Estudia a la UdG

Assegurances

Assegurances

 

 

Assegurança escolar
Camp d’aplicació

L’assegurança escolar és obligatòria per a tots els estudiants matriculats a la universitat menors de 28 anys.

Queden protegits per aquesta assegurança els estudiants que han abonat la quota corresponent en formalitzar la matrícula i pertanyin a un dels col·lectius següents: espanyols que cursin estudis a Espanya, els estudiants nacionals dels Estats membre de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu, i, en general, tots els estudiants estrangers residents, en les mateixes condicions que els espanyols, sempre que cursin els estudis a Espanya.

 

Accident escolar

S’entén per accident escolar tota lesió corporal que pateixi l’assegurat en motiu d’activitats directament o indirectament relacionades amb la seva condició d’estudiant, incloent-hi les esportives, assemblees, viatges d’estudis, de pràctiques o de fi de carrera i similars, sempre que aquestes hagin estat organitzades o autoritzades per les autoritats acadèmiques dels centres docents.

En relació amb les activitats esportives, es considerà accident escolar les lesions amb motiu de la participació de l’estudiant en campionats, en lligues internes, així com en els seus respectius entrenaments, sempre que l’alumne formi part d’un dels equips de la mateixa universitat.

Les pràctiques que realitzin els estudiants en empreses o institucions externes a la UdG, així com les sortides per motius acadèmics fora de l’àmbit de la UdG, estan cobertes per l’assegurança escolar, sempre que es tractin de pràctiques o de sortides autoritzades per un centre docent. Els estudiants que realitzin pràctiques o sortides autoritzades fora de l’àmbit de la UdG i que no estiguin cobertes per l’assegurança escolar, perquè són més grans de 28 anys, hauran d’estar subscrits a un altre sistema d’assegurança pública o privada.

 

Àmbit de cobertura

L’àmbit de cobertura de l’assegurança escolar és només dins del territori nacional. Quan es fa un viatge a l’estranger els estudiants han de portar la targeta sanitària europea (assistència sanitària en països de la Comunitat Europea), o bé l’E-AND-4 si el desplaçament es fa a Andorra. Aquests documents els facilita l’Institut Nacional de la Seguretat Social, a través dels seus Centres d’Atenció i Informació, i per obtenir-los només cal presentar la cartilla sanitària del pare/mare en la qual consti l’estudiant com a beneficiari de l’assistència sanitària. Si no es compleix aquest requisit, la targeta sanitària europea es pot obtenir amb el resguard de la matrícula i el document que acrediti els estudis oficials que es van realitzar a l'estranger.

 

Vigència

Es considera curs escolar el període comprès entre el 15 de setembre i el dia 14 del mateix mes de l’any següent.

 

Incompatibilitats

Les prestacions de l’assegurança escolar són incompatibles amb altres, de contingut idèntic i derivades d’un risc anàleg, de què puguin ser beneficiaris els estudiants en la seva condició d’afiliats a algun règim de la Seguretat Social. En aquests casos , les prestacions es rebran del règim de seguretat social corresponent, abonant l’Assegurança Escolar, si fes falta, la diferència en més.

És a dir, aquells estudiants que compatibilitzen estudis amb algun tipus de treball, encara que sigui a temps parcial, han de rebre l’assistència sanitària a través del sistema públic de salut.

 

On adreçar-se en cas d’accident

Els estudiants que pateixin un accident escolar, beneficiaris tant de l’assegurança escolar, com de la cartilla sanitària del pare/mare o pròpia, poden ser atesos en qualsevol centre públic (ambulatori/hospital), però també poden optar per ser atesos en el centre privat que desitgin. En el cas de triar aquesta segona opció (centre privat), l’assegurança escolar abonarà les factures segons les seves pròpies tarifes i, per tant, seran a càrrec de l’estudiant les possibles diferències. Tanmateix, en els casos d’assistència urgent, degudament justificada, en els quals s’hagi optat per anar a un centre privat, es pagarà a l’estudiant la totalitat de les despeses generades a la primera visita, i les següents es liquidaran d’acord amb les tarifes de l’assegurança escolar.

Les sol·licituds de les prestacions que es derivin de l’assistència en centres privats hauran de ser gestionades pels alumnes o pel mateix centre educatiu i presentades a les Oficines d’Atenció i Informació de l’INSS.

 

Documentació que cal presentar per sol·licitar les prestacions
  • Formulari de sol·licitud de prestació de l’assegurança escolar, emplenat i signat. Aquest formulari es pot demanar a la secretaria acadèmica del centre docent o bé a l’INSS.
  • DNI o llibre de família.
  • Targeta d’estudiant extracomunitari (els estudiants estrangers).
  • Full de matrícula (caldrà que hi figuri l’any acadèmic, les assignatures matriculades i l’abonament de la quota de l’assegurança escolar)
  • Altra documentació especifica (informes mèdics...)
  • Número d'identificació d'estranger (estudiants comunitaris)

 

Mitjà de transport

En cas de necessitar assistència sanitària urgent, derivada d’un accident escolar, el mitjà de transport es pot fer tant en ambulància com en taxi, però considerant els punts següents:

  1. L’estudiant únicament ha de ser beneficiari de l’assegurança escolar. Això vol dir que en el moment de l’accident no estigui d’alta en cap altre règim de la Seguretat Social (encara que sigui per un treball a temps parcial) perquè aleshores l’assistència mèdica i farmacèutica l’hauria de rebre per la Seguretat Social.
  2. Només s’abona el desplaçament des del centre universitari al centre sanitari que l’atén. No hi ha viatge de retorn.
  3. El tràmit a fer és: l’estudiant abona la factura de l’ambulància o del taxi i després l’ha de presentar a l’INSS, juntament amb la sol·licitud de l’accident i la resta de documentació.

 

Prescripcions

El dret a les prestacions derivades d’accident escolar prescriu al cap d’un any d’haver-se produït.

 

Presentació de sol·licituds i informació

Les sol·licituds s’han de presentar a qualsevol de les agències o Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS) de la Direcció Provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). El CAISS de Girona es troba al c/ Santa Eugènia, 40 baixos, tel. 872 08 25 10, fax 872 08 25 01.

Per a més informació consulteu el web de l’INSS (Prestacions de l’Assegurança Escolar Enllaç a un altre web / Enlace a otro web / Link to another web site), truqueu al telèfon gratuït 901 16 65 65 o adreceu-vos al CAISS més pròxim al vostre domicili.

 

Centre públic d’assistència sanitària

Hospital Josep Trueta. Servei d’urgències. Carretera de França, s/n. 17007 Girona. Tel. 972 94 02 80 / 972 94 02 81.

Ambulàncies

Urgències: Tel. 061. Policia Municipal: Tel. 092. Creu Roja: Tel. 972 22 22 22 / 972 22 25 15. CTSC: Tel. 972 41 00 10.

Amunt

Assegurança d'accidents
Beneficiaris

Són beneficiaris d’aquesta assegurança aquells estudiants matriculats a la Universitat de Girona que ho hagin sol·licitat expressament en el moment de matricular-se.

Aquesta assegurança és obligatòria per als estudiants d’estudis propis de la UdG.

 

Cobertures
Les cobertures estan subjectes a les condicions particulars i generals establertes a la pòlissa d’accidents col·lectiva contractada per la UdG.

Més informació: Pòlissa d'accidents per a estudiants de la UdG Document en format PDF

Amunt