Convocatoria de ayudas Beatriu de Pinós (BP 2018)
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Investiga

Convocatòria d'ajuts Beatriu de Pinós (BP 2018)

L'objecte de la convocatòria Beatriu de Pinós és atorgar ajuts individuals per a la contractació i la incorporació, en règim de concurrència competitiva, de personal investigador doctor al sistema català de ciència i tecnologia. El termini de presentació de sol·licituds s'obre el dia 28 de gener i es tancarà el 4 de març (el termini intern UdG acaba el dia 28 de febrer).

Requisits dels candidats (art. 3 bases reguladores)

  • Les persones candidates han d'haver obtingut el títol de doctor entre l'1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2016 (s'entén com a data d'obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi). El període d'obtenció del títol de doctorat pot ser de l'1 de gener de 2009 al 31 de desembre de 2016 si es justifica durant aquest període qualsevol dels supòsits següents:
   • Haver gaudit d'un període de baixa per maternitat o paternitat.
   • Haver tingut a càrrec menors de 6 anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de 65 anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial.
   • Haver patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos.
   • Ser un investigador que tingui reconegut l'estatus de refugiat segons la Convenció de Ginebra de 1951.
  • Tenir, en el moment d'incorporar-se a l'entitat receptora, un mínim de dos anys d'experiència postdoctoral fora de l'Estat espanyol. Aquesta experiència postdoctoral, independentment del tipus de vinculació, es pot haver dut a terme en institucions diferents, sempre que el període total d'estada postdoctoral sigui, com a mínim, de dos anys.
  • No haver residit o treballat a l'Estat espanyol més de 12 mesos en els darrers tres anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. 

 

Els contractes objecte d'aquest ajut tindran una durada de tres anys.

 

L'import de l'ajut per a la contractació del personal investigador és de 132.300,00 €. Aquesta quantitat finança el cost del contracte durant els tres anys de l'ajut i inclou la retribució que ha de percebre el personal investigador i la quota patronal de la Seguretat Social.

 

Addicionalment, l'ajut també compta amb un import complementari de 12.000,00 €; aquest ajut està adreçat exclusivament a les accions que implementi la persona candidata durant el període de gaudi del contracte objecte de l'ajut i que ha de gestionar l'entitat beneficiària mateixa. Aquest ajut complementari pot incloure els conceptes següents:

  • Activitats de formació i capacitació, com poden ser la realització de cursos de formació relacionats tant amb l'àmbit científic com amb la capacitació professional (aspectes de gestió, organització, emprenedoria, etc.).
  • Accions destacades de recerca, com poden ser l'assistència i la participació en conferències i congressos, la realització de treballs de camp o la realització d'estades de recerca de curta durada a l'estranger.
  • Despeses directament relacionades amb les activitats de recerca desenvolupades per la persona candidata, com poden ser l'assistència a trobades i reunions internacionals, el finançament de subscripcions a associacions i revistes científiques, la compra de material bibliogràfic, la compra de material fungible d'oficina i de laboratori o l'adquisició de programari específic. També s'hi poden incloure les despeses relacionades amb la publicació i el dipòsit de resultats i dades, inclosos els serveis tècnics de revisió i traducció d'aquestes.
  • Despeses associades a drets de propietat intel·lectual.

*Queden excloses les despeses derivades de la compra d'equipament d'oficina i de laboratori, inclosos ordinadors i serveis informàtics.

 

Docència

És potestat de l'entitat que acull el personal investigador contractat, a petició d'aquest, d'establir un programa de col·laboració en activitats docents amb finalitat formativa fins a un màxim de 80 hores anuals, que haurà de constar en els contractes laborals; aquesta col·laboració en activitats docents, a l'efecte del currículum, l'ha de certificar l'entitat beneficiària.

 

Estades de recerca

Les persones investigadores contractades poden fer estades de recerca de curta durada en altres institucions acadèmiques i de recerca relacionades amb el projecte que s'està duent a terme fora de l'entitat beneficiària de l'ajut, sempre que tinguin el vistiplau de la persona investigadora responsable i de l'entitat beneficiària de l'ajut.

 

Sol·licituds

1a fase: la sol·licitud l'ha de presentar el professor/investigador o la professora/investigadora del grup de recerca receptor que ha de coordinar l'activitat de recerca de la persona candidata i que s'ha de responsabilitzar de la sol·licitud per via electrònica a través de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (*una persona candidata i un/a investigador/a responsable només poden constar com a tal en una sola sol·licitud).

L'imprès de sol·licitud consta d'un formulari i un document annex, que ha d'incloure:

   • un breu currículum de la persona candidata
   • la descripció dels elements més destacats del grup de recerca i l'entitat a la qual s'incorpori la persona candidata
   • el pla de treball de l'activitat científica i formativa que es pretén desenvolupar, i els aspectes comunicatius i de disseminació i els aspectes ètics del projecte de recerca previ

El document s'ha d'estructurar amb apartats d'excel·lència, impacte, planificació i gestió de la proposta i aspectes ètics.

IMPORTANT: un cop hagueu tramitat la vostra sol·licitud us apareixerà un missatge conforme el tràmit s'ha realitzat correctament; aquest missatge és l'acusament de rebuda que ens heu d'enviar a l'adreça recercaoitt@udg.edu

 

2a fase: un cop transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, s'obrirà un nou termini per tal que les institucions sol·licitants puguin confirmar o rebutjar les sol·licituds a través del BOGA. 

 

Enllaços:

Text de la convocatòria Bases reguladores

Formulari de sol·licitud

Annex BP 2018

Guia de presentació de sol·licituds

Correspondència àrees de coneixement - àmbit

 

Persona de contacte de l'OITT: Pau Blasco (recercaoitt@udg.edu)

Notícies relacionades