Estudia a la UdG

Descripció de l'estudi


Acreditació favorable d'AQU Catalunya

Escolliu una de les opcions següents:

La identitat digital és l'ususari i contrasenya que feu servir per identificar-vos al web de la UdG.

Orienta't en 5 minuts

Grau en Enginyeria Elèctrica (2017-2018)

Dades generals

Industrial
Estudi de grau de
l'àmbit industrial
 

Nom de l'estudi: Grau en Enginyeria Elèctrica
Branca de coneixement: Enginyeria i arquitectura
Durada: 4 anys
Crèdits europeus: 240
Títol a què dóna dret:

Graduat/ada en Enginyeria Elèctrica per la Universitat de Girona

Centre docent: Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places: 40
Última nota de tall: Notes de tall de primera assignació 2016 Document en format PDF 
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.513 euros. Vegeu Informació de preus

Web: http://politecnica.udg.edu/electrica
Altres informacions: Indicadors de seguiment | Sistema de qualitat | Pla d'acció tutorial

Vull estudiar Grau en Enginyeria Elèctrica

El Grau en Enginyeria Elèctrica proporciona coneixements i competències d’actuació en un dels sectors més importants per al desenvolupament econòmic actual. Té un paper clau en àmbits com ara la generació, transport, distribució i utilització de l’energia elèctrica; les energies renovables; la gestió eficient de l’energia; i els accionaments electromecànics.

La formació especialitzada en enginyeria elèctrica està enfocada a desenvolupar les atribucions professionals, especialment en el disseny i l’elaboració de projectes de tot tipus d’instal·lacions: elèctriques, d’energies renovables, domòtiques, d’automatització i control industrials, i xarxes elèctriques intel·ligents (smart grids).


Em convé saber...

La titulació s’articula a partir de matèries de formació bàsica com ara les matemàtiques i la física. Aquestes matèries, juntament amb la informàtica, tenen el propòsit de donar les bases necessàries per comprendre altres matèries de caire més industrial. A mesura que s’avança en els cursos, s’introdueixen les assignatures més pràctiques, pròpies de la titulació, relacionades amb l’electricitat, les energies renovables i l’automàtica.

La formació més directament relacionada amb l’especialitat permet formar professionals capaços d’actuar en els àmbits propis de l’enginyeria elèctrica i d’assumir tasques de disseny, desenvolupament de projectes, assessorament tècnic, verificació, control, manteniment, comercialització, gestió, explotació i direcció aplicades als accionaments electromecànics, la generació, el transport, la distribució i la utilització de l’energia elèctrica i les energies renovables.

Volem destacar, però, que el millor motor per impulsar uns estudis com els que ens ocupen és la motivació. El jove que vol participar en el desenvolupament d’una societat i en l’adaptació sostenible de l’energia elèctrica a l’activitat industrial i de serveis, que s’interessa per metodologies i sistemes de transformació d’energia i que és curiós per les tecnologies modernes i els avenços, possiblement disposa del millor impuls per aconseguir amb èxit la titulació d’Enginyeria Elèctrica.

Tota la informació referent a la titulació es pot trobar a l’adreça www.udg.edu/eps.

Competències

Aquesta titulació té per objectiu formar els estudiants perquè adquireixin les competències necessàries per a l’exercici de la professió:

 • Redactar, firmar, desenvolupar i dirigir projectes en l’àmbit de l’enginyeria industrial.
 • Conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que capacitin per aprendre nous mètodes i teories, i dotin de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Adquirir capacitat de resoldre problemes amb iniciativa i per a la presa de decisions, creativitat, raonament crític i capacitat de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l’enginyeria industrial.
 • Assolir coneixements per a la realització d’amidaments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i treballs similars.
 • Desenvolupar la capacitat per al maneig d’especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.
 • Estar capacitat per analitzar i valorar l’impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Tenir capacitat de direcció, organització i planificació en l’àmbit de l’empresa i d’altres institucions i organitzacions.
 • Saber treballar en entorns multilingües i multidisciplinaris.
 • Conèixer, comprendre i saber aplicar la legislació necessària en l’exercici de la professió.


Com puc accedir-hi?
Requisits d’accés
 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.
Altra informació d’accés

Tindré sortides professionals?

Aquest grau ofereix grans possibilitats d’inserció en el món laboral, en empreses del sector elèctric, del sector de les energies renovables i de serveis energètics, la indústria, els serveis i l’Administració, i en l’exercici lliure de la professió.

Les atribucions professionals que atorga el grau capaciten per redactar, firmar, desenvolupar i dirigir projectes en tot l’àmbit de l’enginyeria industrial, sense cap limitació en projectes de l’àmbit de l’enginyeria elèctrica. La seva formació especialitzada està enfocada a desenvolupar aquestes atribucions professionals especialment en projectes de tot tipus d’instal·lacions elèctriques, energètiques, domòtiques i d’automatització i control de processos industrials.


I si vull continuar estudiant?

L’afinitat del Grau en Enginyeria Elèctrica amb el Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica et permet matricular-te en la titulació doble de Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Enginyeria Elèctrica i si fas algunes assignatures relacionades amb l’electrònica industrial i l’automàtica podràs, només en un any acadèmic, assolir també el Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica.

El grau en Enginyeria Elèctrica dóna accés directe al Màster en Enginyeria Industrial, que és l’únic màster oficial que habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a industrial.

A més, aquesta titulació dóna accés als màsters tecnològics i científics, i si es vol continuar en l’àmbit de la recerca es pot accedir al programa de doctorat en Tecnologia.


Professorat
Relació de professorat de la UdG que imparteix docència en el curs vigent

  Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària

  Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

  Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors

  Departament de Física

  Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica

  Departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial

  Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte


  Pla d'estudis
  Pla d'estudis
  ESTRUCTURA PER CURSOS I MÒDULS

  Nota: Aquest apartat mostra l'estructura completa del pla d'estudis. Fent clic sobre cada mòdul o requisit del pla d'estudis, s'obté la relació de les assignatures vinculades al mòdul o requisit, no les assignatures que s'ofereixen en un curs concret. Per veure l'oferta d'assignatures consulteu la guia de matrícula del curs vigent.

  Abreviatures de tipus de mòduls o requisits: B = formació bàsica; OB = obligatori; OP = optatiu; PE = pràctiques externes; TFG = treball de fi de grau

  1r Curs2n Curs3r Curs4t Curs
  AL LLARG DE LA CARRERA CAL SUPERAR ELS REQUISITS SEGÜENTS