Oficina Universitat Empresa

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

08/06/2015
La Garantia Juvenil - Incentius per a la contractació
La Garantia Juvenil - Incentius per a la contractació

La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea per reduir l'atur juvenil. Ofereix incentius per a la contractació, a les empreses que contractin joves, acumulables i compatibles amb altres programes, ajuts i subvencions del SOC.

La Garantia Juvenil dóna suport i ajuts a les empreses per a la contractació de joves que compleixin els requisits del programa.

Les empreses amb centre de treball a Catalunya es poden beneficiar dels programes i les subvencions vigents de la Generalitat de Catalunya en matèria de formació i ocupació, als quals es poden sumar les bonificacions a la contractació previstes en la Garantia Juvenil.

En el marc d'aquesta iniciativa de la Unió Europea per reduir l'atur juvenil, s'han posat en marxa un conjunt d'actuacions i mesures enfocades a l'estímul de la contractació de joves en situació de vulnerabilitat educativa, formativa o laboral. Els incentius previstos seran, en tot cas, acumulables i compatibles amb els programes, ajuts i subvencions del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Aquestes actuacions i mesures per incentivar la inserció laboral poden reduir les cotitzacions socials de l'empresa fins al 100 % i fomenten els contractes formatius.

Quins joves compleixen els requisits del programa?

· Han de tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.

· Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya

· Tenir més de 16 anys i menys de 25, o menys de 30 anys en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

· No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

·  No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

·  No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

·  Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Per a més informació pots trucar al 935536640, enviar un correu electrònic a serveisempresa.soc@gencat.cat o bé consultar la següent pàgina web: http://garantiajuvenil.gencat.cat/area_empreses.html