Facultat de Ciències

PE

Què són les pràctiques en empreses?

Normativa de pràctiques acadèmiques externes de graus i màsters

 Presentació sessió informativa

 


 Com sol.licitar una plaça
 A través de la plataforma web de pràctiques en empresa  (consultar guia de l'estudiant

Dates de presentació de la memòria de pràctiques en empresa
 GRUP F  La convocatòria d'avaluació és al febrer (data límit de presentació de memòria - 12 de gener)
GRUP J La convocatòria d'avaluació és al juny (data límit de presentació de la memòria - 15 de juny)
GRUP S La convocatòria d'avaluació és al setembre (data límit de presentació de la memòria - 2 de setembre)

Com presentar la memòria (abans de la data límit de presentació per cada convocatòria)

S'ha de penjar la memòria i fer la valoració a la plataforma web de pràctiques en empresa 

Cal recordar al tutor de l'empresa i al tutor de la UdG que han de fer la valoració de les pràctiques a través de la plataforma de pràctiques en empresa
              
 Fer la valoració de l'estudiant al Moodle de l'assignatura

PRÀCTIQUES EN EMPRESES

S’entén per pràctiques en empreses l’acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat pública o privada, nacional o estrangera, amb l’objectiu d’aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l’estudiant a la realitat de l’àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball i suposaran la superació com a requeriments per a obtenir la titulació, d’acord amb les previsions establertes en el pla d’estudis corresponent.

Les pràctiques han de servir per a:

- Desenvolupar les competències específiques de la professió, descrites en les titulacions.

- Aproximar els estudiants als escenaris professionals reals i incrementar les possibilitats d’accés al mercat laboral.

- Reconèixer les pròpies aptituds, actituds i competències personals, les necessitats de formació, analitzar els seus punts forts i febles.

- Contrastar l’aprenentatge acadèmic adquirit i les situacions reals presents en el món professional, de tal manera que l’estudiant sigui capaç de comprendre el sentit de les diverses disciplines que integren els estudis.

- Reflexionar sobre allò que cadascú ha fet i après durant l’estada de pràctiques.

En els estudis de graus impartits a la Facultat de Ciències de la UdG (Biologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals i Química) les pràctiques externes curriculars són assignatures de 6 crèdits i tindran una durada de 150h.

Marc legal :

- Normativa de pràctiques externes curriculars de graus i màsters, aprovada pel Consell de Govern en la sessió ordinària 8/12, de 20 de desembre de 2012.

- Reial Decret 1497/1981, de 19 de juny, i modificat en el Reial Decret 1845/1994 de 9 de setembre.

- Reial Decret 1493/2011 de 24 d'octubre