Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Lenguas en la UdG

Acreditació Tercera llengua

Contacte

Servei de Llengües Modernes
Universitat de Girona
Campus de Montilivi
Edifici de Dret - nivell 0
17071 Girona
llengues@udg.edu 

Horaris atenció públic
de dilluns a divendres:
de 9.30 a 13.45h
dimarts tarda de 15.30
a 16.45h

On som
Segueix-nos


Cursos
Tel: 972 41 82 64
llengues@udg.edu
 

Exàmens Cambridge
Tel: 972 41 89 69
cambridge@udg.edu 
 

Correccions-traduccions
Tel: 972 41 98 34
suport.linguistic@udg.edu
 

Intercanvis lingüístics

intercanvis.llengues@udg.cat


Direcció
Andreu Pulido
Tel: 972 41 82 64
dir.llengues@udg.edu 


Coordinació llengües

Anglès: Glòria Ferrer

Francès: Beatriz Sanchez

Alemany: Dankmute Pohl

Català i espanyol
Mar Anton

Enllaços

UdGBabel: portal de recursos lingüístics de la UdG
Argumenta
Xarxa Vives
Parla.cat
EILC: Enter de Erasmus region

El Servei de Llengües Modernes és membre de:

Tercera llengua als estudis de grau

PER ALS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS (curs 2014-2015)


El coneixement d’una tercera llengua és un element cabdal per a la formació universitària. En aquest sentit, la LLEI 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, estableix (article 211) que els estudiants que accedeixen per primera vegada als estudis universitaris en aquest curs 2014-2015 hauran d’acreditar, en acabar els estudis, un nivell B2 d’una de les quatre llengües estrangeres establertes al sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany i italià).

És per això que les universitats catalanes i el Secretariat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya han establert el Programa 2014 de diagnòstic, promoció i incentivació de terceres llengües.                                     

Per donar resposta a la primera fase d’aquest programa, es posa a disposició dels estudiants de nou accés de la UdG  una prova diagnòstica en línia gratuïta. Si ja teniu una acreditació oficial de nivell B2 dels reconeguts per la UdG en alguna de les quatre llengüespdf, l’haureu de presentar  a la secretaria del vostre centre docent abans del 5 de desembre de 2014 i no haureu de fer la prova. En cas contrari, haureu de fer la prova a través del portal La Meva UdG del 24 de novembre al 5 de desembre de 2014.

El resultat de la prova dóna un valor numèric que no us servirà per identificar el nivell assolit. Els resultats serviran per fer una diagnosi i poder elaborar un pla d’incentivació subvencionat de terceres llengües. Arran d’aquest estudi la UdG informarà els participants del resultat obtingut i en funció d’aquest resultat la possibilitat de prendre part en una prova d’acreditació (CLUC), que serà, per una sola vegada, gratuïta, o la possibilitat de fer cursos de formació subvencionats en el curs acadèmic 2015-2016. 

Per poder gaudir d’algun programa subvencionat o ajut caldrà, necessàriament, haver realitzat aquesta prova.

Us recomanem que llegiu les instruccions abans de fer la prova:


 

PER A LA RESTA D'ESTUDIANTS DE GRAU

TERCERA LLENGUA I ESTUDIS DE GRAU A LA UdG
A Catalunya, per acord del Consell Interuniversitari, en els estudis de grau és un requisit indispensable per titular-se el coneixement d’una tercera llengua. Per regular aquest requisit, la UdG ha aprovat la Normativa sobre la tercera llengua als estudis de grau, que estableix que per finalitzar qualsevol títol, els estudiants hauran d’acreditar com a mínim el nivell B2.1 (primera meitat del nivell B2) d’anglès, francès, alemany o italià. En alguns estudis, com Turisme, el nivell d’exigència d'anglès és més alt: el B2.

El nivell B2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECRL)

Segons el MECRL, la persona que assoleix el nivell B2.1 (nivell 4) d’una llengua (usuari independent) és capaç d’expressar-se amb un grau d’espontaneïtat i de fluïdesa que fa possible la interacció amb parlants nadius. Pot participar activament en una conversa en contextos familiars, presentant i defensant les seves opinions. Pot llegir articles i informes sobre problemes contemporanis en què els autors adopten una posició o un determinat punt de vista. Pot produir textos clars sobre temes relatius als seus interessos i en una varietat d’estils (cartes formals i informals, narracions, descripcions i redaccions discursives).
 

Formes d’acreditació

La Normativa sobre la tercera llengua als estudis de grau detalla com es pot acreditar el nivell exigit:

  • Presentant a la secretaria acadèmica de la vosta facultat o escola una titulació equivalent o superior al nivell B2.1 (vegeu taula d'equivalències).
  • Si no teniu cap titulació de les reconegudes per la UdG, però teniu coneixements suficients de l'idioma, podeu fer un examen lliure de nivell B2.1, o superior, al Servei de Llengües Modernes de la UdG.
  • Si us cal fer un curs per assolir el nivell, vegeu la programació de cursos del Servei de Llengües Modernes de la UdG.
  • Superant una assignatura del vostre pla d’estudis d’un mínim de 5 crèdits impartida íntegrament en una tercera llengua. A tal efecte, en aquestes assignatures cal preveure, per tal de garantir l’avaluació de la competència en tercera llengua, l'existència, en algun moment de la docència, d'un mecanisme d'avaluació dels coneixements lingüístics (orals i escrits) de l'estudiant. Superar l'assignatura no implica la superació del nivell lingüístic associat.

 

EXEMPCIÓ EN L'ACREDITACIÓ DE LA TERCERA LLENGUA per als estudiants que tinguin tots els crèdits aprovats abans de setembre de 2015

L’article 2 f) de la normativa sobre tercera llengua estableix literalment:

“Mentre s’implementen els mecanismes previstos en la lletra f) de l’article 2, els estudiants que aprovin els 240 crèdits del grau abans del setembre de 2015 podran titular-se sense acreditar el B.2.1, excepte que la memòria del grau que han cursat l’exigeixi. Per a aquells que l’acreditin s’inclourà el seu reconeixement en el suplement europeu del títol”.

Això vol dir, doncs, que l’exigència del nivell B2.1 als estudiants de la UdG queda suspesa transitòriament fins al setembre del 2015.

LINKS D'INTERÈS:

TAULA D'EQUIVALÈNCIES: Títols reconeguts per la UdG a efectes d'acreditació de coneixements d'una tercera llengua

      Cursos d'idiomes del Servei de Llengües Modernes

      Exàmens lliures d'anglès-francès-alemany