Aula de Formació Sènior +50

Accés i matriculació

Contacte

Formació Sènior + 50

Mòdul 23 

Campus de Montilivi

17071 Girona

Tel: 972 41 87 50

formacio.senior50@udg.edu

 

Direcció:

Dr. Carles Serra

formacio.senior50@udg.edu

 

Secretaria:

Mònica Ferret

Horari d'atenció al públic: 

Matí:

De dilluns a dijous de 9,30h. a 14,30h.

Divendres de 9,30h. a 14h.

Tardes:

Dilluns i dimarts de 15h. a 17h.

Altres hores a convenir

 

 

Accés i matriculació

 


 

La finalitat essencial de la proposta fa que no s’hagin establert com a requisits acadèmics previs els que són habituals per accedir a titulacions homologades (selectivitat, cicles formatius, proves de més grans de 25 o de 45 anys…).En aquest sentit, no s’exigeix cap nivell acadèmic previ per matricular-se en el programa ni cap prova d'accés, però per assegurar la motivació dels alumnes i orientar-ne la disposició personal cap a l’estudi universitari es fa una entrevista/tutoria prèvia a la matrícula, i durant el primer any els alumnes han de participar en unes sessions informatives sobre l’activitat i l’organització de la Universitat preparades ad hoc per a aquest tipus d’alumnat.


Per acotar el concepte sènior, s’estableix l’edat mínima de 50 anys. Aquests alumnes es matriculen amb les mateixes condicions que els altres alumnes de les carreres homologades i comparteixen la mateixa activitat acadèmica, tant en aspectes de la docència com en l’avaluació, i els mateixos serveis universitaris. Això significa que tenen expedient acadèmic i carnet d'estudiant, poden fer ús de la biblioteca i les aules informàtiques i poden participar activament en la vida estudiantil mitjançant activitats que ofereix la Universitat ( esports, aula de teatre, coral, idiomes,...)En acabar un itinerari n'obtenen el reconeixement acadèmic amb la certificació d’extensió universitària per part de la UdG.

 

Preus de la matrícula del curs 2016-17: Decret 268/2016 de 5 de juliol - DOGC Núm. 7157- 07.07.2016

El preu total de la matrícula s'estableix en funció del cost de les taxes administratives (corresponents a la gestió d'expedient, l'assegurança obligatòria i els serveis docents online ) vàlides per tot el curs acadèmic 2016-2017 i el nombre de crèdits matriculats.

 

                                                                                 Preu          

Taxes per expedient acadèmic

    69,80€   

Assegurança     9,35€
Serveis docents i administratius on line    70,00€
Per cada crèdit matriculat    33,52€
Per cada crèdit matriculat en 2na matrícula    34,50€

 

Condicions de pagament:

1. El pagament dels preus de matrícula es pot fer al comptat o en dos o tres terminis, depenent de les condicions que determini el corresponent decret de preus per a cada curs acadèmic. Es podrà optar pel pagament fraccionat de la matrícula sempre que l’import acadèmic total superi els 300 € i que se sol·liciti en el moment de la matrícula. En cas de no haver-ho demanat en el seu moment, la Universitat passarà els rebuts a cobrament a partir de l’endemà d’haver‐se formalitzat la sol·licitud de matrícula, d’acord amb el calendari de trameses de rebuts que publicarà oportunament a la pàgina web.

                      

El primer rebut inclourà, amb independència dels terminis triats, el 100% de l'import corresponent als preus no acadèmics

    

En el cas de sol·licitar pagar fraccionadament, els preus acadèmics es fraccionaran de la forma següent:

- En dos terminis. El primer rebut inclourà el 60 % dels preus acadèmics i es passarà al cobrament just després de la matrícula. El segon, que s’ha de liquidar a mitjan desembre, inclourà el 40 % restant.

- En tres terminis. El primer rebut inclourà el 40 % dels preus acadèmics; el segon, que s’ha de liquidar a mitjan octubre, el 20 % d’aquests preus, i el tercer, que s’ha de liquidar a mitjan desembre, el 40 % restant.

 

Documentació necessària:

Els estudiants de nou ingrés hauran de portar fotocòpia del DNI, fotografia mida carnet, fotocòpia dels estudis realitzats i els 24 dígits de l'IBAN bancari on voldran domiciliar el pagament.

Període de matrícula curs acadèmic 2017-2018 (segons calendari acadèmic aprovat per la Comissió delegada de Docència i Estudiants del Consell de Govern de 09 de març de 2017)

- Juliol:

         - Del 10 al 14 de juliol de 2017: Alumnes matriculats per primera vegada entre el curs 2005/06 i el 2012/13        

 - Del 17 al 21 de juliol de 2017: Alumnes matriculats per primera vegada entre el curs 2013/14 i el 2016/17

 - Del 24 al 27 de juliol de 2016: Alumnes nous i la resta

-Setembre

         - Del 4 al 21 de setembre de 2017

-Gener:

         - Del 22 de gener al 2 de febrer de 2018. Només assignatures del segon semestreInici classes del primer semestre: Pendent

- Escola Politècnica Superior:

- Facultat de Dret:

- Facultat d'Econòmiques i Empresarials:

- Facultat de Turisme:

- Facultat de Lletres:

- Facultat d'Educació i Psicologia:

- Facultat de Ciències: