Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
El projecte o Treball de Final de grau (TFG), com matèria que forma part dels plans d'estudis, és un treball de síntesi individual, que es realitza en el tram final dels estudis sota la supervisió d'un tutor/a, i que és avaluat per una comissió creada a aquest efecte. El TFG ha de permetre a l'estudiant posar de manifest que sap aplicar, de manera integrada, els diferents continguts de la titulació en l'estudi d'una temàtica al disseny d'una aplicació o a la resolució d'un problema concret del seu àmbit professional.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Jorge Duran Roldos  / Melissa Lima Caminha  / Carolina Martinez Lopez  / Jose Maria Maso Turon  / Maria Moreno Domenech  / Jose Vicente Pestana Montesinos  / Judit Vidiella Pagès
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Jorge Duran Roldos  / Melissa Lima Caminha  / Carolina Martinez Lopez  / Jose Maria Maso Turon  / Maria Moreno Domenech  / Jose Vicente Pestana Montesinos  / Judit Vidiella Pagès
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Jorge Duran Roldos  / Melissa Lima Caminha  / Carolina Martinez Lopez  / Jose Maria Maso Turon  / Maria Moreno Domenech  / Jose Vicente Pestana Montesinos  / Judit Vidiella Pagès
Idioma de les classes:

Competències

 • B1 Compilar, seleccionar, avaluar i transmetre informació de manera eficaç i eficient, segons objectius específics i de diferent precedència i format.
 • B2 Llegir, comprendre i comentar textos.
 • B3 Comunicar-se de manera efectiva, oralment i per escrit.
 • B4 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B5 Treballar en equip i establir aquelles relacions que permetin aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B6 Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • B7 Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2.1 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
 • B8 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • B9 Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits.
 • B10 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals.
 • E1 Dominar aquelles tècniques que permeten reproduir el comportament humà.
 • E2 Dominar les retòriques de l'emoció.
 • E3 Usar les tècniques de la veu parlada i cantada.
 • E4 Dominar les tècniques expressives del cos en moviment.
 • E6 Identificar, reconèixer i aplicar les tecnologies associades al fet escènic.
 • E7 Identificar i analitzar les teories dramàtiques.
 • E8 Aplicar i analitzar les reflexions teòriques sobre el fet escènic.
 • E10 Utilitzar eines per desenvolupar la imaginació escènica.
 • E11 Articular el temps escènic i articular-se entorn d'ell.
 • E12 Articular l'espai escènic i articular-se entorn d'ell.
 • E13 Llegir, analitzar i reflexionar sobre les necessitats de representació de l'individu contemporani en funció del seu present polític, econòmic i social.

Continguts

1. BLOC 1. ÀREA DE CONEIXEMENT (IDEA) 1.1. Fase 1. Idea i elecció del tema 1.2. Identificar el tema 1.3. Crear i comunicar noves idees i propostes

          1.1. Fase 1. Idea i elecció del tema

          1.2. Identificar el tema

          1.3. Crear i comunicar noves idees i propostes

2. BLOC 2: ÀREA INSTRUMENTAL I METODOLÒGICA (EINA)

          2.1. Fase. 2. Planificació i realització

          2.2. Establiment dels objectius que orientin l’operativat del treball

          2.3. Desenvolupament

3. BLOC 3: ÀREA DE LLENGUATGES EXPRESSIUS (EXPRESSIÓ)

          3.1. Fase 3. Fonaments del marc teòric i orientació dels plantejaments per elaborar l'execució.

          3.2. Resolució i desenvolupament de cada una de les etapes de realització fonamentals.

          3.3. Assoliment de tasques creatives, conceptuals i interdisciplinàries.

          3.4. Implementació i realització del projecte.

          3.5. Utilizació dels recursos tècnics.

4. BLOC 4: AUTO-AVALUACIÓ, MILLORA I PROSPECTIVA

          4.1. Reflexió crítica, constructiva i avaluadora respecte a tot el procés de treball i de creació de coneixement

          4.2. Informe raonat en relació amb els objectius assolits pel treball i els que queden pendents

          4.3. Eixos bàsics que s'haurien de desenvolupar en un treball de continuïtat.

          4.4. Informe d'auto-avaluació final de caràcter global. Processament del coneixement adquirit i el procés seguit per la seva adquisició.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 3,00 30,00 0 33,00
Anàlisi / estudi de casos 9,00 141,00 0 150,00
Cerca i anàlisi d'informació 8,00 32,00 0 40,00
Elaboració individual de treballs 8,00 98,00 0 106,00
Lectura / comentari de textos 4,00 42,00 0 46,00
Total 32,00 343,00 0 375

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
FASE 1: IDEA. Lectures/comentaris de textos Saber situar un marc teòric de la recerca
Citar correctament
30 No
FASE 2: EINA. Anàlisi, estudis de casos Aplicar les eines més pertinents en funció del marc teòric desenvolupat a la part d'idea. 25 No
FASE 3: EXPRESSIÓ. Saber expressar correctament tant en la pràctica escènica com a la defensa 25 No
Defensa oral Pertinent reconstrucció del procés d'elaboració del TFG.
Bona organització del temps de la defensa.
Capacitat crítica i d'auto-avaluació
20 No

Qualificació

Fase 1. En aquesta primera fase l’estudiant haurà de desenvolupar el coneixement teòric de l’àmbit escollit, mitjançant una recollida d’informació amb la seva corresponen bibliografia i el seu anàlisis per a l’elaboració de conclusions sobre la hipòtesis que vol realitzar.
S’haurà d’abordar l’activitat creativa des de l’acció de la ideació i la reflexió per incrementar la capacitat inventiva a benefici de la creació d’una proposta. La puntuació d'aquesta fase que és un 30% es divideix entre: marc teòric i conceptual 20% i creativitat 10%.

Fase. 2. En la segona fase, l’estudiant haurà de realitzar una activitat empírica, des d’un punt de vista quantitatiu i/o qualitatiu, per abordar la hipòtesi plantejada.
Aquesta tasca s’estructura al voltant d’una metodologia que ha de vertebrar un pla de producció estàndard. Aquesta fase d'eina conta un 25%

Fase 3. Autoavaluació, millora i prospectiva
Aquesta fase planteja la reflexió crítica, constructiva i avaluadora respecte de tot el procés de treball i de creació de coneixement. Aquesta fase 3 + 4 conta un 45% i es desglossa en: producte final 25% i defensa tribunal 20%

Fase 4. La darrera fase desenvolupa l’expressió i la comunicació mitjançant l’exposició del procés del treball, i la presentació del Treball Final de Grau.
Finalment, l’estudiant farà un anàlisi de resultats, elaborarà les conclusions del treball final realitzat i plantejarà possibles propostes de futur en relació a la proposta abordada.

NO ES PODRÀ DIPOSITAR NI DEFENSAR EL TFG SENSE EL FULL D'AUTORITZACIÓ DEL TUTOR/A.

Qualificació
Per avaluar els PFC es tindrà en compte els indicadors del document titulat “Avaluació acreditativa dels aprenentatges del Treball de Fi de Grau”.

Presentació i defensa del TFG
La presentació oral del projecte serà pública i es farà davant d’una comissió nomenada per la CTFG i integrada per tres professors del grau, en què almenys un dels àmbits docents en què s’emmarca el treball hi estigui representat.
— Temps d’exposició: màxim 20 minuts.
— Debat: fins a un màxim de 15 minuts.

Correspon al tutor qualificar el 25% de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El Treball s’haurà de presentar dins el calendari establert en el curs acadèmic corresponent.
La no presentació o la presentació fora de termini representarà un NO PRESENTAT. Així mateix es qualificarà un NO PRESENTAT si, tot i haver presentat el treball, no acudeix davant del tribunal per a la defensa del mateix.

Avaluació única:
El Treball Final de Grau implica un procés continuat i tot i que hi ha unes dates oficials finals de dipòsit i entrega per a la posterior defensa, és imprescindible que el/la tutorand/a estigui en permanent contacte amb el seu tutor/a i que vagi entregant de manera interna en les fases estipulades per l'ERAM les diverses entregues corresponents a la Fase 1 d'idea, la fase 2 de Eina...

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Sempre i quan es puguin fer presencials es faran així. En cas que la crisi del COVID-19 persisteixi, les tutories es podran fer virtualment (en la plataforma que l'ERAM acordi com la oficial), i la manera de demanar-les serà o bé via mail a la docent o bé via intreram a l'apartat de sol·licitud de tutoria.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Els canals de comunicació i interacció amb l'alumnat seran els habituals: a classe, per mail i per moodle. En cas que s'hagi de passar a una docència semi-presencial o virtual, s'intensificarà la comunicació i interacció via aules virtuals, moodle i notificacions per intreram.

Observacions

Desenvolupament competencial
Mitjançant el TFG, l’estudiant ha d’integrar i aplicar amb criteri professional, creatiu i innovador les competències adquirides al llarg del grau, incorporant-hi de noves, relacionades específicament amb el TFG. Tanmateix, s’estableix la importància d’associar els processos avaluadors al desenvolupament i potenciació de la capacitat d’autoaprenentatge de l’estudiant.

És important que l’estudiant sàpiga generar i defensar solucions als reptes conceptuals i creatius sorgits durant el procés del TFG. Així com, a les seves habilitats d’investigació i realització per a arribar a expressar un projecte final d’alt nivell.

Orientació i tipologia
El TFG és tant el resultat final del projecte com el mètode seguit per la seva realització, ja que el projecte ha d’afirmar la seva solidesa argumental amb la utilització de metodologies precises.

L’orientació del projecte pot ser de tipus professional (l’objectiu i el plantejament del TFG reflecteix en major o menor grau el tipus de problemàtica que l’estudiant pot trobar-se a la vida professional), o de tipus innovació/investigació (es planteja un problema que comporta estudis i/o desenvolupaments innovadors). Ambdues orientacions acostumen a coexistir en una mateixa titulació.

El TFG ha de permetre a l’estudiant posar de manifest que sap aplicar, d’una manera integrada, els diferents continguts de la titulació a l’estudi d’una temàtica, al disseny d’una aplicació o a la resolució d’una problemàtica concreta del seu àmbit professional.

Professionalitzadors:
Ideació, desenvolupament i realització per un àmbit professional. Es tractaria de dur-lo a terme i per tant d’avaluar els resultats del mateix i les conclusions específiques.

Acadèmics:
Treballs de revisió de la literatura de temes d’interès: revisió crítica o estudi de revisió de la literatura internacional sobre un tema específic relacionat amb el Grau.
Projectes d’investigació que inclouran la revisió de la literatura, hipòtesi, part empírica, resultats, discussió i conclusions.
Els temes podran fer referència o estar relacionats amb qualsevol dels àmbits propis de la professió.

Modalitats del TFG
El TFG en relació amb l’àrea específica permetrà que l’estudiant aprofundeixi en algunes de les vessants conceptuals, creatives, teòriques, instrumentals i/o expressives, integrant les competències adquirides en altres assignatures vinculades als diversos mòduls.

El TFG segons l’àrea, treballarà des d’una perspectiva fonamentada en els diferents camps d’aplicació professional. Les opcions de TFG són les següents:

1.- Recerca/projecte individual

2.- Projecte de posada en escena en grup autogestionat (el TFG ha de ser individual i posarà incís en algun dels aspectes: dramatúrgia, interpretació, escenografia, direcció...).

3.- Projecte de posada en escena amb un/a director/a professional (el TFG ha de ser individual i posarà incís en algun dels aspectes: dramatúrgia, interpretació, escenografia, direcció...)

Estructura de la memòria i característiques formals.
El treballs estaran redactats en català, anglès i/o castellà.

La memòria corresponent al treball realitzat haurà de contenir els següents apartats:
• Índex
• Resum (màxim 50 línies) amb tres idiomes Català, Castellà i Anglès
• Paraules clau (màxim 5)
• Introducció / contextualització
• Objectius / hipòtesi
• Metodologia


Fase 1. Idea i elecció del tema
1.1. Identificar el tema
1.2. Crear i comunicar noves idees i propostes
1.2.1 Procés de creació
1.2.2 Factor de fluïdesa
1.2.3 Factor de flexibilitat
1.2.4 Factor d’elaboració
1.2.5 Factor de la innovació

Fase. 2. Planificació i realització
2.1. Establiment dels objectius que orientin l’operativa del treball
2.2. Cronograma
2.3. Desenvolupament

Fase 3. Autoavaluació, millora i prospectiva
3.1 Conclusions
3.2.Autoavaluació i prospectiva de futur

• Bibliografia
• Agraïments
• Annexos

Fase 4. Lliurament i presentació pública
4.1 Presentació estructurada del treball, i argumentació
4.2. Identificar i respondre amb solvència les qüestions més significatives plantejades pels experts


En cadascun dels fulls hi figurarà una capçalera amb una identificació del projecte i/o document (títol abreujat si cal i/o autor/a) situada a la part interior de la pàgina i el número de pàgina a la part exterior.
Cal no abusar de tipus de lletra diferents i utilitzar un codi tipogràfic consistent al llarg de tot el treball.

El format ha de ser tal que s’obtinguin pàgines amb una densitat d’informació raonable, per exemple, la lletra del cos del text tipus Arial de 11 punts o bé tipus Times New Roman de 12 punts, el marge interior de 30 mm i l’exterior de 20 mm, els marges superior i inferior de 25 mm, 1,5 espais o espai simple (de valor constant) entre línies.

L’extensió màxima de la memòria serà de 30.000 paraules. Això correspon aproximadament a unes 80 pàgines de text. La bibliografia i els annexos es consideraran a banda.

La memòria es presentarà en format electrònic (per exemple Word i/o pdf).

La memòria del TFG es lliurarà en format A-4, (diagrames o gràfiques plegades en format A4).
Ha d’estar en paper i enquadernada amb tapa dura, amb les corresponents dades d´identificació al llom.
A la tapa i a la primera pàgina de la còpia enquadernada i al suport digital s’hi han de fer constar el Logotip de l’Eram i UdG.

La memòria i els annexos s’han de incloure en un format digital independent al suport que conté la realització gràfica i/o audiovisual.


Dipòsit i presentació del Treball.

El dipòsit del TFG s’estructura en dos blocs:
• Bloc lliurament:
Autorització del/a tutor/a
Formulari online. Lliurament imprès i signat del formulari del Treball Final de Grau. (Accés al Formulari online, vegeu annex 1)
Memòria impresa. (per conèixer l’estructura vegeu annex 2)
• Bloc dipòsit:
Lliurament dels documents i continguts dins els servidors de l’Escola en les carpetes habilitades.
Aquests documents són: Memòria del TFG en format pdf, la realització específica del TFG, 6 fotografies del projecte, caràtula i/o cartell i arxius complementaris.Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les activitats de l'assignatura es poden fer tant en un context de normalitat com d’excepcionalitat per la crisi del COVID-19, doncs són activitats de seguiment i tutoria del TFG de l'alumnat que es poden dur a terme perfectament en un context virtual si així calgués. Només en el cas de l'alumnat, quan realitza un TFG de caire pràctic que necessita assajar en un equipament cultural com ara teatres o centres cívics etc. i estrenar la peça davant del públic, caldrà veure si, com aquest any, la UdG permet una pròrroga per a l'entrega del TFG per a que pugui desenvolupar el seu TFG degudament.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació es pot dur a terme tant en un context de normalitat com d'excepcionalitat per la crisi del COVID-19, doncs són tasques que cal entregar internament al tutor/a fins al moment del dipòsit del TFG per a ser defensat en públic, i que al ser d'avaluació continuada, l'alumnat va rebent pautes del que cal fer i com fer-ho.
En el cas de les defenses de TFG, es faran presencialment en context de normalitat, i en context d'excepcionalitat, com s'ha fet aquest any, es dóna la opció de fer una defensa totalment virtual, on l'estudiant presenta davant d'un tribunal el seu TFG o bé enregistra prèviament la defensa i el tribunal es reuneix amb l'estudiant per fer-li les preguntes i comentaris pertinents.

Tutoria i comunicació:
Les tutories en cas d'excepcionalitat per una nova crisi del COVID-19 es farien via aula virtual (meet o zoom depenent de la via oficial que triï l'ERAM). En el cas de la comunicació, els canals seran els habituals, moodle i interam.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.