Portal de Gobierno Abierto y de la Transparencia

Organización

Institución

Estructura de la Universidad de Girona

De acuerdo con los propios Estatutos, la Universidad de Girona está integrada por las facultades, las escuelas, los departamentos, los institutos universitarios de investigación, las cátedras, los servicios universitarios, los centros adscritos y por las otras unidades que decida crear en el ejercicio de su autonomía organizativa.

Estructura de la UdG (arte. 8 Estatutos de la UdG): Facultades y Escuelas, Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación, Cátedras, Centros Adscritos, Servicios universitarios.

Estructura administrativa

Dins d'aquesta estructura, s'especifica que la UdG organitzarà, dins de les seves disponibilitats pressupostàries, els serveis necessaris de suport a les activitats docents, de recerca, d’orientació educativa i professional, culturals, d’esports i d’atenció a la comunitat universitària.

Aquests serveis universitaris podran ser prestats i gestionats per la Universitat o per altres persones o entitats, en virtut de convenis, concessions o contractes aprovats pel Consell de Govern.

Accedir als diferents serveis de la Universitat de Girona

Per conèixer l'estructura de la Universitat de Girona podeu consultar el següent organigrama (elaborat a partir de la RLT del Personal d'Administració i Serveis):

Cartes de Serveis

Una carta de serveis és un document amb informació d’utilitat per a les persones usuàries i la ciutadania en general, sobre els serveis i la unitat que els presta, els compromisos adquirits en termes d’eficàcia i qualitat de la prestació, i els mecanismes de participació de la ciutadania i de les persones usuàries en la millora de la prestació.

A l'apartat Transparència > Institució > Informació administrativa poden consultar les Cartes de Serveis dels serveis / unitats administratives disponibles.