Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE)

Grups d'Innovació Docent

L’ICE Josep Pallach va posar en marxa el curs 2016-2017, una nova línia d’actuació i suport a la innovació docent als centres i facultats de la UdG: els Grups d’Innovació Docent (GID) dins d’un estudi, centre o departament de la Universitat de Girona.

L’ICE Josep Pallach va posar en marxa el curs 2016-2017, una línia d’actuació i suport a la innovació docent als centres i facultats de la UdG: la constitució de Grups d’Innovació Docent (GID) dins d’un estudi, centre o departament. 

Amb aquesta acció, l’ICE pretén complementar el treball i les actuacions interdisciplinàries que desenvolupen les Xarxes d’Innovació Docent, formades, en aquest cas, per professorat de centres i estudis diferents.

L’objectiu és donar suport a la constitució i funcionament de grups de professorat que volen dur a terme un projecte concret de millora docent dins del seu estudi, departament o centre.

Per desenvolupar el seu treball, l’ICE posa a disposició dels GID els recursos i accions següents:

   • Alta del grup com a Grup d’Innovació Docent a la base de dades d’activitats i actuacions de l’ICE 
   • Espai a la web de l’ICE per a informació i difusió
   • Espai al Moodle per a ús exclusiu del grup
   • Espais de treball i reunió de què disposa l’ICE
   • Suport tècnic i assessorament
   • Pressupost per desenvolupar el projecte presentat amb l’import que es determini
   • Gestió d’aquest pressupost a través d’una Unitat de Despesa específica per als Grups d’Innovació Docent
   • Certificació als membres actius del grup 

Per la seva part, els GID i els seus membres es comprometen a: 

   • Presentar el projecte d’innovació i millora docent que es vol desenvolupar amb els apartats següents: 
     • Objectius
     • Desenvolupament
     • Membres participants
     • Calendari d’execució
     • Pressupost
   • Treballar per garantir el compliment dels objectius del projecte
   • Participar en les reunions de coordinació que es proposin des de l’ICE
   • Presentar una memòria anual sobre les activitats realitzades
   • Compartir el treball realitzat i participar en activitats de formació organitzades per l’ICE
   • Fer constar en els documents de treball i difusió del projecte, el suport de l’ICE Josep Pallach

Els grups interessats en constituir-se en GID poden contactar amb l’ICE a ice.docencia@udg.edu