Consell Social

EPP1/09

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, EPP1/09, de 25 de març de 2009

PREUS DELS PROGRAMES DE MÀSTERS, DIPLOMES DE POSTGRAU, CURSOS DE POSTGRAU I DIPLOMES D’ESPECIALITZACIÓ PROPIS PER AL CURS 2009-2010 (1a convocatòria)

Exposició de motius: Atès que l’article 8.2 del Reglament d’Estudis Propis de Formació Continuada de la Universitat de Girona, modificat per acord del Consell de Govern en la sessió núm. 1/04, de 29 de gener de 2004, estableix que els cursos i activitats que constitueixen l’oferta d’estudis propis de formació continuada requereixen l’aprovació del Consell de Govern, una vegada informats per la Comissió de Formació Continuada.

Atès que s’ha acomplert el que s’estableix en l’article 12.2 de l’esmentat Reglament, pel qual les propostes han de disposar d’un període de deu dies hàbils de tràmit d’audiència en el vicerectorat responsable de la formació continuada, abans de la seva presentació a la Comissió de Formació Continuada.

Atès que la Comissió de Formació Continuada, en la sessió 1/09 de 12 de febrer de 2009, ha analitzat els programes presentats, amb les memòries acadèmiques i econòmiques corresponents, seguint el que s’estableix en l’article 12.1 del Reglament, i ha acordat elevar al Consell de Govern els programes que es detallen en l’annex I per a la seva aprovació.

S’APROVEN:

Els preus dels programes de Màsters, Diplomes de Postgrau, Cursos de Postgrau i Diplomes d’Especialització propis per al curs 2009-2010 (1a convocatòria).

DESPESA PLURIANUAL RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’AUDITORIA DEL COMPTES ANUALS DE LA UdG DELS EXERCICIS 2008 I 2009
S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització del servei d’auditoria dels Comptes Anuals de la UdG dels exercicis 2008 i 2009 (CPA 2008 69.20.10 / CPV 79212100-4), d’acord amb els desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació: Noranta-quatre mil euros (94.000,00 €), distribuïts de la següent manera:

Import de cada anualitat:

                                   Base imposable            IVA                              Import total

Any 2009                      40.517,24 €                  6.482,76 €                    47.000,00 €

Any 2010                      40.517,24 €                  6.482,76 €                    47.000,00 € (*)

* Aquest import serà revisat d'acord amb l'IPC estatal que publiqui l'INE i en aplicació de l'establert a l'art.78.3 de la LCSP

Aplicació Pressupostària: 227.06

Unitat de despesa:     Any 2009         11.01.000

                                Any 2010         11.01.000

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà de dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

AUTORITZACIÓ PER A LA FORMALITZACIÓ DELS TRÀMITS ADIENTS QUE PERMETIN LA REGULARITZACIÓ DE CONSTITUCIÓ I APROVACIÓ DEL DRET DE SUPERFÍCIE, A FAVOR DE LA UDG, DE TERRENY EN SECTOR MAS BARRIL PER INFRAESTRUCTURES DELS SERVEIS UNIVERSITARIS

Exposició de motius: El 6 de novembre de 2008, vist l’acord de la comissió bilateral de seguiment del conveni de col·laboració entre el Ministerio de la Vivienda i la Generalitat de Catalunya per l’aplicació del Pla Estatal 2005-2008, el Ple de l’Ajuntament de Girona estableix el marc de col·laboració per la promoció de 70 habitatges universitaris de nova construcció en regim d’arrendament al Campus Montilivi per a ús de joves, estudiants i altres membres de la comunitat universitària.

El Ple de la Corporació Municipal de Girona, en sessió ordinària de 14 d’octubre de 2008, constitueix dret de superfície a favor de la Universitat de Girona, per a la construcció d’habitatges universitaris de lloguer. El dret de superfície, establert per un període de 75 anys, es gratuït i es condiciona amb caràcter resolutori a la construcció d’aquests habitatges i a la seva adscripció de forma permanent i efectiva a l’ús que els motiva.

Es considera per a aquesta construcció la idoneïtat de la finca, de propietat municipal, situada al sector Mas Barril II “Peça de terreny situat en el terme municipal de Girona de 3.812,55 m² de superfície, de forma irregular, destinada a equipament docent que confronta al Nord amb espais lliures i vialitat; Sud, amb finca de la Universitat de Girona destinada a equipament; Est i Oest, amb espais lliures”.

Per tot això i d’acord amb l’establert a la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya i de conformitat amb el que s’estableix a l’article 103 dels Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats pel Decret 200/2003, de 26 d’agost (DOGC núm. 3963, de 8 de setembre de 2003),

S’APROVA:

La constitució del dret de superfície sobre terreny situat al sector Mas Barril II amb superfície de 3.812,55 m² i amb destinació exclusiva a la infraestructura del servei universitari de construcció i promoció de 70 habitatges universitaris de nova construcció en regim d’arrendament al Campus Montilivi per a ús de joves, estudiants i altres membres de la comunitat universitària, així com l’autorització a la rectora a realitzar tots els tràmits adients i pertinents per a la regularització en escriptura pública d’aquest dret de superfície.

 

 

AUTORITZACIÓ PER A LA FORMALITZACIÓ DELS TRÀMITS ADIENTS QUE PERMETIN LA REGULARITZACIÓ DE CONSTITUCIÓ I APROVACIÓ DEL DRET DE SUPERFÍCIE, A FAVOR DE LA UDG, DEL CONJUNT SANT DOMÈNEC – LES ÀLIGUES

Exposició de motius: El Ple de la Corporació Municipal de Girona, en sessió ordinària de 12 de setembre de 2007, constituí dret de superfície a favor de la Universitat de Girona, modificant les resolucions plenàries de 12 de juliol de 1983 i 28 d’abril de 1987 relatives a la cessió de l’ús de les finques objecte de la constitució del present dret, sobre la finca registral: “Finca urbana, situada en el terme municipal de Girona, constituïda per l’edifici de l’antiga universitat literària (Les Àligues) i el Convent de San Domènec, de 20.712 m² de superfície, que limita en conjunt: Nord, amb edificis particulars aixecats sobre murs de l’antic recinte de Girona; Sud i Est, amb muralla de la Ciutat; i Oest, amb la Plaça de Sant Domènec, el carrer del Portal Nou i l’Església de Sant Domènec”.

Aquest dret de superfície s’atorgà amb caràcter gratuït i per termini de 75 anys i inclou el conjunt d’edificacions existents en la finca.

Per tot això i d’acord amb l’establert a la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya i de conformitat amb el que s’estableix a l’article 103 dels Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats pel Decret 200/2003, de 26 d’agost (DOGC núm. 3963, de 8 de setembre de 2003),

S’APROVA:

La constitució del dret de superfície sobre la finca urbana de terreny situada a terme municipal de Girona i de 20.712 m² de superfície que conforma el conjunt Sant Domènec – Les Àligues, així com l’autorització a la rectora a realitzar tots els tràmits adients i pertinents per a la regularització en escriptura pública d’aquest dret de superfície.

 

 

DESPESA PLURIANUAL RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REPARTIMENT DE LA CORRESPONDÈNCIA ORDINÀRIA I URGENT DE CARÀCTER LOCAL QUE GENERA LA UDG AMB DESTINACIÓ A GIRONA (CAPITAL), SALT I SARRIÀ

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització de la prestació del servei de repartiment de la correspondència ordinària i urgent de caràcter local que genera la Universitat de Girona amb destinació a Girona (capital), Salt i Sarrià (CPA 2008 53.20.1 / CPV 64112000-4), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació: Atès que el cost del servei de repartiment de la correspondència ordinària i urgent de caràcter local que genera la Universitat que es contractarà per 4 anys oscil·larà en funció del consum que es realitzi, no es pot determinar un cost tancat per a cada anualitat.

Aplicació pressupsotària: 227.03

Unitat de despesa: Variarà en funció de l’usuari (centre docent, departament, servei...) que empri aquest tipus de repartiment de correu

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació.

DIVERSES DONACIONS

S’APROVA:

 • Acceptar la donació de 3.000 € en efectiu per a la realització d’activitats de conservació i difusió del patrimoni cultural del poble sahrauí, especialment en el Museu de Rabuni, i de designació d’administrador d’aquesta quantitat en la persona del Dr. Narcís Soler Masferrer, professor de l’àrea del Coneixement de Prehistòria del Departament de Geografia, Història i Història de l’Art de la Universitat de Girona, en tant que responsable de diferents projectes de cooperació i investigació en el Sàhara Occidental.
 • Acceptar la donació de 2.000 € en efectiu per a la realització d’activitats de conservació i difusió del patrimoni cultural del poble sahrauí, especialment en el Museu de Rabuni, i de designació d’administrador d’aquesta quantitat en la persona del Dr. Narcís Soler Masferrer, professor de l’àrea del Coneixement de Prehistòria del Departament de Geografia, Història i Història de l’Art de la Universitat de Girona, en tant que responsable de diferents projectes de cooperació i investigació en el Sàhara Occidental.
 • Acceptar la donació de donació feta per la Sra. Maria Teresa Brunet Mayor en favor de la Biblioteca de la Universitat de Girona de llibres i documents que foren de la seva propietat (aproximadament 500 volums i un miler de cartes i documents) relacionats majoritàriament amb els estudis d’història de la llengua, literatura i filologia catalanes, i història i política catalana internacional.El valor de mercat del fons documental donat, malgrat la seva dificultat de càlcul, se situa en 9.000 € aproximadament.
 • Acceptar la donació de l’autoclau d’esterilització “RAYPAN” model AE-75 a favor de la Facultat de Ciències.

 

DONACIÓ DE MATERIAL INFORMÀTIC DE LA UDG A LA UNIVERSITAT DE HOLGUIN (CUBA)

S’APROVA:

Donar el material informàtic adquirit per tal de desenvolupar el projecte “millora del disseny i del procés de producció de cadires de rodes i altres ajudes tècniques en la indústria local cubana” – finançat per l’agència catalana de cooperació i el desenvolupament de la Generalitat de Catalunya (convocatòria 2008), a favor de la Universitat de Holguin (Cuba).

Aquesta donació és lliure de càrregues i gravàmens.

 

DESAFECTACIÓ A FAVOR DEL MUSEU NACIONAL DEL POBLE SAHRAUÍ DE RABUNI D’UN PROJECTOR HITACHI ED-X32 I UN DVD PIONEER DV-300 S

Exposició de motius: Fa més de 10 anys que la UdG manté una col·laboració permanent amb el poble Sahrauí, en el marc del seu compromís social d’ajuda al desenvolupament dels països i pobles menys afavorits. Des de l’àmbit de la recerca, i amb la voluntat d’ajudar a la recuperació de la cultura Sahrauí i a la seva difusió, un dels objectius d’aquesta col·laboració ha estat i és el disseny i manteniment del Museu Nacional del Poble Sahrauí, com a eina fonamental de la difusió de la història i cultura d’aquest poble.

Des de l’any 2005 aquesta col·laboració ha obtingut finançament regular per part dels ajuts Rigoberta Menchú del programa d’ajuts de Cooperació i Desenvolupament de la UdG.

El projecte del 2008 es va centrat molt especialment en la millora del contingut del museu, especialment les seves col·leccions etnològiques, com el millor exponent de l’antiga forma de vida dels habitants del Sàhara Occidental, i en la preparació de DVDs com a eina educadora i de difusió.

En el marc d’aquest projecte, el Dr. Narcís Soler Masferrer traslladà al Servei d’economia, Patrimoni i Contractació (SEPIC) la voluntat de fer donació al Museu Nacional del Poble Sahrauí d’un projector Hitachi ED-X32 (inventari 57833 i cost d’adquisició 936,12€), amb la finalitat de possibilitar que aquests material educatiu esdevingués una vertadera eina de difusió i educació.

Aquesta petició tingué entrada al SEPIC el mes de març de 2008 i trasllat a la gerència, però per error de procediment no va ser elevada al Consell Social per a la seva aprovació.

Atès que el professor Soler no va rebre notificació negativa de la seva petició, la donació va ser realitzada en el viatge realitzat durant l’any 2008.

S’APROVA:

Autoritzar la desafectació d’un projector Hitachi ED-X32 (inventari 57833 i cost d’adquisició 936,12€ per a la seva donació al Museu Nacional del Poble Sahrauí i Instar a la gerència de la UdG que procedeixi a iniciar l’expedient de donació.

 

 

EXEMPCIONS DE PAGAMENT DE LES TARIFES EN CONCEPTE D’UTILITZACIÓ D’ESPAIS

S’APROVEN:

Les exempcions de pagament de les tarifes en concepte d’utilització d’espais de:

 • Facultat d’Educació i Psicologia, per a la realització de “Diploma de Postgrau en Especialista Universitari: intervenció Psicomotriu en l’àmbit Educatiu” (08GPX1029).
 • Facultat d’Educació i Psicologia, sol·licitada per l’Associació d’ensenyaments de Música de Catalunya “Segones Jornades d’experiències Musicals”, la qual va adreçada al professorat d’educació musical.
 • Facultat d’Educació i Psicologia, sol·licitada per l’ONG Intermón Oxfam per a la realització de la “Jornada d’Educació per a la ciutadania Global”.
 • Facultat de Lletres, per a la realització del “Curs d’Especialització en ArcGis 9.1 aplicat a la Gestió Ambiental” (08GHX4013).
 • Facultat d’Educació i Psicologia, sol·licitada per l’associació d’amics de la UNESCO de Girona per a la realització del XIV Concurs artístic i literari
 • Facultat d’Educació i Psicologia, sol·licitada pel Departament d’Educació dels Serveis Territorials a Girona per a la realització de la 2a edició del curs Cinema i Valors.
 • Facultat de Dret, sol·licitada per ‘Associació de Famílies Adoptants a Mèxic (AFAMEX), per a la celebració de la seva assemblea general ordinària.
 • Escola Politècnica Superior, sol·licitada per International House i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya - Fundació catalana de l’esplai, per a la realització de la prova provincial del 2n concurs d’anglès interescolar de Catalunya.
 • Facultat de Lletres, per a la realització del “Màster en Comunicació Crítica d’art” (08GHM0012).
 • Facultat d’Educació i Psicologia, per a la realització del “Curs d’especialització en Intervenció Psicosocial i Terapèutica d’Infants i Adolescents Tutelats en Centres d’Acollida”” (08GPX4103).
 • Facultat d’Educació i Psicologia, sol·licitada pel Departament d’Educació dels Serveis Territorials a Girona per a la realització d’una sessió d’estudis de FEP per EAP,

 

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 2009 D’AJUTS DEL CONSELL SOCIAL

Exposició de motius: Atès que el Consell Social fa pública cada any una convocatòria d’ajuts, a partir de l’acord pres pel Ple en la sessió núm. 3nc, de data 30 de novembre de 2004.

Atès que el Consell Social va fer pública la convocatòria de 2009 d’ajuts, segons l’acord del Ple en la sessió 6/08 de 22 de desembre.

Atès que en les bases que regulen aquesta convocatòria s’estableix que la Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni del Consell Social acordarà la concessió d’aquests ajuts.

Atesa la disponibilitat pressupostària i l’import total destinat a aquesta convocatòria que s’estableix en les bases que la regulen.

Atesos els requisits pel que fa a la sol·licitud i projecte adjunt, que s’estableixen en les bases que regulen aquesta convocatòria.

Atesa la finalitat de la convocatòria, que s’estableix en les bases que la regulen.

Atesa la valoració específica de l’orientació de les activitats als criteris que s’estableixen les bases que regulen aquesta convocatòria.

S’APROVA:

Concedir ajut a les sol·licituds que s’adjunten a l’annex 1

Desestimar la concessió d’ajuts a les sol·licituds que s’adjunten a l’annex 2

MODIFICACIÓ DEL CONVENI ESPECÍFIC D’INVERSIONS DE LA UDG PER AL PERÍODE 2007-10 ENTRE EL DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA (DIUIE) I LA UNIVERSITAT DE GIRONA (UDG) EN EL MARC DEL PLA D’INVERSIONS DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES PER AL PERÍODE 2007-13

Exposició de motius: Vist l’informe emès per la consultora RQP Arquitectura SL, de data 30 de setembre de 2008, sobre les incidències esdevingudes en el procés de remodelació de l’edifici del Seminari Menor com a futura seu de la Facultat d’Educació i Psicologia i la documentació justificativa annexa sobre les desviacions econòmiques en l’esmentat projecte;

Atès l’informe presentat pel vicerector d’Economia i Recursos i pel Gerent de la UdG al Consell Social en data 20 de febrer de 2009, i ampliat posteriorment en data 20 de març de 2009, en el qual s’informa de la proposta de modificació del conveni específic d’inversions de la UdG per al període 2007-10 segons l’especificat a l’annex I, que s’annexa a l’acta com a annex núm.

Atesos el preacords entre el DIUiE i la UdG en el marc de la comissió de seguiment del Programa d’Inversions 2007-13 respecte del contingut i la forma en què s’ha de produir la modificació del conveni;

Atesa també la petició del propi Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de periodificar entre els anys 2009 i 2010 els romanents generats fins al 2008.

S’APROVA:

Donar el vistiplau per a la formalització de la modificació del conveni d’acord amb els termes especificats a l’annex I d’acord amb el model d’addenda al conveni aportat pel DIUiE.