Estudia a la UdG

Descripció de l'estudi

Contacte:


Escolliu una de les opcions següents:

La identitat digital és l'ususari i contrasenya que feu servir per identificar-vos al web de la UdG.

Orienta't en 5 minuts

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració (2015-2016)

Dades generals
Nom de l'estudi: Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Durada: 4 anys
Crèdits europeus: 240
Títol a què dóna dret: Graduat/ada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat de Girona
Centre docent: Facultat de Dret
Nombre orientatiu de places: 65
Última nota de tall: Notes de tall de primera assignació 2016 Document en format PDF 
Preu aprox. de la matrícula de primer:

Preu públic. Vegeu Informació de preus

Altres informacions: Indicadors de seguiment | Sistema de qualitat | Pla d'acció tutorial

Vull estudiar Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

Perquè el Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració neix com a resposta a la demanda d'un perfil professional especialitzat en el món públic, polític i administratiu. L'entorn social demana un nou perfil professional amb habilitats específiques de gestió en el sector públic i d'anàlisi de polítiques públiques.

Perquè l'augment de la complexitat de les tasques assumides pels ens públics i els nous requeriments de polivalència i flexibilitat, necessaris per afrontar el repte permanent de l'eficàcia, exigeixen aquest nou perfil, capaç de treballar en un entorn canviant i de comprendre tant les peculiaritats de l'acció pública com les interaccions d'aquesta amb el món privat.

Perquè els estudis harmonitzen coneixements de tipus polític, jurídic o econòmic, amb els pròpiament de gestió o management (estratègia, organització, recursos humans, control i avaluació).

Perquè amb aquests estudis adquiriré uns perfils de coneixement prou delimitats per fer possible la preparació d'oposicions als diversos cossos de funcionaris i/o de personal laboral al servei dels diversos nivells de l'administraci ó territorial (local, autonòmica, estatal i europea); institucional (organismes autònoms, entitats públiques empresarials); corporatiu, etc.; i la promoció interna del personal al servei de les administracions públiques.

 


Em convé saber...

Si decideixes estudiar el grau de Ciències Polítiques i de l'Administració has de saber que rebràs una formació interdisciplinàri,a atès que no solament estudiaràs un camp concret del coneixement, sinó que analitzaràs el món públic des d'una perspectiva àmplia, amb nocions bàsiques de dret, gestió pública, sociologia, economia i dels mètodes d'investigació socials.

És imprescindible que la societat disposi de professionals que tinguin els coneixements i les habilitats necessàries per comprendre el món públic i per gestionar-lo de la millor manera possible.

Veuràs que el Grau t'ajudarà a comprendre la nostra organització política i social, els seus conflictes i les formes de resoldre'ls. 

Objectius formatius

L'objectiu principal del grau de Ciències Polítiques i de l'Administració és donar-te una formació sòlida que et capaciti per a la gestió pública i l'anàlisi política.

Competències adquirides

Amb aquest grau adquiriràs coneixements, habilitats i competències que et seran d'utilitat en el món laboral, com ara planificar, implantar, avaluar i analitzar polítiques públiques; comprendre la planificació i la gestió administrativa; comunicar-te oralment i per escrit; dissenyar diagnosis, estudis de necessitats, plans estratègics i programes d'actuació per a la implementació de polítiques públiques i fer-ne el seguiment, comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques, etc.

 Com puc accedir-hi?
Requisits d'accés
 • Proves d'accés a la universitat (PAU). Accés: fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Més informació
 • Cicles formatius de graus superior (CFGS). Accés: mitjana del CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Més informació
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques (proves d'accés realitzades a les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic).
 • Més grans de 45 anys. Prova d'accés superada i amb resultat d'apte a l'entrevista.
 • I altres tipus d'accés especials reconeguts per la normativa vigent.
Altra informació d'accés

 


Tindré sortides professionals?

Tenint en compte que aquest és un estudi ofert per la Facultat de Dret, el perfil de la titulació no és solament politològic sinó també marcadament jurídic. Aquest perfil suposa una important diferenciació de l'estudi i el fa molt adient per a qui vulgui obtenir una titulació en formació politològica i jurídica. Si et gradues en Ciències Polítiques i de l'Administració, tindràs un currículum bàsic multidisciplinari, fet que et permetrà adaptar-te a multitud de tipologies laborals en l'entorn públic i privat.

Sortides professionals en l'àmbit privat (l'ano­menat tercer sector, molt vinculat a l'Administració pública), entre altres:

 • Empreses de consultoria per al sector públic i privat.
 • Empreses de serveis, assessorament i recerca.
 • Tècnic i assessor en comportaments polítics i en transformacions internacionals en empreses, ONG, partits polítics, sindicats, associacions empresarials, gremis, col·legis professionals, etc.
 • Tècnic responsable de relacions internacionals en organismes o empreses privades.
 • Expert en política i relacions internacionals en mitjans de comunicació.
 • Feina d'analista en organitzacions internacionals.

Sortides professionals en l'àmbit de l'Administració pública, entre altres:

 • Cos superior d'administradors civils de l'estat.
 • Tècnic d'administració general d'ajuntaments, diputacions, consells comarcals i Administració de justícia.
 • Tècnic d'administració a la Unió Europea.
 • Carrera diplomàtica.
 • Inspectors i interventors de l'estat.
 • Cossos superiors facultatius de les comunitats autònomes.
 • Tècnic en organismes institucionals: Sindicatura de Comptes, Sindicatura de Greuges, consells consultius, Secretaria del Parlament.

I si vull continuar estudiant?

La UdG proposa un ampli programa de màsters amb un perfil eminentment pràctic i enfocat a les necessitats del mercat de treball.

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, que té com a objectiu principal donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior, imparteix màsters, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats postgraduals en tots els camps del coneixement.


Professorat
Relació de professorat de la UdG que imparteix docència en el curs vigent

  Departament d’Economia

  Departament d’Empresa

  Departament de Dret Privat

  Departament de Dret Públic

  Departament de Pedagogia


  Pla d'estudis
  Pla d'estudis
  ESTRUCTURA PER CURSOS I MÒDULS

  Nota: Aquest apartat mostra l'estructura completa del pla d'estudis. Fent clic sobre cada mòdul o requisit del pla d'estudis, s'obté la relació de les assignatures vinculades al mòdul o requisit, no les assignatures que s'ofereixen en un curs concret. Per veure l'oferta d'assignatures consulteu la guia de matrícula del curs vigent.

  Abreviatures de tipus de mòduls o requisits: B = formació bàsica; OB = obligatori; OP = optatiu; PE = pràctiques externes; TFG = treball de fi de grau

  1r Curs2n Curs3r Curs4t Curs
  AL LLARG DE LA CARRERA CAL SUPERAR ELS REQUISITS SEGÜENTS