Consell Social

CU5/08

Comissió de Comunitat Universitària, CU5/08, de 30 d'octubre de 2008

MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA RECLASSIFICACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL D’AUXILIAR ADMNISTRATIUS

S’APROVA:

La modificació de la Relació de llocs de treball com a conseqüència de la reclassificació dels llocs de treball d’auxiliar administratius, com a resultat del procés d’oposicions, d’acord amb el text següent:

Correspondria la reclassificació a C16 i adscripció a les places que ocupen els candidats que consten a la llista de la valoració final de les proves en torn de promoció interna de la convocatòria PF-CO-1/08 publicada en el DOGC núm. 5082 de data 3 de març de 2008, i que a continuació es relacionen:

Servei/Secció Unitat

Nom de la plaça

Nombre

Grup

C. destí

Àrea d’Estudis de Ciències Jurídiques

Auxiliar administrativa

1

D

14

Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach

Auxiliar administrativa

1

D

14

Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach

Administrativa

1

C

16

Biblioteca

Auxiliar administrativa

1

D

14

La proposta presentada representa un increment addicional de cost consolidable anual per sobre el pressupost de l’any 2008 de 7.898,40 €. D’aquest, la despesa corresponent a aquest any i que ja consta en la proposta de pressupost és de 1.316,40 €.

MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA RECLASSIFICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LES ÀRRES D’ESTUDI FRUIT DEL PROCÉS DE VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

S’APROVA:

La modificació de la Relació de Llocs de Treball com a conseqüència de la reclassificació de llocs de treball de les Àrees d’Estudi fruit del procés de valoració de llocs de treball, d’acord amb el text següent:

 1. Reclassificació de les places dels responsables administratius de les secretaries de Departament, Institut, i de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani i de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, passant del nivell C17 al nivell C19, amb efectes retroactius des de la data de descentralització de la recerca.

Àrea

Departament – Institut - Càtedra

Places

RLT 2008

ÀREA D'ESTUDIS DE LLETRES

Institut Patrim. Cultural

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS DE LLETRES

Institut Llengua i Cultura Catalanes

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS DE LLETRES

Dept. de Geografia, Història i Hist. de l’Art

2

C19

ÀREA D'ESTUDIS DE LLETRES

Dept. de Filologia i Filosofia

2

C19

ÀREA D'ESTUDIS DE LLETRES

Càt. De Geografia i Pensament del Territori

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS DE LLETRES

Càt. Ferrater Mora Pensament Contemporani

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Institut de Qualitat de Vida

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Dept. de Psicologia

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Dept. de Pedagogia

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Dept. de Didàctiques Específiques

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Dept. de Dret Públic

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Dept. de Dret Privat

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES

Dept. d’Empresa

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES

Dept. d’Economia

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS DE CIÈNCIES

Institut de Química Computacional

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS DE CIÈNCIES

Institut de Medi Ambient

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS DE CIÈNCIES

Dept. de Química

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS DE CIÈNCIES

Dept. de Ciències Ambientals

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS DE CIÈNCIES

Dept. de Biologia

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS D'INFERMERIA

Dept. d’Infermeria

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS TÈCNICS

Institut de Tecnologia Agroalimentària

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS TÈCNICS

Institut d’Informàtica i Aplicacions

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS TÈCNICS

Dept. d’Organitz., Gestió Empr. i Disseny del Producte

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS TÈCNICS

Dept. d’Informàtica i Matemàtica Aplicada

2

C19

ÀREA D'ESTUDIS TÈCNICS

Dept. de Física

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS TÈCNICS

Dept. d’Enginyeria Mecànica i de la Constr. Industrial

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS TÈCNICS

Dept. d’Enginy. Química Agrària i Tecnol. Agroalim.

2

C19

ÀREA D'ESTUDIS TÈCNICS

Dept. d’Eng. Elèctrica, Electrònica i Automàtica

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS TÈCNICS

Dept. Arquitectura i Enginyeria de la Construcció

1

C19

ÀREA D’ESTUDIS TÈCNICS

Dept. Arquitectura i Tecnologia de Computadors

1

C19

 1. Reclassificació de les places de les Secretaries d’Estudis, passant del nivell C18 al nivell C19

Área

Lloc

Places

RLT 2008

ÀREA D'ESTUDIS D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Secretaria d’Estudis

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS DE LLETRES

Secretaria d’Estudis

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS DE CIÈNCIES

Secretaria d’Estudis

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Secretaria d’Estudis

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS TÈCNICS

Secretaria d’Estudis

2

C19

ÀREA D'ESTUDIS DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES

Secretaria d’Estudis

1

C19

 1. Les places habilitat/ada, canvien el nom per administratiu/iva especialitzat/ada en gestió econòmica.

Área

LLOC

Places

RLT 2008

ÀREA D'ESTUDIS TÈCNICS

D’Habilitat/ada a Administratiu/iva especialitzat/ada en gestió econòmica

1

C20

ÀREA D'ESTUDIS DE CIÈNCIES

D’Habilitat/ada a Administratiu/iva especialitzat/ada en gestió econòmica

1

C20

ÀREA D'ESTUDIS DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES

D’Habilitat/ada a Administratiu/iva especialitzat/ada en gestió econòmica

1

C20

ÀREA D'ESTUDIS DE LLETRES

D’Habilitat/ada a Administratiu/iva especialitzat/ada en gestió econòmica

 

 

ÀREA D'ESTUDIS D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

D’Habilitat/ada a Administratiu/iva especialitzat/ada en gestió econòmica

 

 

ÀREA D'ESTUDIS DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

D’Habilitat/ada a Administratiu/iva especialitzat/ada en gestió econòmica

 

 

 1. Reclassificació de la plaça de cap de secretaria acadèmica de l’Àrea d'Estudis Tècnics, passant del nivell B22 al nivell B24.

La proposta presentada representa un increment addicional de cost consolidable anual per sobre el pressupost de l’any 2008 de 58.548 €. D’aquests, la despesa corresponent a aquest any, i que ja consta en la proposta de pressupost és de 120.050 .

MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL COM A CONSEQÜÈNCIA DE NOVES PLACES A LES ÀREES D’ESTUDI FRUIT DE L’ANÀLISI DE DIMENSIONAMENT

S’APROVA:

La modificació de la Relació de Llocs de Treball com a conseqüència de la creació de noves places a les Àrees d’Estudi fruit de l’anàlisi de dimensionament, d’acord amb el text següent:

 1. Reclassificació de les places d’habilitat/ada o administratiu/iva especialitzat/ada en gestió econòmica en places de cap de Secció Econòmica.

Àrea

LLOC

Places

RLT 2008

ÀREA D'ESTUDIS DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Cap de Secció Econòmica

1

B22

ÀREA D'ESTUDIS D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Cap de Secció Econòmica

1

B22

ÀREA D'ESTUDIS DE LLETRES

Cap de Secció Econòmica

1

B22

 1. Creació de la plaça d’administratiu/iva especialitzat/ada en gestió econòmica.

Àrea

LLOC

Places

RLT 2008

ÀREA D'ESTUDIS TÈCNICS

administratiu/iva especialitzat/ada en gestió econòmica

1

C20

 1. Reclassificació de la plaça d’administratiu/iva de nivell C16 a administratiu/iva especialitzat/ada en gestió econòmica de nivell C20.

Àrea

LLOC

Places

RLT 2008

ÀREA D'ESTUDIS TURÍSTICS

administratiu/iva especialitzat/ada en gestió econòmica

1

C20

 1. Creació de places de secretaria d’estudis de nivell C19.

Àrea

LLOC

Places

RLT 2008

ÀREA D'ESTUDIS D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Secretaria d’estudis

1

C19

ÀREA D'ESTUDIS DE LLETRES

Secretaria d’estudis

1

C19

 1. Reclassificació de la plaça d’administratiu/iva especialitzat/ada de nivell C17 a Secretaria d’estudis de nivell C19.

Àrea

LLOC

Places

RLT 2008

ÀREA D'ESTUDIS D'INFERMERIA

Secretaria d’estudis

1

C19

 1. Creació de places d’administratiu/iva, de nivell C16, amb motiu de donar suport a departaments i instituts.

Àrea

LLOC

Places

RLT 2008

ÀREA D'ESTUDIS TÈCNICS

Administratiu/iva

2

C16

ÀREA D'ESTUDIS DE CIÈNCIES

Administratiu/iva

2

C16

 1. Creació de places d’administratiu/iva, de nivell C16, fruit dels paràmetres de dimensionament general a l’àrea d’estudis.

Àrea

LLOC

Places

RLT 2008

ÀREA D'ESTUDIS TÈCNICS

Administratiu/iva

1

C16

ÀREA D'ESTUDIS DE CIÈNCIES

Administratiu/iva

1

C16

ÀREA D'ESTUDIS D'INFERMERIA

Administratiu/iva

1

C16

La proposta presentada representa un increment addicional de cost consolidable anual per sobre el pressupost de l’any 2008 de 300.851,81 €. D’aquests, la despesa corresponent a aquest any, i que ja consta en la proposta de pressupost és de 50.141,97 €.

 

 

 

RETRIBUCIONS ADDICIONALS PER MÈRITS DE GESTIÓ

S’APROVA:

L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de gestió de les persones que es relacionen a l’annex núm. 1.

RETRIBUCIONS ADDICIONALS PER MÈRITS DE DOCÈNCIA

S’APROVA:

 1. L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de docència de les persones que es relacionen a l’annex núm. 2.
 2. Donar compliment a l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 6 de febrer de 2007, que estableix que al personal docent i investigador contractat avaluat favorablement per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya li sigui reconeguda aquesta avaluació per a la percepció del complement per mèrits de docència que estableix l’article 29 del I Conveni Col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes (DOGC, 4821, de 14 de febrer de 2007).

RETRIBUCIONS ADDICIONALS PER MÈRITS DE RECERCA

S’APROVA:

 1. L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca de les persones que es relacionen a l’annex núm. 3.
 2. Donar compliment a l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 6 de febrer de 2007, que estableix que al personal docent i investigador contractat avaluat favorablement per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya li sigui reconeguda aquesta avaluació per a la percepció del complement per mèrits de recerca que estableix l’article 28 del I Conveni Col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes (DOGC, 4821, de 14 de febrer de 2007).