If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Study at the UdG

Estudiants visitants

Contacte

Secretaries acadèmiques dels centres docents

Dades de contacte de les secretaries

Normativa d'estudiants visitants en estudis de primer i/o segon cicle

Aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 10/07 de 29 de novembre de 2007

 1. Accés
 2. Matrícula
 3. Incorporació d’assignatures cursades com a estudiant visitant en expedients acadèmics de primer i/o segon cicle
 4. Disposicions addicionals

Les persones que vulguin incorporar-se als ensenyaments de la Universitat de Girona de manera temporal, no conduent a cap títol oficial, i fora del marc d’un programa d’intercanvi o mobilitat o d’un conveni específic, per cursar determinades matèries sense accedir de manera oficial a un ensenyament però mantenint efectes acadèmics, han de sol·licitar l’admissió a la UdG com a estudiants visitants. La condició de visitant té validesa per a un sol curs acadèmic, però es pot renovar fins a cursar un màxim de crèdits equivalent a una tercera part dels requerits per obtenir el títol oficial que es pugui obtenir amb les assignatures/mòduls en què sol·licita matricular-se.

1. Accés
1.1. Requisits

Els sol·licitants han d’acreditar que compleixen els requisits següents:

 1. Ser majors d’edat.
 2. Reunir les condicions d’accés a la universitat establertes per la normativa estatal segons el cas, és a dir, en funció dels ensenyaments a què corresponguin les assignatures que els sol·licitants desitgin cursar.
 3. Declarar conèixer l’article 4 dels Estatuts de la Universitat de Girona, que estableix que la llengua pròpia de la Universitat de Girona és el català.

Els candidats de nacionalitat estrangera, a més, han de complir els requisits legals establerts al RD 864/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’execució de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 8/2000.

1.2. Procediment

Els candidats han de presentar la seva sol·licitud a la secretaria acadèmica del centre docent que imparteixi les assignatures/mòduls que desitgen cursar, amb indicació expressa de quines són aquestes assignatures i en el termini previst pel calendari acadèmic.

En el cas de sol·licitar assignatures/mòduls de diferents centres, la sol·licitud s’ha de presentar al centre que sumi el major nombre de crèdits sol·licitats; si sumen el mateix nombre de crèdits, al centre que imparteixi el major nombre d’assignatures/mòduls corresponents als crèdits sol·licitats; i en cas que les assignatures de diferents centres siguin idèntiques en nombre de crèdits i assignatures/mòduls, al centre que triï el sol·licitant.

La resolució de les sol·licituds d’accés d’estudiants visitants correspon als degans o directors dels centres docents, que poden concedir o denegar globalment o parcialment les sol·licituds d’acord amb els criteris següents:

 1. La condició de visitant dóna dret a cursar un màxim de crèdits equivalent a una tercera part dels requerits per obtenir el títol oficial que es pugui obtenir amb les assignatures en què sol·licita matricular-se i cal renovar-la anualment; per tant, cal tenir en compte l’historial previ del sol·licitant.
 2. Els estudiants visitants només poden sol·licitar matricular-se d’assignatures/mòduls que formin part de l’oferta vigent i en els termes previstos per aquesta oferta, sempre que hi hagi places vacants en finalitzar el període de matrícula i fins a un màxim de 30 crèdits per curs.
 3. No es poden cursar com a visitant assignatures que requereixen una tutoria o un seguiment individual dels estudiants (pràctiques, pràctiques en empreses, projectes de fi de carrera, pràcticums...)
 4. En cas de sol·licituds d’assignatures/mòduls de diferents centres, per poder resoldre globalment de manera favorable la sol·licitud el degà o director del centre on aquesta s’hagi presentat ha d’obtenir l’acceptació dels degans o directors de tots els centres implicats.
1.3. Resolució, notificació i efectes

El degà o director del centre resol les sol·licituds d’admissió. La secretaria acadèmica del centre docent notifica a l’estudiant la resolució de la sol·licitud. La notificació a l’estudiant ha d’informar sobre les assignatures/mòduls concedits i denegats, si és el cas, el termini de validesa de la resolució i el tipus de recurs que es pot interposar contra la resolució.

Si l’estudiant obté resolució favorable a la seva sol·licitud i ha obtingut plaça en l’ensenyament, pot formalitzar la matrícula al centre docent corresponent, d’acord amb el que s’estableix a l’apartat de matriculació.

La resolució favorable, i per tant el reconeixement de la condició d’estudiant visitant, només té validesa per al curs acadèmic en què es concedeix. Per tal de renovar-la en cursos successius, sempre dins el límit màxim de crèdits equivalent a la tercera part dels requerits per obtenir el títol oficial que es pugui obtenir amb les assignatures en què sol·licita matricular-se, cal presentar una nova sol·licitud amb la corresponent relació d’assignatures/mòduls que es desitja cursar.

Els estudiants visitants reben la docència i són avaluats com la resta d’estudiants, i poden obtenir una certificació acadèmica acreditativa de les matèries cursades. També gaudeixen dels mateixos drets i serveis que la resta d’estudiants, tret dels de representació i participació derivats de la condició d’estudiant de ple dret.

Només es poden expedir certificacions un cop comprovada la liquidació dels drets de matrícula corresponents.

1.4. Recurs

Contra la resolució de la sol·licitud d’admissió, que no esgota la via administrativa, i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el rector en el termini d’un mes a partir del dia de recepció de la notificació, de conformitat amb el que disposa l’article 115.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Amunt 

2. Matrícula

Els estudiants visitants es matriculen seguint els mateixos procediments que la resta d’estudiants, i poden optar als mateixos serveis que s’ofereixen a la resta d’estudiants, amb les particularitats següents:

 1. Només poden matricular-se de les assignatures/mòduls que constin en la resolució que els atorga la condició de visitants.
 2. Han de subscriure obligatòriament l’assegurança contra accidents.
 3. Els preus per crèdit els determina i actualitza anualment el Consell Social de la Universitat.

Amunt

3. Incorporació d’assignatures cursades com a estudiant visitant en expedients acadèmics de primer i/o segon cicle

Els estudiants que accedeixin oficialment a un ensenyament de la Universitat de Girona per alguna de les vies reglamentàries després d’haver cursat una o més assignatures a la Universitat de Girona com a estudiants visitants tenen la possibilitat d’incorporar aquestes assignatures al seu expedient acadèmic. Per fer-ho han de presentar una sol·licitud a la secretaria del seu centre docent.

3.1. Procediment

La secretaria acadèmica facilita al responsable del seu centre docent l’imprès de sol·licitud i una fotocòpia de l’expedient d’estudiant visitant del sol·licitant. El degà o director del centre docent resol les incorporacions que s’hagin de realitzar, d’acord amb les condicions següents:

 1. La sol·licitud només es pot presentar una vegada, i es resol globalment per a totes les assignatures/mòduls que l’estudiant hagi superat com a visitant.
 2. Atès que en la seva antiga condició de visitant l’estudiant pot haver cursat assignatures/mòduls de diferents ensenyaments, el centre docent ha de determinar si les assignatures sol·licitades s’han d’incorporar a l’expedient com a troncals, obligatòries, optatives o de lliure elecció, en funció del pla d’estudis actual de l’estudiant.
3.2. Resolució, notificació i efectes

L’òrgan competent per resoldre les sol·licituds és el degà o director del centre docent corresponent. La secretaria acadèmica del centre docent notifica a l’estudiant la resolució de la sol·licitud, que ha d’incloure els crèdits incorporats i els crèdits d’origen. La notificació a l’estudiant ha d’informar sobre el tipus de recurs que es pot interposar contra la resolució.

Les assignatures/mòduls s’incorporen a l’expedient acadèmic amb la seva qualificació original i sense cap cost econòmic per a l’estudiant.

Hi ha la possibilitat de revocar la resolució si l’estudiant sol·licita renunciar a la incorporació d’una o més assignatures/mòduls. Aquesta renúncia té caràcter definitiu.

3.3. Recurs

Contra la resolució de la sol·licitud d’incorporació d’assignatures, que no esgota la via administrativa, i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el rector en el termini d’un mes a partir del dia de recepció de la notificació, de conformitat amb el que disposa l’article 115.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Amunt

4. Disposicions addicionals

Aquesta normativa deroga la Regulació de la matrícula de crèdits sense validesa acadèmica aprovada per la Comissió Gestora el 19 de juny de 1995.

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació a l’espai web de la Secretaria General de la Universitat de Girona destinat als òrgans de govern i acords d’aquests.

Amunt