Portal de Gobierno Abierto y de la Transparencia

Derecho de acceso a la información

Lo derecho de acceso a la información pública es el derecho ciudadano de acceder a la información pública. Ten una doble dimensión: en primer lugar, es un instrumento para el control democrático de la institución y, al mismo tiempo, desde una perspectiva individual, la información que obtiene el ciudadano tiene un valor en sí misma, en la medida en que tiene incidencia en la actividad y en la relación con la institución.

En una sociedad democrática, el derecho de acceso a la información se convierte en un instrumento para hacer efectivos los principios de transparencia y restitución de cuentas en la actuación de las instituciones y es asimismo un requisito para la participación en la gestión y en los procesos de toma de decisiones.

Què és el dret d’accés a la informació pública?

D’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, totes les persones físiques més grans de 16 anys i totes les persones jurídiques tenen dret a accedir a la informació pública, a través de la sol·licitud pertinent, sense estar condicionades a la concurrència d’un interès personal, a la motivació o a la invocació de cap norma (art. 18 de la Llei 19/2014).

La informació pública es refereix a la informació elaborada per l’Administració i a la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la llei (art. 2 de la Llei 19/2014). El dret d’accés a la informació pública inclou qualsevol forma o suport en què aquesta informació hagi estat elaborada o en què es conservi.

La sol·licitud es pot presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la identitat del sol·licitant, de la informació sol·licitada, d’una adreça de contacte (preferentment electrònica), a efectes de comunicacions, i de la forma en què es prefereix accedir a la informació sol·licitada. Tot i que no és necessari que s’explicitin els motius de la sol·licitud d’accés a la informació ni cal que s’hi tingui un interès personal, si s’exposen els motius pels quals es fa la petició aquests podran ser tinguts en compte a l’hora de resoldre la sol·licitud.

Denegació i restricció del dret d’accés a la informació pública

El dret d’accés a la informació pública només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; per a la investigació o la sanció d’infraccions penals, administratives o disciplinàries; per al secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; per al principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o per a la tutela judicial efectiva; per als drets dels menors d’edat; per a la intimitat i per als altres drets privats legítims o per al secret professional i per als drets de propietat intel·lectual i industrial (art. 21 de la Llei 19/2014).

En cas que es tracti d’informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb ponderació prèvia raonada de l’interès públic de la divulgació i dels drets de les persones afectades.

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) és l'òrgan independent de garantia a qui qualsevol ciutadà o ciutadana si no se li facilita l'accés a una informació pública que hagi sol·licitat. Poden consultar les resolucions que han dictat a: Resolucions GAIP.

El procedimiento de acceso a la información pública

Plazo de la solicitud
En cualquier momento.
Importe
Trámite gratuito si los datos se consultan en el lugar donde están depositadas o bien si existen en formato electrónico, caso en el cual se entregarán por correo electrónico. La expedición de copias y la transposición a formatos diferentes del original pueden estar sujetas a una contraprestación económica, que en ningún caso excederá el coste de la operación.
Órgano responsable de la resolución
Rector
Plazo de resolución
La notificación de la resolución se efectuará en el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud (arte. 33 de la Ley 19/2014)
Efectos del silencio administrativo
El silencio administrativo será positivo (arte. 35 de la Ley 19/2014)

Sol·licituds d’accés a la informació pública rebudes a la Universitat de Girona

Darrera actualització: 13/06/2019