Facultad de Educación y Psicología > Información académica > Menciones de los estudios de maestro
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Facultad de Educación y Psicología

Menciones

de los estudios de maestro

  • Grado en Maestro/a en Educación Infantil (MEI)
  • Grado en Maestro/a en Educación Primaria (MEP)
  • Doble Titulación en Grado en Maestro/a en Educación Infantil y en Maestro/a en Educación Primaria (MA) 

Las menciones

Las menciones son el reconocimiento que se da al estudiante para formarse en un ámbito o especialidad concreto dentro del grado. El Plan de Estudios del Grado en Maestro/a en Educación Infantil (MEI), del Grado en Maestro/a en Educación Primaria (MEP) y de la Doble Titulación en Maestro/a en Educación Infantil y en Maestro/a en Educación Primaria (MA) contempla lobligatoriedad que cada estudiante realice una mención dentro de sus estudios, la cual quedará reflejada en su título de graduat/da.

La mayoría de menciones que se programan son comunas para los Grados en MEI, MEP y MA (documento menciones ) , y se completan superando las asignaturas optativas de 2.º, 3.º y 4.º curso.

El Departamento de Enseñanza, conjuntamente con las universidades catalanas, trabajan para que todas las menciones estén reconocidas a la bolsa de trabajo de la Generalitat de Catalunya. Actualmente, algunas de ellas (Música y Educación Física) son equiparables a las especialidades de maestro/a.

Algunos Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) dan derecho a convalidar asignaturas de la mención en función del ciclo realizado.MEI - MEP .

Quan i com s'escull i s'assigna una menció

Tots els estudiants dels Graus en MEI, MEP i DT han d’escollir una menció en el moment de la matrícula de 2n curs i no abans.

Les mencions tenen un nombre de places limitat per a cada curs. Per això, els estudiants triaran per ordre de nota mitjana d’expedient del grau. Després de les sessions informatives que realitzarà la coordinació dels estudis a la finalització del 1r curs acadèmic, s’obrirà una aplicació informàtica per fer efectiva la tria de menció. La secretaria de Coordinació d’Estudis informarà electrònicament del termini i el procés.

Com et pots canviar de menció

El canvi de menció haurà d’estar degudament motivat i només serà possible en el moment de la matrícula de 3r curs.

 Per demanar el canvi caldrà, prèviament a la matrícula de 3r:

  1. Fer una sol·licitud adreçada al degà/degana de la Facultat d’Educació i Psicologia i enregistrar-la a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de l' 1 al 25 de juny de 2019.
  2. Si la sol·licitud és acceptada, s’introduirà el canvi a la matrícula de 3r curs, que es realitzarà directament a la Secretaria Acadèmica de la Facultat, matriculant les dues assignatures optatives de menció de 2n curs i també les corresponents a 3r curs.
  3. Cal tenir en compte que per valorar la sol·licitud es revisarà l’expedient de l’estudiant per comprovar la motivació i, si s’escau, el nombre de crèdits superats i la nota mitjana.