Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2020-2021

Grau en Turisme

Fonaments i dimensions del turisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al turisme (3108G01001)

En la primera part, s’introdueixen els conceptes bàsics del turisme, els organismes nacionals i internacionals, les principals magnituds del turisme internacional i es realitza un breu recorregut per la història del turisme. En segon lloc, es farà un recorregut per les principals empreses turístiques i la seva organització. Una vegada centrat el turisme, s’analitzen els principals tipus de turisme i la seva organització funcional (econòmica, territorial i cultural); cada model turístic serà presentat de forma genèrica i a partir d’un cas concret: el turisme litoral, el turisme natural, el turisme cultural o MICE

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
D 1primer semestre CAcatalà

Dimensió socio-cultural del turisme (3108G01002)

L'assignatura té per objectiu presentar les relacions més importants del turisme amb la cultura i la societat contemporània, obrint debats i reflexions per apropar l'estudiant a una comprensió holística i humanística del turisme. Es treballarà en les següents línies: el concepte cultura i de la seva influència en en turisme; el patrimoni i els seus usos; lectures i debats al voltant dels diferents patrimonis; autors rellevants en la posada en valor de la cultura i el turisme; diversitat cultural i oportunitat turística; teories del turisme; relacions entre hostes i amfitrions; anàlisi de les principals transformacions socials i culturals de l'activitat turística; tipologies de turistes; anàlisi de l'experiència turística; història social del turisme a Catalunya; turisme i ètica; societats urbanes i turisme.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre NDno definit
D 1primer semestre NDno definit

Dimensió econòmica del mercat turístic (3108G01003)

Estructura del mercat turístic i anàlisi de la seva dimensió econòmica. Reconeixement dels principals agents que participen en l'activitat turística, principals mercats nacionals i internacionals, dinàmiques dels fluixos turístics. Anàlisi dels principals impactes econòmics de l'activitat turística.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
D 1primer semestre CAcatalà

Dimensió territorial del turisme (3108G01004)

Presentació de la dimensió espacial del turisme i dels recursos potencials per al desenvolupament de l'activitat turística en l'espai. L'espai com a base de l'oferta turística. Nuclis emissors i receptors. Anàlisi dels principals impactes mediambientals de l'activitat turística.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
D 2segon semestre CAcatalà

Dimensió jurídica del turisme (3108G01005)

Introducció al Dret turístic. La normativa turística i els contractes turístics. Les administracions públiques i la seva activitat turística. L'actuació administrativa en matèria turística.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre NDno definit
D 2segon semestre NDno definit

Tècniques financeres i comercials de l'empresa turística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Màrqueting turístic (3108G01006)

Aproximació als elements bàsics del màrqueting aplicat al sector turístic. Definició dels conceptes bàsics, els instruments elementals de la disciplina i el conjunt de tècniques del màrqueting operacional: creació de productes turístics, determinació de preus, comunicació i distribució.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre NDno definit
D 2segon semestre NDno definit

Comptabilitat d'empreses turístiques (3108G01007)

Tècnica i procés comptable bàsic en les empreses del sector turístic. Conèixer tot cicle comptable. Estudi amb el Pla General de Comptabilitat, el patrimoni, impostos, l'immobilitzat material i intangible, compres, vendes i existències, creditors i deutors per operacions comercials i el finançament tant el propi com l'aliè de l'empresa turística.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre NDno definit
D 1primer semestre NDno definit

Tècniques turístiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turisme (3108G01008)

Tècniques qualitatives i quantitatives en el procés d'investigació turística. Conceptes fonamentals. Estadística descriptiva i inferència uni i bivariable. Metodologia de qüestionaris. Les sèries temporals.

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit
C 2segon semestre NDno definit
D 2segon semestre NDno definit
E 2segon semestre NDno definit
F 2segon semestre NDno definit

Tècniques informàtiques i comunicatives (3108G01009)

Tècniques bàsiques d'expressió oral i escrita. La gestió de la informació i la informació turística. Noves tecnologies de la informació i les comunicacions aplicades al turisme.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
D 1primer semestre CAcatalà
E 1primer semestre NDno definit
F 1primer semestre CAcatalà

Destinacions turístiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tipologies i estratègies de destinacions turístiques (3108G01018)

Estudi teòric i pràctic de les dinàmiques territorials, d'oferta i demanda que caracteritzen tant les destinacions tradicionals com les noves destinacions turístiques. Anàlisi dels nous processos i de les diferents estratègies de renovació i reestructuració aplicades a les destinacions turístiques madures.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre NDno definit
D 1primer semestre NDno definit

Patrimoni de les destinacions (3108G01073)

L'assignatura proposa un recorregut pel patrimoni (cultural, natural i lúdic) de les principals destinacions turístiques del món. L'objectiu és que l'estudiant conegui els principals recursos patrimonials d'aquestes destinacions.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre NDno definit

Ordenació i planificació del territori (3108G01074)

Introducció, des d’una perspectiva turística, a l'estudi teòric i anàlisi pràctic dels sistemes i instruments d'intervenció espacial a diferents escales, i regulació jurídica dels diferents instruments d'ordenació i planificació. Descripció de les principals modalitats d’espais turístics i als seus mètodes de gestió i ordenació.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
D 1primer semestre CAcatalà

Gestió pública de les destinacions (3108G01075)

La gestió del turisme de l'administració mitjançant els instruments econòmics. El pressupost públic i l'acció en turisme. Impostos i despeses públiques en turisme. Impactes, eficiència, eficàcia i equitat.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Polítiques de promoció i informació de les destinacions (3108G01076)

Una visió sobre les oficines de turisme com a agents dinamitzadors de la destinació, on hi intervenen en aspectes de gestió, d'organització i de promoció turística del territori. Noves tecnologies aplicades a la promoció turística.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Organització i gestió de l'empresa turística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió econòmica i control d'empreses turístiques (3108G01077)

La comptabilitat de gestió com a element important en el control i en la presa de decisions empresarials, i com a instrument de mesura i avaluació de les decisions. L'estructura d'un sistema d'acumulació i repartiment de costos. Costos rellevants per a la presa de decisions.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
D 1primer semestre CAcatalà

Organització d'empreses turístiques (3108G01078)

Estudi de les organitzacions turístiques, incidint en el concepte d'organització turística i en l'organització dels recursos humans en turisme.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
D 1primer semestre CAcatalà

Gestió d'allotjaments, intermediació i distribució turística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió d'allotjaments i restauració (3108G01079)

Principis de la gestió i procediments operatius propis de les empreses d'allotjament i restauració. Coneixement del marc legal que regula les empreses turístiques d'allotjament i restauració. Utilització de les TIC en els àmbits esmentats.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
D 2segon semestre CAcatalà

Gestió d'intermediació, transport i distribució (3108G01080)

Principis de la gestió i procediments operatius propis de les empreses d'intermediació i transport turístic. Coneixement del marc legal que regula les relacions de les empreses turístiques d'intermediació i transport amb els seus clients. Utilització de les TIC en els àmbits esmentats.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
D 2segon semestre CAcatalà

Recursos i productes turístics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió de recursos turístics (3108G01081)

L'assignatura té per objecte la identificació dels recursos territorials turístics com a base fonamental per al desenvolupament turístic. S'aprendrà a valorar les potencialitats turístiques d'un recurs emprant les eines específiques per al desenvolupament i gestió de les destinacions turístiques. A més, l'assignatura aportarà als alumnes un coneixement detallat de les formes que es conceben, disenyen i programen les destinacions turístiques i els seus productes, tant en les empreses de serveis com en l'administració pública.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
EN 2segon semestre ENanglès

Gestió del patrimoni cultural (3108G01082)

Estudiar les interaccions entre economia i cultura. Fer conscient a l’estudiant del marc econòmic, social, institucional en el que es desenvolupa la gestió de les institucions culturals. Conèixer les diferents tipologies del patrimoni cultural i la seva situació actual. Analitzar estudis de cas i realitzar propostes d’actuació.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
EN 1primer semestre ENanglès

Administració pública de recursos (3108G01083)

Anàlisis jurídica de la gestió dels recursos públics. Domini públic i domini privat de l'administració: formes de gestió. Estudi del règim jurídic del patrimoni cultural i els espais naturals (excepte regulació litoral costaner).

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
EN 1primer semestre ENanglès

Creació d'itineraris i viatges combinats (3108G01084)

Itineraris i viatges combinats: anàlisi legal i la seva confecció i programació com a productes turístics.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
EN 1primer semestre CAcatalà

Creació i comercialització de nous productes (3108G01085)

Comercialització i tècniques de promoció i venda de productes Turístics. Marketing i promoció de destinacions turístiques

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
EN 2segon semestre ENanglès

Direcció estratègica d'empreses turístiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi estratègica de mercats turístics (3108G01086)

La intenció d'aquesta assignatura és el coneixement del mercat turístic, per part de la producció i del consum, és a dir, de les seves necessitats, noves tendències i nous nínxols de mercats, a través de mitjans qualitatius.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre ENanglès
EN 1primer semestre ENanglès

Direcció estratègica (3108G01087)

Oferir les bases de la direcció estratègica en les organitzacions turístiques, destacant l’anàlisi i diagnosi del context competitiu, l’establiment d’objectius estratègics, així com el disseny d’estratègies apropiades.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
EN 2segon semestre ENanglès

Gestió de la dinàmica competitiva (3108G01088)

El turisme és una indústria immersa en un món globalitzat i hipercompetitiu al qual les empreses i les DMO s'hi han d'enfrontar mitjançant la capacitat competitiva, la innovació i l'emprenedoria. Aquesta assignatura té com objectiu introduir els/les estudiants en aquesta dinàmica competitiva on només sobreviuen els que són radicalment competitius, permanentment innovadors i amb caràcter emprenedor.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
EN 1primer semestre NDno definit

Pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum (3108G01016)

Aprofundiment dels coneixements, capacitats i actituds vinculant els alumnes a la realitat empresarial del sector turístic, completant i complementant la seva formació teòrica amb l'experiència pràctica.

OBobligatòria 12 J Aanual CAcatalà
S Aanual NDno definit

Treball final de Grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de grau (3108G01017)

Estudi d'iniciació a la investigació. Inclou dos grans grups de treballs possibles: (1) anàlisis empíriques i (2) aplicacions pràctiques, on s'han d'integrar els continguts i competències fonamentals de la titulació.

OBobligatòria 15 J Aanual NDno definit

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi cultural turística (3108G01025)

Anàlisi del nivell d'adaptació al turisme de l'oferta cultural.

OPoptativa 3 FR 2segon semestre FRfrancès

Creació d'empreses turístiques (3108G01028)

El procés de creació d'una nova empresa. La idea. El pla d'empresa. El pla de màrqueting. El pla econòmic i financer. La forma jurídica de la empresa. Tràmits de constitució i obligacions legals de funcionament. El finançament bancari. La gestió dels recursos humans. La realitat digital i l'afectació a les empreses turístiques. L'anàlisis del "buyer persona" en el nou context post Covid19.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Direcció hotelera (3108G01029)

L'objectiu fonamental del curs és presentar les competències directives bàsiques necessàries per ocupar càrrecs de responsabilitat en les empreses i institucions hoteleres i innovar davant els reptes que suposa la globalització en un entorn complex i canviant.

OPoptativa 3 EN 1primer semestre ENanglès

Direcció i gestió de personal (3108G01030)

Direcció i gestió de personal

OPoptativa 3 EN 1primer semestre ENanglès

Gastronomia i enologia (3108G01038)

Introducció a la gastronomia i l'enologia, tractant temes que van des de la creativitat i la innovació en la cuina fins a la organització de banquets i la gestió del restaurant.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Gestió de la rendibilitat (3108G01041)

Anàlisi de la viabilitat econòmica i financera de projectes d'inversió en l'àmbit del turisme. Tècniques de selecció de projectes d'inversió i finançament. Anàlisi econòmic, financer i patrimonial d'empreses turístiques.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Guiatge turístic (3108G01047)

L’assignatura de guiatge turístic pretén analitzar la professió del guia dins l’entorn turístic, a partir d’una doble dinàmica: el professional i la professió. Per això, es vol desenvolupar les habilitats dels estudiantsper tal que sigui capç de programar i elaborar una visita, assistir, dinamitzar i guiar a grups turístics.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Patrimoni turístic de Catalunya (3108G01059)

Presentació i estudi dels principals elements culturals de Catalunya a l'abast del Turisme. Accions de millora en la posada en valor turística. Una gran oportunitat pel turisme del futur.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Tècniques de comunicació aplicades al turisme (3108G01068)

Abast i contingut de les variables de comunicació comercial aplicades a les particularitats del sector turístic. El pla de comunicació: contingut i desenvolupament adaptat a les empreses i institucions turístiques.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Transport turístic (3108G01069)

Analitzar els elements i els principis bàsics que regeixen el transport i la seva importància en el funcionament dels mercats turístics, des d’una òptica econòmica i geogràfica.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Polítiques turístiques i crisi (3108G01089)

L'assignatura pretén estudiar les eines de què disposa el poder legislatiu i executiu per enfrontar-se a les situacions problemàtiques, crítiques, que es produeixen arrel del fenomen turístic. L'èxit d'una destinació, d'un producte turístic, es reflecteix en l'increment de visitants, increment que en determinats supòsits pot arribar a ser qualificat de massificació i pot suposar la crisi, el risc, del producte en sí, tant en espais naturals com en espais urbans, on la crisi es genera en el xoc entre els els turistes i els residents, que veuen com el seu modus vivendi habitual entra en crisi. És en aquest moment en el que el poder públic ha d'entrar en acció per protegir la destinació, i per tant, també el producte turístic, fent alhora possible el desenvolupament de l'activitat turística i, amb ella, tots els seus efectes virtuosos de creació de riquesa i ocupació. Aprofitant el coneixement teòric adquirit per l'estudiant durant els estudis, es farà un enfocament pràctic, estudiant els instruments normatius creats en supòsits reals (normes per controlar i limitar el nombre d'habitatges d'ús turístic; normes de limitació d'usos i d'accés a espais naturals; solucions aplicades en conflictes territorials per implantació d'infraestructures demanades pel sector turístic; establiment d'impostos de naturalesa clarament turística; etc.), per comentar-los, comparar-los amb situacions similars i extreure'n les conclusions pertinents. Durant el curs, seran objecte d'estudi algun dels instruments normatius de què disposa el poder públic per controlar, limitar o incentivar, activitats que tenen repercussió turística. L'assignatura pretén ser un fòrum d'estudi i debat, necessàriament obert, amb l'objectiu de treballar l'esperit crític de l'estudiant; per tant, l'assistència i intervenció a classe seran requisits sine qua non per aprovar l'assignatura.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Nous turistes (3108G01091)

Moviments que estan apareixent amb el desenvolupament de la societat, des del turista 2.0, passant per el turista slow o el turista solidari. La nova cultura de l'oci. La cultura com a oci. Postmodernitat. El turista especialista.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Protecció del turista com a consumidor (3108G01092)

Impacte de la protecció dels consumidors en l'activitat turística.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Turisme solidari i de cooperació (3108G01093)

Identificació del turisme solidari. El turisme com a motor de desenvolupament de regions subdesenvolupades i de reducció de la pobresa. Turisme basat en comunitats. Cooperació del tercer sector (ONG's) en l'estructuració de l'oferta turística. Turisme de voluntarietat. Identificació del turisme responsable en un sentit ampli en regions desenvolupades i en desenvolupament.

OPoptativa 3 EN 1primer semestre ENanglès

Oficines de turisme i tècnics locals (3108G01094)

El perfil del professional turístic al servei dels DMO locals. Les oficines de turisme com agents de promoció i desenvolupament local. Estudi de cas

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Turisme de negocis i esdeveniments (3108G01095)

Importància del turisme de negocis i esdeveniments. Ens de gestió del turisme de negocis: Convention Bureaus, OPCs. Infrastructura necessària. Identificació de les necessitats i comportament de la demanda de negocis.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Protocol d'esdeveniments (3108G01096)

Eines i contingut de l'àmbit. Les normes del protocol oficial en els actes públics.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Instal·lacions d'oci (3108G01100)

Tipologies d'instal·lacions d'oci. Estudi en profunditat d'algun exemple de parc temàtic, aquàtic, centre lúdic,...

OPoptativa 3 EN 2segon semestre ENanglès

Turisme esportiu (3108G01102)

Turisme esportiu i turisme actiu. Agents, modalitats i mercat

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Viatge d'estudi (3108G01103)

Programa intensiu pel coneixement de camp de destinacions turístiques.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Llengües estrangeres aplicades al turisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Alemany inicial (3108G01010)

"Alemany Inicial" és una introducció participativa a la llengua i la cultura dels països de llengua alemanya, amb un enfocament comunicatiu, pràctic i directe, fins a assolir el nivell <a href="http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didactics/marc_europeu_de_referencia_per_a_les_llengues/" target="_blank">A1</a>. La llengua s’aprèn utilitzant-la en situacions comunicatives, tretes de la vida diària i del món del turisme.

OBobligatòria 6 1X 1primer semestre NDno definit
2B Aanual NDno definit
2X Aanual DEalemany

Alemany bàsic (3108G01011)

L'objectiu del curs "Alemany bàsic" és ampliar i aprofundir els coneixements de la llengua alemanya fins al nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. La llengua s’aprèn utilitzant-la en situacions comunicatives, tretes de la vida diària i del món del turisme. Es dóna especial èmfasi a l'expressió oral.

OBobligatòria 6 1C 1primer semestre NDno definit
1Y 1primer semestre DEalemany

Anglès avançat 1 (3108G01014)

Anglès Avançat 1 és la primera de les dues assignatures (B2.1 + B2.2) de nivell B2 segons el marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Mitjançant l'aprenentatge basat en tasques, aquest curs té com a objectiu fer una introducció al llenguatge específic del sector turístic i donar eines a l’alumne per millorar les seves habilitats comunicatives, tan necessàries en aquest sector.

OBobligatòria 6 1B 1primer semestre NDno definit
2A Aanual NDno definit

Francès inicial (3108G01021)

Es farà ús de les 4 competències (comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita). D’una banda, pel que fa a les expressions oral i escrita, l’estudiant aprendrà a expressar-se oralment en situacions lligades al món del turisme així com en situacions de la vida quotidiana. També sabrà redactar postals, cartes amicals, textos descriptius. D’altra banda, al nivell de les comprensions oral i escrita, l’estudiant assolirà els coneixements necessaris per entendre converses senzilles tant del món turístic com de la vida quotidiana així com textos publicitaris, anuncis, cartes, descripcions. Per tant, tots les activitats es faran en base a situacions i tasques de la vida real.

OBobligatòria 6 1Y 1primer semestre NDno definit
2C Aanual NDno definit
2X Aanual FRfrancès

Francès bàsic (3108G01022)

Es farà ús de les 4 competències (comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita). D’una banda, per que fa a les expressions oral i escrita, l’estudiant podrà participar en dialogs d'informació i d'explicació sobre productes i allotjaments turístics etc. També serà capaç de presentar un producte turístic. Sabrà com reclamar de manera senzilla i explicar fets passats. Redactarà cartes formals i podrà començar a organitzar les seves idees utilitzant alguns connectors. D’altra banda, pel que fa a les comprensions oral i escrita, l’estudiant serà capaç d’entendre un document àudio i vídeo semi autèntic en temes generals i relatius al món turístic.

OBobligatòria 6 1A 1primer semestre NDno definit
2C Aanual NDno definit
2X Aanual NDno definit

Italià inicial (3108G01104)

El mòdul està plantejat com una introducció a la llengua italiana. Es treballaran les nocions bàsiques d'ús de la llengua oral i escrita, amb especial incidència en l'aspecte comunicatiu, i aspectes del context cultural corresponent a la llengua estudiada.

OBobligatòria 6 1X 1primer semestre ITitalià

Requeriment tercera llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès avançat 2 (3108G01015)

Anglès per a Turisme. Nivell B2.2 segons el Marc Europeu de Llengües i nivell d'acreditació del Grau en Turisme. Curs basat en temes generals i turístics mitjançant l'aprenentatge per tasques. Extensió del llenguatge específic i d'habilitats comunicatives necessàries en el sector turístic.

OBobligatòria 6 1B 1primer semestre NDno definit
2A Aanual NDno definit
2B Aanual NDno definit
2X Aanual NDno definit
2Z Aanual ENanglès

Anglès domini funcional efectiu 1 (3108G01019)

Anglès Específic per Turisme. Nivell C1 segons el Marc Europeu de Llengües. Curs basat en temes turístics i aprenentatge per tasques. Extensió del llenguatge clau i habilitats comunicatives necessàries per a treballar en el sector turístic.

OBobligatòria 6 1C 1primer semestre NDno definit
1X 1primer semestre NDno definit

Anglès domini funcional efectiu 2 (3108G01020)

Anglès Específic per Turisme. Nivell C1 segons el Marc Europeu de Llengües. Curs basat en temes turístics i aprenentatge per tasques. Extensió del llenguatge clau i habilitats comunicatives necessàries per a treballar en el sector turístic. Es pot cursar l'assignatura de manera independent del curs Domini Funcional 1.

OBobligatòria 6 2A Aanual NDno definit
2X Aanual NDno definit

Requeriment quarta llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Alemany llindar 1 (3108G01012)

L'objectiu del curs "Alemany llindar 1" és perfeccionar l'idioma (nivell B1.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües), amb especial aplicació al sector turístic. La llengua s’aprèn utilitzant-la en situacions comunicatives, tretes de la vida diària i del món del turisme.

OBobligatòria 6 1X 1primer semestre NDno definit

Francès llindar (3108G01023)

Intensificació i perfeccionament de la llengua francesa , amb especial aplicació al sector turístic . L'estudiant de Francès de nivell llindar haurà assolit un nivell d'usuari independent (B1) per poder continuar desenvolupant tasques de comunicació de certa complexitat en el àmbit turístic.

OBobligatòria 6 1A 1primer semestre NDno definit
1X 1primer semestre FRfrancès
2X Aanual FRfrancès
ER Aanual FRfrancès

Francès avançat 1 (3108G01024)

Perfeccionament de la llengua francesa, amb aplicació al sector turístic . L' estudiant de francès de nivell avançat haurà assolit un nivell independent (B2.1) per poder continuar desenvolupant tasques de comunicació complexes dignes d' un nivell avançat.

OBobligatòria 6 1X 1primer semestre NDno definit

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum extra 1 (3108G01105)

Pràctiques en empreses del sector turístic

OPoptativa 6 J Aanual NDno definit
S Aanual NDno definit

Gestió de creuers (3108G01114)

Gestió de creuers

OPoptativa 3 EN 2segon semestre ENanglès

Animació turística i hotelera (3108G01125)

Animació turística hotelera i extrahotelera

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Comunicació persuasiva (3108G01137)

Comunicació persuasiva

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Mètodes i tècniques per a la recerca (3108G01145)

Introducció als principals mètodes i tècniques per a la recerca orientats a l'elaboració del Treball Final de Grau.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Noves demandes turístiques (3108G01182)

Noves Demandes Turístiques

OPoptativa 3 EN 2segon semestre ENanglès

Espais naturals protegits (3108G01188)

L’assignatura té com objectiu principal descriure l’evolució, els fonaments teòrics i els instruments per la gestió dels espais naturals protegits amb una especial atenció per la dimensió turística. En primer lloc s'estudia l’origen i l'evolució dels espais naturals protegits. En segon lloc es donen a conèixer com el turisme pot ser una activitat clau per a conservar els espais naturals protegits. Finalment s'estudien els instruments que s’utilitzen per la seva gestió. Les sessions d'aula es completaran amb una sortida de camp amb la visita d'un espai natural protegit amb l'objectiu de conèixer i analitzar un cas pràctic de gestió amb una especial atenció per l'ús públic i la incidència del turisme.

OPoptativa 3 EN 1primer semestre ENanglès

Viatges i viatgers (3108G01190)

Viatges i viatgers és una assignatura que ens permetrà presentar un elenc interessant de viatgers que al llarg de la història han aconseguit tenir una experiència molt profunda de l'existència, viatjant. Ho farem a través de textos, films, dietaris i altres materials que ens serviran per comprendre la construcció i els mites dels grans viatges.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Direcció d'allotjaments turístics (3108G01193)

Conèixer, comprendre i saber aplicar tant les eines i tècniques en la gestió d’allotjaments com les habilitats directives i de lideratge que necessita un responsable d’allotjament turístic. La seva implementació utilitzarà la dualitat de les sessions més conceptuals amb la corresponent visió pràctica a les empreses.

OPoptativa 15 A 2segon semestre CAcatalà

Gestió d’apartaments i habitatges d’ús turístic (3108G01196)

Conèixer i comprendre els apartaments turístics i els habitatges d'ús turístic i la seva gestió.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Gestió de càmpings (3108G01197)

Conèixer les particularitats dels càmpings com a allotjaments turístics. Especificitats de gestió i operatives dels càmpings. Els càmpings com a resorts turístics.

OPoptativa 3 EN 2segon semestre ENanglès

Taller MindFulness (3108G03090)

La consciència i l'auto coneixement haurien d'afavorir una actitud que promogui el benestar personal. Mindfulness, creativitat, disseny de vida, felicitat i espiritualitat.

OPoptativa 3 4T 2segon semestre CAcatalà

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.