Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Lenguas en la UdG

Acreditació Tercera llengua

Contacte

Servei de Llengües Modernes
Universitat de Girona
Campus de Montilivi
Edifici de Dret - nivell 0
17071 Girona
llengues@udg.edu 

Horaris atenció públic
de dilluns a divendres:
de 9.30 a 13.15h
Agost tancat

On som
Segueix-nos


Cursos
Tel: 972 41 82 64
llengues@udg.edu
 

Exàmens Cambridge
Tel: 972 41 89 69
cambridge@udg.edu 
 

Correccions-traduccions
Tel: 972 41 98 34
suport.linguistic@udg.edu
 

Intercanvis lingüístics

intercanvis.llengues@udg.cat


Direcció
Andreu Pulido
Tel: 972 41 82 64
dir.llengues@udg.edu 


Coordinació llengües

Anglès: Glòria Ferrer

Francès
Coordinadora: Beatriz.Sanchez@udg.edu

Alemany
Coordinadora: Dankmute.Pohl@udg.edu

Català i espanyol
Coordinadora: Mar.Anton@udg.edu


 

Enllaços

UdGBabel: portal de recursos lingüístics de la UdG
Argumenta
Xarxa Vives
Parla.cat
EILC: Enter de Erasmus region

El Servei de Llengües Modernes és membre de:

Tercera llengua als estudis de grau

NOVETATS EN LA NORMATIVA SOBRE LA TERCERA LLENGUA
EN ELS ESTUDIS DE GRAU A LA UdG 

El Consell de Govern de la Universitat de Girona en la sessió 6/2014 de 10 de juliol de 2014 ha aprovat la modificació de la normativa sobre la tercera llengua en els estudis de Grau.

La modificació més substancial és l’article 2 f) de la norma anterior, que fa referència les formes d’acreditació del nivell exigit, i la incorporació d’una disposició transitòria. Aquest disposició estableix literalment:

“Mentre s’implementen els mecanismes previstos en la lletra f) de l’article 2, els estudiants que aprovin els 240 crèdits del grau abans del setembre de 2015 podran titular-se sense acreditar el B.2.1, excepte que la memòria del grau que han cursat l’exigeixi. Per a aquells que l’acreditin s’inclourà el seu reconeixement en el suplement europeu del títol”.

Això vol dir, doncs, que l’exigència del nivell B2.1 als estudiants de la UdG queda suspesa transitòriament fins al setembre del 2015.

 

 


Normativa aplicable fins el 10/07/2014:
 

 

TERCERA LLENGUA I ESTUDIS DE GRAU A LA UdG

A Catalunya, per acord del Consell Interuniversitari, en els estudis de grau és un requisit indispensable per titular-se el coneixement d’una tercera llengua. Per regular aquest requisit, la UdG ha aprovat la Normativa sobre la tercera llengua als estudis de grau, que estableix que per finalitzar qualsevol títol, els estudiants hauran d’acreditar com a mínim el nivell B2.1 (primera meitat del nivell B2) d’anglès, francès, alemany o italià. En alguns estudis, com Turisme, el nivell d’exigència d'anglès és més alt: el B2.

  

El nivell B2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECRL)

Segons el MECRL, la persona que assoleix el nivell B2.1 (nivell 4) d’una llengua (usuari independent) és capaç d’expressar-se amb un grau d’espontaneïtat i de fluïdesa que fa possible la interacció amb parlants nadius. Pot participar activament en una conversa en contextos familiars, presentant i defensant les seves opinions. Pot llegir articles i informes sobre problemes contemporanis en què els autors adopten una posició o un determinat punt de vista. Pot produir textos clars sobre temes relatius als seus interessos i en una varietat d’estils (cartes formals i informals, narracions, descripcions i redaccions discursives).
 

Formes d’acreditació

La Normativa sobre la tercera llengua als estudis de grau detalla com es pot acreditar el nivell exigit:

  • Presentant a la secretaria acadèmica de la vosta facultat o escola una titulació equivalent o superior al nivell B2.1 (vegeu taula d'equivalències).
  • Si no teniu cap titulació de les reconegudes per la UdG, però teniu coneixements suficients de l'idioma, podeu fer un examen lliure de nivell B2.1, o superior, al Servei de Llengües Modernes de la UdG.
  • Si us cal fer un curs per assolir el nivell, vegeu la programació de cursos del Servei de Llengües Modernes de la UdG.
  • Superant una assignatura del vostre pla d’estudis d’un mínim de 5 crèdits impartida íntegrament en una tercera llengua. A tal efecte, en aquestes assignatures cal preveure, per tal de garantir l’avaluació de la competència en tercera llengua, l'existència, en algun moment de la docència, d'un mecanisme d'avaluació dels coneixements lingüístics (orals i escrits) de l'estudiant. Superar l'assignatura no implica la superació del nivell lingüístic associat.

LINKS D'INTERÉS:

TAULA D'EQUIVALÈNCIES: Títols reconeguts per la UdG a efectes d'acreditació de coneixements d'una tercera llengua

Cursos d'idiomes del Servei de Llengües Modernes

Exàmens lliures d'anglès-francès-alemany