Facultat de Ciències

Treball Final de Grau

Treball Final de Grau

Normativa

Reglament del Treball Final de Grau de la Facultat de Ciències (Aprovat en sessió 04/16 de la Comissió de Govern de la Facultat de Ciències de 12 de desembre de 2016)

Modificació del reglament del Treball Final de Grau (Aprovat en sessió 01/2015 de la CG de la Fac. Ciències de 28 de gener de 2015)

Normativa marc reguladora del Treball Final de Grau i del Treball Final de Màster

Tasques del tutor-UdG en TFG externs 


Memòria i defensa del TFG

Matrícula-Dipòsit-Defensa

Informació sobre la memòria i la defensa del Treball Final de Grau

 Convocatòria TFG curs 2016-17 Dipòsit de la memòria  Defensa de la memòria
 Febrer (Grup F)  Del 13 al 16 de febrer* Del 27 de febrer al 3 de març
 Juny (Grup J)  Del 23 al 25 de maig* Del 21 al 30 de juny
 Setembre (Grup S)  Del 19 al 20 de juliol * De l'1 al 8 de setembre

* L'hora límit de presentació a la plataforma de TFG és les 23:00H - El treball en format paper es podrà dipositar a coordinació d'estudis fins a les 13h del següent dia hàbil


IMPRESOS

PRESENTACIÓ MEMÒRIA - Documents que acompanyen la memòria al dipositar a coordinació d'estudis (a la plataforma de TFG només cal penjar la memòria)

- Caràtula Treball Final de Grau         

- Imprès per a dipositar el Treball Final de Grau

- Autorització dipòsit digital Biblioteca

- Avaluació tutor         Assessment tutor (english)           enviar l'avaluació a: coordinacio.estudis.fc@udg.edu

ABANS DE COMENÇAR

Imprès per sol.licitar Treball Final de Grau pactat    Imprès en anglès (presentació a coordinació el setembre)

- Conveni cooperació educativa per a TFG realitzats en empreses externes a la UdG


Adreça per enviar els impresos del conveni
:
fc.empresa@udg.edu

Plataforma TFG