Recerca a la UdG

Creació d’empreses

Contacte

Unitat de Valorització

Tel. 972 41 89 65
Fax. 972 41 88 96

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address valoritzacio@udg.edu 

  

Creació d’empreses

 
Ets investigador/investigadora i vols crear una empresa?
Què és una EBT?

Es considera una Empresa de Base Tecnològica (EBT) de la UdG (EBT de la UdG) tota aquella iniciativa empresarial participada per membres de la comunitat universitària que tingui com a objecte l’explotació de resultats de recerca sorgits de la universitat.

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU),  la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats, i la posterior disposició addicional 24 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, de modificació de la LOU, van posar a disposició de les universitats un marc legal per dotar les empreses de base tecnològica (EBT) d’un règim jurídic específic que afavorís la participació tant de la Universitat com del personal docent universitari en l’explotació de la tecnologia sorgida de l’entorn universitari. 

 

Per què crear una EBT?

La normativa vigent tan sols permet a la Universitat la transferència de coneixement i, en cap cas, no li permet dur a terme la fabricació, distribució o comercialització de resultats fruit de la recerca. La transferència del coneixement a la societat es materialitza mitjançant contractes de transferència amb tercers. Per mitjà d’una EBT, els investigadors tenen la possibilitat de participar en l’explotació del coneixement de les tecnologies que han obtingut a la Universitat, participant en els seus propis projectes emprenedors 

 

Nou reglament de creació d'empreses

En l’anterior reglament (aprovat per Consell de Govern en la sessió de 24 de juliol de 2009 i derogat per el present reglament) es tenien en consideració Empreses de base tecnològica (EBT), Empreses de base no tecnològica (EBNT) i empreses start-up

Aquestes empreses, que s’havien constituït d’acord amb l’anterior reglament, queden automàticament incloses en el nou Registre d’EBT regulat pel present reglament. Podeu trobar el 

Reglament de creació d’empreses a l’entorn de la UdG 

aprovat pel Consell de Govern en la sessió núm. 7/2015 de 03 de desembre de 2015 en el següent enllaç.


Com treballem

La Unitat de valorització, agent facilitador TECNIO, assigna un gestor de projectes a cada iniciativa empresarial. Aquest, a més de ser l'interlocutor entre la Unitat i el projecte, realitza cerques, filtratge i gestió d'informació, per tal d'assessorar i acompanyar als emprenedors de la Universitat en tot el procés de creació d'empresa. A més dóna suport en:

 

  • Anàlisi de viabilitat de les propostes empresarials       
  • Suport en l’elaboració del pla d’empresa
  • Definició del model de negoci
  • Concreció i planificació del projecte
  • Assessorament en propietat intel·lectual i industrial    
  • Informació i gestió d’ajuts públics
  • Cerca de finançament públic i privat     
  • Suport en el procés de comercialització del producte o servei

 

 

 

Emprèn a la UdG

Si disposes d'una iniciativa empresarial i vols tirar-la endavant però no saps per on començar, omple el formulari "Creació d'Empresa" i envia'l a valoritzacio@udg.edu. En breu ens posarem en contacte amb tu per tal d'analitzar la viabilitat del projecte i definir l'estratègia empresarial que s'adequa a les necessitats del sector.


creació empresa

 

Legislació i Reglaments Interns