UdG Calidad > Marc VSMA > Verificación de títulos
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

UdG Qualitat

Verificació de títols

La posada en funcionament de l’EEES ha comportat un augment significatiu de l’autonomia universitària per a la formulació dels nous ensenyaments universitaris. En aquest sentit, tal i com estableixen el RD 1393/2007 i la seva posterior modificació al RD 861/2010, son les pròpies universitats les que han de crear i proposar els ensenyaments i títols a impartir i expedir, sense estar subjectes a l’existència d’un catàleg previ.

La contraprestació a aquest augment de l’autonomia universitària queda recollit en el fet que les propostes de nous ensenyaments s’han de sotmetre a un procés d’avaluació ex-ante, anomenat verificació, per part d’una agència de qualitat. A Catalunya les propostes de nous ensenyaments oficials s'han d'elaborar seguint les Guies d’AQU Catalunya, dissenyades per tal de facilitar als responsables universitaris l’elaboració de la memòria del títol i facilitar-ne la revisió interna per part de la mateixa institució. A la UdG aquesta memòria és elaborada per la unitat promotora de l’estudi, un cop obtingut l’autorització del Vicerectorat de Política Acadèmica i ha de passar posteriorment per l’aprovació de diferents òrgans de govern fins a la seva aprovació última pel Consell de Govern.

Un cop aquest circuit finalitza, s’envia la memòria a AQU Catalunya que és la responsable d’emetre l’informe d'avaluació per a la verificació. Aquest informe vinculant s’envia al Consejo de Universidades, que és l’òrgan responsable de la verificació d’aquell títol previ a l’autorització per a la seva implantació per part de la Generalitat de Catalunya.

Un cop l'ensenyament ha estat verificat, la Generalitat ha d'autoritzar la seva implantació, d'acord amb els criteris de programació que estableixi i la disponibilitat de finançament. Finalment, el Consell de Ministres estableix el caràcter oficial dels títols universitaris i ordena la seva inclusió en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).

A dia d’avui, tots els títols que està impartint la Universitat de Girona  han estat verificats favorablement, garantint-ne la seva qualitat.