UdG Qualitat

Titulats

Enquestes de satisfacció de graduats

Graus

Enquesta anual als titulats universitaris de grau. Enquesta dissenyada per AQU i administrada per cada universitats. L’estructura de l’enquesta consta de dos blocs que en termes globals han de permetre copsar l’opinió dels estudiants sobre la seva satisfacció pel que fa als resultats d’aprenentatge i als processos associats amb el desenvolupament de la titulació.

Enquestes d'inserció laboral

Diplomatures, llicenciatures i graus: 

AQU Catalunya amb el recolzament dels Consell Socials de les universitats públiques catalanes va endegar el 2001 el projectes de l'estudi de la inserció laboral dels graduats/graduades. Fins a la data s'han portat a terme quatre edicions d'aquest estudi que es realitzen triennals mitjançant enquestes telefòniques als graduats i graduades tres anys després de la seva graduació. 

Els resultats són consultables a través de la pàgina web d'AQU: 

Màsters  

Els estudis de màster es van incorporar a l'estudi d'inserció laboral a la cinquena edició de l'any 2014.

 • Enquesta  2014
  L'estudi analitza la inserció laboral de 7.647 persones, d'un total de 16.218 que es van titular els cursos 2009-2010 i 2010-2011, xifra que representa el 47% de la població titulada i un error mostral del 0,81%.
  Es van enquestar persones titulades de 495 màsters de 60 a 120 crèdits ECTS, que s'analitzen per mitjà d'una agrupació de 29 subàmbits.
  Aquests màsters es van implantar abans de l'entrada en funcionament dels graus i, per tant, el seus estudiants procedeixen de titulacions pre-Bolonya.
  Model enquesta
  Resultats inserció laboral dels titulats de màster

Doctorats:

Els estudis sobre la inserció laboral dels doctors del sistema universitari català (SUC:UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV i UOC) es duen a terme amb una periodicitat triennal des de l'any 2008 (2008, 2011 i 2014).