Consell Social

5/08, de 28 de novembre de 2008

5/08, de 28 de novembre de 2008

MEMÒRIA DEL TÍTOL DE MÀSTER UNIVERSITARI DE PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENT D'IDIOMES EN QUE LA UdG REMETRÀ A VERIFICACIÓ (ANECA) PER A SER IMPLANTAT (DIUIE) EL CURS 2009-2010

Exposició de motius: Atès que el procediment fixat per l'administració universitària determina que les universitats sotmetran les memòries de programació de nous màsters a verificació per part d'ANECA (R:D.1393/2008) i que, en paral·lel, hauran de presentar-ne un resum al DIUiE.

Atès que ANECA analitzarà les memòries des del punt de vista de l'acompliment dels criteris de verificació i el DIUiE, al seu torn, vetllarà per l'acompliment dels criteris de programació del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

Atès que els terminis fixats pel CIC pel lliurament de la documentació especificada finalitza el 31 d'octubre de 2008.

Atès que el calendari previst per ANECA en el procés de verificació de les memòries és de sis mesos a partir de la data de lliurament de les memòries.

Atès l'acompliment dels criteris continguts en "l'acord sobre el procediment de presentació i programació de les propostes de màsters universitaris de la UdG" (aprovat pel Consell de Govern en la sessió 06/08 de 24 de juliol de 2008).

Ateses les directrius de la Dirección General de Universidades (resolución de 16 de juliol de 2008), segons les quals l'esmentat màsters haurà de substituir al CAP, en el curs 2009-2010.

Atès l'informe favorable de la Comissió de Postgrau.

En virtut de tot l'anteriorment exposat,

S’APROVA:

Per donar compliment a l’article 88, de la Llei 1/2003, d’Universitats de Catalunya, la remissió simultània a ANECA i DIUiE de la memòria del Màster universitari de professorat d’educació secundaria obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes (60 ECTS).

 

MEMÒRIES DE LES TITULACIONS DE GRAU D'ARQUITECTURA I EN ENGINYERIA DE L'EDIFICACIÓ QUE LA UdG REMETRÀ A VERIFICACIÓ (ANECA) PER SER IMPLANTADES (DIUIE) AL CURS 2009-2010

Exposició de motius: Atès que el procediment fixat per l'Administració universitària determina que les universitats sotmetran les memòries de programació de nous Graus a verificació per part d'ANECA (R.D-1393/2008), i que, en paral·lel, hauran de presentar-ne un resum al DIUiE.

Atès que ANECA analitzarà les memòries des del punt de vista de l'acompliment dels criteris de verificació i el DIUiE, al seu torn, vetllarà per l'acompliment dels criteris de programació del Consell Interuniversitari (CIC), i d'una manera particular la viabilitat econòmica de les memòries i l'exigència del coneixement de terceres llengües.

Atès que, tot i que el termini fitxat pel CIC pel lliurament de la documentació especificada finalitza el 31 d'octubre de 2008, en la sessió de Programació i Ordenació Acadèmica del CIC, corresponent al 2 d'octubre de 2008, es va acordar allargar el termini, exclusivament pels graus amb directrius corresponents a les Escoles Politècniques, tota vegada que han trigat en disposar-ne, o no en disposen encara, de les directrius del Ministeri.

Atès que acollint-se a l'esmentat acord, l'Escola Politècnica Superior (EPS) va sol·licitar al Consell de Direcció la possibilitat de presentar per a ser remeses a verificació, dins del termini establert, les memòries que s'ajustin a les directrus corresponents, prèviament revisades i ajustades també alsa criteris de la UdG, del CIC i d'ANECA.

Atès que s'han acomplert les tasques, fases en els terminis previstos i aprovats en el Consell de Govern núm. 8/09, de 23, 24 i 28 d'octubre de 2008.

Atès que la Comissió de Plans d'Estudis de Grau, en la sessió núm. 3/08, celebrada el 19 de novembre de 2008, ha informat favorablement la proposta.

En virtut de tot l'anteriorment exposat,

S’APROVA:

Per donar compliment a l’article 88, de la Llei 1/2003, d’Universitats de Catalunya, la remissió simultània a ANECA i DIUiE de les memòries de grau d’Arquitectura i Enginyeria de l’Edificació.

 

CRITERIS BÀSICS PER A L'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2009 DE LA UdG 

S’APROVEN:

Els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost del 2009 de la UdG, d’acord amb el

que es disposa en l’article 89c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que són els següents:


a) Prudència en l’estimació dels ingressos, especialment els derivats de la subvenció pública a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, ateses les informacions negatives sobre el grau d’execució del Pla de finançament per a la millora de les universitats públiques catalanes, acordat l’octubre de 2006. 

b) Prevenció, contenció i austeritat en la despesa, amb una especial atenció a la derivada dels Capítols I i II, ateses les circumstàncies econòmiques adverses i la greu situació de moltes empreses i institucions, en un context de crisi econòmica global.

c) Aproximació al balanç d’ingressos i despeses per docència, per recerca i per unitats, en el marc dels treballs per a la implantació de la comptabilitat analítica.  

PRESSUPOST 2009 DEL CONSELL SOCIAL

S’APROVA:

El pressupost de l’exercici 2009 del Consell Social de la Universitat de Girona.

ATORGAMENT DE LES RETRIBUCIONS ADDICIONALS PER MÈRITS DE RECERCA CORRESPONENTS A LA CONVOCATÒRIA 2007 FUNCIONARIS (2A CONVOCATÒRIA 2008, EN PART)

Exposició de motius: L'article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya recull la possibilitat que la Generalitat de Catalunya pugui establir retribucions addicionals per mèrits individuals de docència, recerca i gestió per al personal docent i investigador funcionari i contractat, d'acord amb allò establert per l'article 69.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. La llei d'universitats de Catalunya atribueix la potestat per regular aquestes retribucions al Govern de la Generalitat i llur asignació al Consell Social de cada universitat, a proposta del respectiu consell de govern, i amb la prèvia avaluació favorable de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya.

Atès que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha resolt l'avaluació dels mèrits de recerca corresponents a la convocatòria 2007 funcionaris (2a convocatòria 2008, en part).

S'APROVA:

L'atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca a les persones que es detallen en l'annex núm. 2.