l’empresa de Game Tools vol néixer amb la intenció d’explotar dues línies de negoci que contribueixin al seu creixement:

Software Middleware 3D:

-  “Consulting Services" mitjançant llibreries adaptables a les necessitats de cada programador.

-  Complements per a Motors de Jocs existents mitjançant rutines integrades en aquests i el corresponent software de creació de continguts.

Serious Gaming:

- Jocs Històrics, Simuladors o Entorns de realitat Virtual i especialment Jocs Didàctics i Aplicacions en el camp de la medicina , com entorns de entrenament per a cirurgia mínima invasiva.

El projecte empresarial Game Tools fou guardonat amb el PREMI CINC en la 8a edició del Concurs d’Idees de Negoci que organitza anualment ACC1Ó (CIDEM – COPCA).

Informe favorable i Proposta de relació amb la UdG

Mitjançant aquest informe favorable s’insta al Consell de Govern per a que acordi la constitució d’aquest projecte empresarial presentat pel Dr. Mateu Sbert i la Dra. Imma Boada, adquirint la categoria d’Empresa de Base Tecnològica establerta en la Disposició Addicional 24a de la nova LOU.

D’acord amb el que estableix aquest nou regim legal, aquest acord determinarà la participació de la UdG en el capital social de l’empresa, així com les contraprestacions adequades a favor de la Universitat de Girona. Aquesta relació s’establirà mitjançant els següents documents:

- Pacte de socis

- Contracte de Transferència de Tecnologia

-  Estatuts de la societat

 

 

RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DELS ESTUDIS PROPIS VINCULATS AL PLA PILOT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA D’ADAPTACIÓ DE LES TITULACIONS DE LES UNIVERSITATS CATALANES EN L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR

 

Exposició de motius: Atès el conveni signat entre el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Girona en data 11 de maig de 2005, per la desenvolupament de la segona convocatòria del pla pilot d’adaptació de les titulacions de les universitats catalanes a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Atès el conveni entre l’Agència per a la qualitat del sistema universitari de Catalunya i la Universitat de Girona en data 11 de maig de 2005, per a la col·laboració en el projecte pilot sobre el sistema de gestió de la qualitat en l’horitzó de l’acreditació de les titulacions.

Atès que el Consell de Govern de la Universitat de Girona va prendre sengles acords de modificació dels plans d’estudis que ho requereixen per donar resposta a la creació dels títols propis adscrits al pla pilot ressenyat més amunt en les sessions número 4/04, de 6 de maig de 2004 i número 3/05 de 17 de març de 2005.

Atès que els acords del Consell de Govern de la UdG pels quals s’aproven els plans docents de les titulacions per a cada curs acadèmic, que a partir del curs 2004-2005 contemplen d’existència de títols propis vinculats al pla pilot d’adaptació de les titulacions de les universitats catalanes a l’espai europeu d’educació superior (acords presos en les sessions número 5/04 de 20 de maig de 2004 i 5/05, de 26 de maig de 2005 en aquests dos primers anys en què s’inicien tots els estudis vinculats al pla pilot), suposen necessàriament l’aprovació d’aquests plans d’estudis propis.

Atès que el Comissionat d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya han iniciat el procés d’avaluació i reconeixement d’aquests títols, alguns dels quals ja han obtingut la certificació corresponent.

S’APROVA:

Primer.- Ratificar l’aprovació dels títols propis que es relacionen a continuació i determinar que la data d’aprovació del pla d’estudis que ha de constar en els títols corresponents és la que s’indica al costat de cada un.

Estudi propi de Grau en INFERMERIA: PROMOCIÓ DE LA SALUT            20 de maig de 2004

Estudi propi de Grau en ECONOMIA I EMPRESA               20 de maig de 2004

Estudi propi de Grau en CIÈNCIES AMBIENTAL                20 de maig de 2004

Estudi propi de Grau en DRET. PRÀCTIQUES JURÍDIQUES EN INSTITUCIONS PÚBLIQUES       20 de maig de 2004

Estudi propi en Grau en ENGINYERIA INFORMÀTAICA TÈCNICA. ESPECIALITAT EN GESTIÓ I SISTEMES    20 de maig de 2004

Estudi propi en Grau en LLETRES: COMUNICACIÓ CULTURAL     20 de maig de 2004

Estudi propi en Grau en DESENVOLUPAMENT HUMÀ A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ    20 de maig de 2004

Estudi propi en Grau en TURISME          20 de maig de 2004

Estudi propi en Grau en BIOLOGIA        26 de maig de 2004

Estudi propi en Grau en PATRIMONI CULTURAL         26 de maig de 2004

Estudi propi en Grau en PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES       26 de maig de 2004

Estudi propi en Grau en QUÍMICA       26 de maig de 2004                  

 

Segon.- Autoritzar l’expedició dels títols corresponents a aquests estudis propis a mesura que l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya atorgui l’oportuna certificació.