Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani i s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX. A la segona, s'estudiarà el desenvolupament del capitalisme a Espanya, amb especial atenció a les grans transformacions que tingueren lloc als segles XIX i XX.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Ricardo Garcia Orallo  / Antonio Lopez Estudillo  / Rosa Ros Massana
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (25%), Anglès (15%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Ricardo Garcia Orallo  / Antonio Lopez Estudillo  / Rosa Ros Massana
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (25%), Anglès (15%)

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
Ricardo Garcia Orallo  / Gabriel Jover Avella  / Antonio Lopez Estudillo
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (25%), Anglès (15%)

Grup D

Durada:
Anual
Professorat:
Ricardo Garcia Orallo  / Gabriel Jover Avella  / Antonio Lopez Estudillo
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (35%), Anglès (15%)

Competències

 • CG2- Construir i defensar arguments raonats a partir del coneixement d'altres propostes
 • CG3- Comunicar arguments de forma correcta oralment i per escrit en les llengües oficials i en anglès, treballant en entorns col·laboratius aflorant i augmentant les potencialitats pròpies i les dels altres
 • CG4- Analitzar críticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius
 • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen
 • CG7- Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic, utilitzant els principals instruments informàtics, matemàtics i estadístics per a la seva resolució
 • ECOCE10- Interpretar les interrelacions econòmiques dels processos d'integració econòmica regional i internacional
 • ECOCE11- Entendre els diferents models de desenvolupament i creixement econòmic
 • ADECE11- Analitzar l'entorn econòmic i comprendre les interaccions entre el sector públic, el mercat i les empreses

Continguts

1. HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL

          1.1. ELS ORÍGENS DEL CAPITALISME INDUSTRIAL

                    1.1.1. La Gran Divergència: el creixement econòmic preindustrial.

                    1.1.2. Els sistemes agraris i els règims demogràfics abans de 1800

                    1.1.3. La Revolució Industriosa

          1.2. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL BRITÀNICA

                    1.2.1. La Revolució Industrial a Gran Bretanya: Canvi agrari, salaris alts i energia barata

                    1.2.2. Creixement econòmic, canvi estructural i canvi tècnic

                    1.2.3. El debat sobre els nivells de vida durant la Primera Industrialitzaicó

          1.3. CREIXEMENT ECONÒMIC I PRIMERA GLOBALITZACIÓ (1820-1914)

                    1.3.1. Segona Revolució Tecnològica, Transició Demogràfica i creixement econòmic

                    1.3.2. La Primera Globalització: comerç internacional i polítiques comercials

                    1.3.3. L'evolució de la desigualtat al món abans de 1914

          1.4. GUERRA, INESTABILITAT ECONÒMICA I GRAN DEPRESSIÓ, 1914-1939

                    1.4.1. La Primera Guerra Mundial i els desequilibris dels Anys Vint

                    1.4.2. Els orígens i difusió de la crisi dels anys trenta als Estats Units

                    1.4.3. Les polítiques de recuperació

          1.5. L'ÈPOCA DAURADA DEL CAPITALISME INDUSTRIAL, 1945-1973

                    1.5.1. El nou ordre econòmic internacional després de la II Guerra Mundial

                    1.5.2. Les polítiques keynesianes i l'estat del benestar

                    1.5.3. Factors i dinàmica del creixement econòmic

          1.6. LA FI DE L'EXPANSIÓ I LA SEGONA GLOBALITZACIÓ ECONÒMICA (1973-2010)

                    1.6.1. La fi de l'expansió

                    1.6.2. Globalització, creixement econòmic i desigualtat

2. HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA

          2.1. L'HERÈNCIA DE L'ANTIC RÈGIM

                    2.1.1. L'economia espanyola a finals de l'Antic Règim

                    2.1.2. La fallida de l'Antic Règim i el cost de la pèrdua de les colònies

          2.2. REVOLUCIÓ LIBERAL I FORMACIÓ D'UNA PRIMERA BASE INDUSTRIAL EN UN PAÍS DE LA PERIFÈRIA EUROPEA (1820-1890)

                    2.2.1. La reforma agrària liberal i els límits de l'expansió agrària

                    2.2.2. Hisenda i Estat del liberalisme del segle XIX

                    2.2.3. La modernització dels transports: el ferrocarril

                    2.2.4. La industrialització i la seva redistribució espacial

                    2.2.5. Recomposició del comerç exterior i política comercial

          2.3. DE LA CRISI FINISECULAR A LA CONVERGÈNCIA TRUNCADA AMB L'EUROPA INDUSTRIALITZADA (1890-1936)

                    2.3.1. La crisi agrària finisecular i la reorientació del sector agrari al primer terç del segle XX

                    2.3.2. Creixement i diversificació del sector industrial

                    2.3.3. Les relacions econòmiques internacionals: entre el gir proteccionista i la Guerra Civil

          2.4. LA GUERRA CIVIL I L'AUTARQUIA (1936-1959)

                    2.4.1. La Guerra Civil i els seus efectes econòmics

                    2.4.2. Autarquia, repressió, redistribució desigualitària de l'ingrès i estancament econòmic

                    2.4.3. Els anys cinquanta: guerra freda, industrialització per substitució d'importacions i transformacions estructurals

          2.5. LA ESPAÑA DEL DESARROLLISMO (1960-1973)

                    2.5.1. El Pla d'Estabilització i els canvis en la política econòmica

                    2.5.2. (Re)integració en l'economia internacional i estímuls exteriors en una economia molt intervinguda

                    2.5.3. L'acceleració del creixement industrial

                    2.5.4. La transformació del sector agrari: el canvi del model tecnològic i energètic

                    2.5.5. Les transformacions demogràfiques al segle XX

          2.6. DE LA CRISI ECONÒMICA A L'ESPANYA ACTUAL (1974-2018)

                    2.6.1. Crisi econòmica i transició política (1974-1985)

                    2.6.2. De la incorporació a la CEE a la Gran Recessió d'inicis del segle XXI: un cicle de creixement i crisi

                    2.6.3. La consolidació de l'estat del benestar i l'evolució de les desigualtats socials i interterritorials

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Lectura / comentari de textos 7,50 90,00 97,50
Prova d'avaluació 8,50 49,00 57,50
Sessió expositiva 81,00 50,00 131,00
Sessió pràctica 4,00 4,00 8,00
Tutories de grup 6,00 0 6,00
Total 107,00 193,00 300

Bibliografia

 • Feliu i Montfort, Gaspar (2013 ). Introducció a la història econòmica mundial (3a ed., rev. i actualitzada). [València], [etc.]: Universitat de València [etc.]. Catàleg
 • Enric Tello Aragay coordinador (2012). Com hem arribat fins aqui. Una introducció a la història econòmica global (UOC creative commons). Barcelona: UOC . Recuperat , a http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00178204/index.html?ajax=true
 • Chang, Ha-Joon (2015). Economía para el 99% de la población. Barcelona: Debate. Catàleg
 • Carreras, Albert y Xavier Tafunell (2018). Entre el imperio y la globalización. Hª Económica de la España contemporánea. Barcelona: Crítica.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici 1. Anàlisi de textos i pràctiques d'aula inversa. Els estudiants hauran de llegir un text i elaborar un resum individualment, per posteriorment discutir-lo en grup i realitzar exercicis a l'aula. Es valorarà la capacitat de l'estudiant per identificar les principals idees i arguments del text. S'avaluarà també molt especialment l'expressió escrita. 10
Exercici 2. Exercici de control dels temes 1.1 a 1.3. L'exercici valorarà la capacitat de l'estudiant per identificar les principals idees i arguments contingudes a les lectures. 10
Exercici 3. Examen: avaluació dels temes 1.4 a 1.6. Els exàmens avaluen els coneixements adquirits, així com la capacitat d'aplicar els conceptes treballats durant el curs a la interpretació de textos, quadres o gràfics relatius a la història econòmica. Es valorarà de manera especial l'expressió escrita. 25
Exercici 4. Anàlisi de textos i pràctiques d'aula inversa. Els estudiants hauran de llegir un text i elaborar un resum individualment, per posteriorment discutir-lo en grup i realitzar exercicis a l'aula. Es valorarà la capacitat de l'estudiant per identificar les principals idees i arguments del text. S'avaluarà també molt especialment l'expressió escrita. 7
Exercici 5. Control de lectures dels temes 2.2 i 2.3 L'exercici valorarà la capacitat de l'estudiant per identificar les principals idees i arguments contingudes a les lectures. 6
Exercici 6. Control de lectures dels temes 2.4 a 2.6. L'exercici valorarà la capacitat de l'estudiant per identificar les principals idees i arguments contingudes a les lectures. 7
Exercici 7. Examen: avaluació dels temes 2.2 a 2.6 Els exàmens avaluen els coneixements adquirits, així com la capacitat d'aplicar els conceptes treballats durant el curs a la interpretació de textos, quadres o gràfics relatius a la història econòmica. Es valorarà de manera especial l'expressió escrita. 25
Proves de seguiment i comprensió. Al llarg del curs es faran preguntes sobre qüestions abordades a classe en la sessió precedent o actual. No s'anunciaran amb anticipadament (anàlisi i interpretació de textos econòmics). Es valorarà la correcta comprensió i argumentació de les qüestions plantejades. Es valorarà també molt especialment l'expressió escrita. 10

Qualificació

S'avaluarà l'assimilació dels objectius de l'assignatura i de les competències bàsiques. L'avaluació comprendrà tots els materials utilitzats a les classes teòriques i pràctiques, així com les lectures obligatòries.

Al llarg del curs es faran 6 exercicis avaluables, tres a cada quadrimestre. Els exercicis 1, 2 valdran cadascun un 10 per cent de la nota final, els 4, 5 i 6 6,66 per cent i els exercicis 3 i 6 el 25 per cent cadascun.
Els exercicis 3 i 6 tindran lloc en el períodes d’exàmens de gener/febrer i maig/juny i abastaran la matèria indicada en el programa. Cada un dels exàmens valdrà el 25 per cent de la nota final. L’estudiant només tindrà l’oportunitat de recuperar aquests exàmens quadrimestrals, en el període que determina la Facultat.

Finalment, l’avaluació final s’obtindrà de la nota ponderada de les pràctiques i els dos exercicis realitzats.
Les competències transversals es treballaran i avaluaran en totes les activitats portades a terme en el marc de l'assignatura. Les competències referents a l'expressió escrita rebran una atenció particular en totes les proves. Serà exigible un nivell d'ortografia i sintaxi d'acord, com a mínim, amb el nivell C de català (o equivalent en castellà).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de No Presentat es reservarà per a aquells estudiants que no s'hagin presentat a l'examen final.

Observacions

Aquesta assignatura utilitzarà la metodologia docent de l'aula invertida. Aquest enfoc canvia l'estructura típica de la classe. De tal manera que l'estudiant treballa prèviament a la sessió uns materials (lectures, apunts, vídeos curts) que hauran estat facilitats amb antelació suficient a la pàgina web de l'assignatura.

A l'aula, a més de les exposicions teòriques del professor, l'estudiant respondrà a preguntes sobre els materials, i es discutiran les respostes i el professor resoldrà els dubtes sobre conceptes de major complexitat.

Els esquemes, materials i bibliografia específica que es treballaran en les classes teòriques i pràctiques es penjaran a la pàgina web de l'assignatura.

Com utilitzar els esquemes de la pàgina web (PDF)?
1) Els PDFs són un esquema de cada un dels temes tractats a les classes teòriques.
2) Han de servir com a guia per a seguir l'explicació del professor, així com de plantilla de lectura per buscar en la bibliografia proposada aquells elements claus o arguments que estructuren cada un dels temes.
3) Per completar aquests esquemes és imprescindible fer les lectures proposades a cada un dels temes i seguir les explicacions fetes a classe.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.