Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Les fonts de les obligacions. El contracte: el concepte i els elements essencials del contracte. La formació del contracte. Les condicions generals de la contractació. L'eficàcia i la ineficàcia contractual. La interpretació del contracte. El compliment i l'incompliment de les obligacions: mitjans de protecció del dret de crèdit. La modificació, la transmissió i l'extinció de les obligacions. Els contractes en especial: compravenda, arrendaments, contracte d'obra i contracte de servei, contractes de garantia. Altres contractes: mandat, societat civil, préstec, dipòsit, transacció, conveni arbitral, contractes aleatoris. L'enriquiment sense causa i la gestió de negocis aliens.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ESTER FARNOS AMOROS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ESTER FARNOS AMOROS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Monica Casadella Sanchez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D4

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NURIA CAMPS I BOSSACOMA  / Monica Casadella Sanchez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
 • CE5. Percebre el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i adquirir consciència de la interdisciplinariedad dels problemes jurídics

Continguts

1. Lliçó 1. La Relació Obligatòria. 1. El concepte de relació obligatòria. 2. La constitució de la relació obligatòria. El crèdit i el deute. 3. Les fonts de la relació obligatòria. 4. La voluntat unilateral com a font d'obligacions.

2. Lliçó 2. El contracte. 1. El contracte en general: concepte i funció. L'autonomia contractual i els seus límits. 2. La contractació en el tràfic modern. En especial, la protecció dels consumidors i la seva repercussió en el Dret de contractes. 3. Classificació dels contractes.

3. Lliçó 3. La formació del contracte: oferta i acceptació. 1. L'oferta i l'acceptació. 1.1. L'oferta: Concepte, característiques i modalitats. 1.2. L'acceptació: concepte i característiques. 1.3. La contractació entre absents. Moment i lloc de la perfecció del contracte. 2. Els tractes preliminars. 2.1. Conceptes i efectes. 2.2. La responsabilitat precontractual. 3. El precontracte. La promesa de vendre i comprar. El contracte d'opció. 4. La formació dels contractes de consum. En particular, la contractació per via electrònica (Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic).

4. Lliçó 4. Les condicions generals de la contractació. 1. Les condicions generals de la contractació: La Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre les condicions generals de la contractació. 2. Els requisits d'eficàcia de les condicions generals de la contractació. 2.1. La incorporació de les condicions generals al document contractual. Problemes. 2.2. Els problemes d'intel·ligibilitat de les clàusules. 3. L'eficàcia de les condicions generals. 3.1. L'àmbit d'eficàcia de les condicions generals. 3.2. El control de fons de les condicions generals: les anomenades clàusules abusives.

5. Lliçó 5. Els elements del contracte: El consentiment. 1. Les parts. 1.1. Capacitat, incapacitat i prohibicions. 1.2. La pluralitat de parts. L'autocontracte. 2. El consentiment contractual. 2.1. La prestació del consentiment. Discordança entre voluntat i declaració. 2.2. Els vicis del consentiment.

6. Lliçó 6. Els elements del contracte: L'objecte. 1. L'objecte del contracte: la prestació. 1.1. Requisits. 1.2. Obligacions de donar, fer i no fer. 1.3. Obligacions de mitjans i de resultat. 1.4. Obligacions genèriques i específiques. 1.5. Obligacions alternatives i facultatives. 1.6. Obligacions divisibles i indivisibles. 1.7. Obligacions periòdiques. 1.8. Obligacions recíproques. 1.9. La relació de subordinació. Obligacions principals i accessòries. 2. Les obligacions pecuniàries. 2.1. El diner com a objecte de relacions obligatòries: caracterització. 2.2. El principi nominalista i les clàusules d'estabilització. 2.3. Els deutes de diner i l'obligació en moneda estrangera. 2.4. La prestació d'interessos: en particular, l'anatocisme i la usura.

7. Lliçó 7. Els elements del contracte: La causa, la forma i les circumstàncies. 1. La causa del contracte.1.1 Concepte i significat. 1.2. Causa del contracte i causa de l'obligació. 2. La forma del contracte. El principi de llibertat de forma. 2.1. Contractes solemnes i no solemnes. 2.2. La documentació del contracte. 3. Les circumstàncies de la relació contractual. La prestació subjecte a termini, condició o mode.

8. Lliçó 8. Interpretació i integració del contracte. 1. Concepte i funció de la interpretació del contracte. 2. Principis rectors de la interpretació. 2.1. Els mitjans d'interpretació. 2.2. Els resultats de la interpretació. 2.3. La interpretació de les condicions generals dels contractes. 3. La integració del contracte. 3.1. Els usos interpretatius. 3.2. El principi de bona fe. 3.3. La integració de la publicitat en el contracte. Les normes de protecció de consumidors i usuaris.

9. Lliçó 9. L'eficàcia i ineficàcia del contracte. 1. L'eficàcia del contracte. 1.1. Eficàcia contractual típica. 1.2. Classes d'eficàcia. 2. Eficàcia normal inter partes i els seus hereus. 3. Eficàcia respecte de tercers. 3.1. Eficàcia reflexa i oponibilitat del contracte. 3.2. Eficàcia directa. 4. La ineficàcia del contracte i les seves categories. 4.1. La nulitat absoluta del contracte i les seves causes. 4.2. L'anul·labilitat contractual i les seves causes. 4.3. Estudi especial de l'acció de rescissió per lesió ultra dimidium en el Dret Civil de Catalunya.

10. Lliçó 10. El compliment de l'obligació: El pagament. 1. El pagament: concepte, subjectes, requisits i prova. 2. Imputació de pagaments. 3. Les circumstàncies del pagament. 4. La mora del creditor: concepte, requisits i efectes. 5. El pagament per consignació. 6. Els subrogats del compliment. 6.1. La compensació: concepte, fonament i classes. 6.2. La dació en pagament: concepte i naturalesa jurídica. Efectes. 6.3. El pagament per cessió de béns.

11. Lliçó 11. La protecció del dret de crèdit. 1. Garanties de l'obligació. 1.1. La garantia real. Les seves formes. 1.2. El dret de retenció. 1.3. La garantia personal. A) La fiança. B) La pena convencional. C) Les arres. 2. Facultats del creditor sobre el patrimoni del deutor. 2.1. L'acció subrogatòria. 2.2. L'acció revocatòria o pauliana. 2.3. La revocació de donacions al CCC.

12. Lliçó 12. L'incompliment de les obligacions. 1. Compliment defectuós i incompliment definitiu. 2. El retard en el compliment: la mora del deutor. 2.1. Requisits i efectes. 2.2. La mora en les obligacions sinal·lagmàtiques. 2.3. Fi de la mora. 3. L'incompliment definitiu. 3.1. Impossibilitat sobrevinguda. 3.2. Impossibilitat de satisfer l'interès del creditor. 3.3. La voluntat de no complir. 4. L'excessiva onerositat sobrevinguda i la desaparició de la base del negoci.

13. Lliçó 13. La imputabilitat de l'incompliment i les causes d'exoneració del deutor. 1. Criteris d'imputació de la responsabilitat contractual. 1.1. Imputació al deutor. A) Criteris generals d'imputació: la culpa i el dol. B) Responsabilitat del deutor per l'activitat dels seus auxiliars. 1.2. Imputació a tercers. Responsabilitat. 1.3. Imputació al creditor: la mora del creditor. 2. L'exoneració del deutor: cas fortuït i força major. 3. Convenis modificatius de la responsabilitat legal.

14. Lliçó 14. Els remeis enfront de l'incompliment. 1. L'acció de compliment. 1.1. L'execució forçosa. 1.2. Compliment per equivalent. 1.3. L'art. 1101 i l'obligació d'indemnitzar danys i perjudicis. 2. La resolució de la relació obligatòria sinalagmàtica: l'article 1124 CC. 2.1. La facultat resolutòria. 2.2. La indemnització de danys i perjudicis.

15. Lliçó 15. La concurrència de creditors i la insuficiència del patrimoni del deutor. 1. El principi de la pars conditio creditorum. 2. El benefici de quitament i espera. Procediment i efectes. 3. El concurs de creditors. Breu referència a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal. 4. Els crèdits privilegiats.

16. Lliçó 16. La modificació de la relació obligatòria. 1. La novació en el Codi Civil. Novació extintiva i novació modificativa. 2. Cessió de crèdits. 3. Subrogació. 4. Expromissió. 5. Delegació. Assumpció de deute. 7. La cessió del contracte.

17. Lliçó 17. L'extinció de la relació obligatòria. 1. El mutu dissens: concepte, requisits i efectes. 2. La denúncia per voluntat unilateral o desistiment. 3. La condonació o remissió. 4. La confusió del crèdit.

18. Lliçó 18. La pluralitat de subjectes en la relació obligatòria. 1. Unitat i pluralitat de subjectes: solidaritat, mancomunitat i parciarietat. 2. Obligacions parciàries. 3. Obligacions en mà comuna. 4. Obligacions solidàries. 4.1. Concepte i funció de la solidaritat. 4.2. El crèdit solidari. 4.3. El deute solidari.

19. Lliçó 19. Els quasi-contractes i l'enriquiment sense causa. 1. La pretesa categoria dels quasi-contractes. 2. La gestió de negocis aliens sense mandat: concepte, requisits, obligacions del gestor i de l'amo i la ratificació. 3. El pagament d'allò indegut: concepte, la regulació del Codi Civil. L'acció de repetició. 4. El principi de l'enriquiment sense causa: conceptes generals, l'acció d'enriquiment, la qüestió de la subsidiarietat.

20. Lliçó 20. El contracte de compra-venda. 1. Doctrina general sobre la compra-venda: concepte i característiques. 2. Estructura i elements del contracte de compra-venda. 3. Els riscos de la compra-venda. 4. Obligacions del comprador. 5. Obligacions del venedor: en especial, l'obligació de sanejament. 6. L'especial regulació de les garanties en la venda de béns de consum al RDL 1/2007, de 16 de noviembre, text refòs de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. 7. Pluralitat de vendes d'una mateixa cosa. 8. L'addicció de pactes típics al contracte de compra-venda. 8.1. Les vendes a prova, ad gustum i amb pacte d'exclusiva. 8.2. La venda amb pacte de retro al Codi Civil i la venda a carta de gràcia. 9. Compra-venda de béns mobles a terminis.

21. Lliçó 21. La donació.1 Doctrina general sobre la donació: concepte i naturalesa jurídica. 2. Elements de la donació. 2.1. Subjectes: capacitat i prohibicions. 2.2. Objecte. 2.3. Causa gratuïta. 2.4. Forma. 3. Perfecció. 4. Donacions modals, oneroses i remuneratòries.

22. Lliçó 22. El contracte d'arrendament de coses. 1. Contracte d'arrendament del CC: Concepte i característiques. Naturalesa jurídica. 2. Estructura del contracte. 3. Les obligacions de l'arrendador i de l'arrendatari. 4. L'extinció de l'arrendament. 5. L'acció de desnonament de l'arrendatari. Causes. 6. Cessió de l'arrendament i subarrendament.7. Especial referència a la regulació dels arrendaments urbans i la Llei 29/1994, de 24 de novembre (LAU). 8. La legislació especial sobre arrendaments rústics: àmbit d'aplicació i règim jurídic.

23. Lliçó 23. L'arrendament de serveis i el contracte d'obra. 1. L'arrendament de serveis. 1.1. Concepte i característiques . 1.2. Règim jurídic i extinció. 2. El contracte d'obra. 2.1. Concepte i classes. 2.2. estructura del contracte. 2.3. Obligacions del contractista i del comitent. 2.4. Els riscos en el contracte d'obra. 2.5. Responsabilitats segons la Llei 38/1999, de 5 de novembre, de Ordenación de la Edificación. 2.6. Extinció.

24. Lliçó 24. Visió esquemàtica dels altres contractes civils.1. La permuta. 2. El préstec. 3. El dipòsit. 4. El mandat i la mediació. 5. Els contractes aleatoris: el joc i l'aposta, la renda vitalícia i el contracte d'assegurança. 6. El contracte de transacció. 7. El conveni arbitral. 8. La societat civil. 9. Els contractes parciaris. 10. La fiança.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Lectura / comentari de textos 0 17,00 17,00
Prova d'avaluació 2,00 62,00 64,00
Sessió expositiva 28,00 5,00 33,00
Sessió participativa 1,00 3,00 4,00
Sessió pràctica 10,00 20,00 30,00
Tutories de grup 1,00 1,00 2,00
Total 42,00 108,00 150

Bibliografia

 • Ángel CARRASCO PERERA / Encarna CORDERO LOBATO / Manuel J. MARÍN LÓPEZ (2015). Lecciones de Derecho civil. Derecho de obligaciones y contratos en general (1a. ed.). Tecnos. Catàleg
 • Luis DÍEZ-PICAZO / Antonio GULLÓN (2012). Sistema de Derecho civil. Vol. II (Tom I i Tom II) (10a ed.). Madrid: Tecnos.
 • José Luis LACRUZ BERDEJO i altres. (2011). Elementos de Derecho civil. Tom II,1 Parte General. Teoría General del Contrato (5a ed.). Madrid: Dykinson. Catàleg
 • José Luis LACRUZ BERDEJO i altres (2013). Elementos de Derecho civil. Tom II, 2. Contratos y Cuasi contratos (5ª). Dykinson.
 • Carlos LASARTE ÁLVAREZ (2013). Principios de Derecho civil. Tom II . Derecho de Obligaciones (17ª). Marcial Pons.
 • Carlos LASARTE ÁLVAREZ (2013). Principios de Derecho civil. Tom III . Contratos (15ª). Marcial Pons.
 • Manuel ALBALADEJO GARCIA (2009). Derecho civil, Tom I, Introducción y parte general. (18a ed.). Madrid: Edisofer. Catàleg
 • Manuel ALBALADEJO GARCIA (2011). Derecho civil, Tom II, Derecho de obligaciones. Vol. II. (14a ed.). Madrid: Edisofer. Catàleg
 • Lluís PUIG I FERRIOL / Encarna ROCA I TRIAS (1998). Institucions del Dret Civil de Catalunya. Vol. I. Introducció. Obligacions. (5a.. València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Ferran BADOSA COLL (2003). Manual de dret civil català. Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Ferran BADOSA (1990). Dret d'obligacions. Barcelona: Barcanova. Catàleg
 • José PUIG BRUTAU (1988). Fundamentos de Derecho civil. Toms I i II (vol. 2) (4a. i 2a. ed.). . Barcelona: Bosch.
 • MINISTERIO DE JUSTICIA (1993). Comentario del Código Civil (vol. II) (2a. ed.). . Madrid: Ministerio de Justicia ed.. Catàleg
 • Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO . (2013). Comentarios al Código Civil ((4a. ed.)). Thomson Reuters Aranzadi. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Controls parcials alliberatoris. Es duran a terme en les sessions de desdoblament. Un d'ells tindrà lloc a meitat del semestre. L'altre la darrera setmana del semestre, abans del període d'exàmens finals. Es tracta de test amb diverses preguntes d'elecció múltiple, recuperables el dia de l'examen oficial fixat al calendari d'exàmens de la Facultat. Cada control parcial té un valor del 35% per cent de la nota (en conjunt, constitueixen el 70% de la nota de l'assignatura). Si es suspèn qualsevol dels controls, l'alumne pot recuperar-los el dia de l'examen final, previst al calendari d'exàmens oficials. 70
Cas pràctic i altres activitats d'aprenentatge. Es durà a terme en les sessions de desdoblament. El professor plantejarà als estudiants un cas pràctic relatiu a alguna de les lliçons del programa, que hauran de resoldre. Prèviament a l'activitat, el professor informarà del tema objecte de la pràctica, així com dels materials doctrinals, jurisprudencials i legislatius, que s'espera que l'estudiant treballi a casa, per a preparar la pràctica. Cada estudiant, individualment, redactarà la solució del cas pràctic a l'aula que, posteriorment, es comentarà i corregirà per part del professor. L'avaluació dels casos pràctics i de les altres activitats d'aprenentatge, que comprèn la valoració del cas, la nota dels controls de lectura, la participació i assistència a les classes participatives, als comentaris en grups i als obradors de casos, constitueix el 30% de la nota de l'assignatura. L'avaluació de totes aquestes activitats d'aprenentatge no és recuperable. 30

Qualificació

D'acord amb la normativa d'avaluació de la UdG i de la Facultat de Dret, l'avaluació es realitzarà seguint el model d'avaluació continuada. Els estudiants, tindran dret a recuperar les proves d'avaluació continuada que tinguin el caràcter d'examen (...), així com aquelles altres activitats que els professorat consideri recuperables en el disseny de l'assignatura. El disseny de l'assignatura explicarà el sistema d'avaluació.

De conformitat amb l'anterior, l'avaluació i qualificació de l'assignatura es durà a terme d'acord amb els criteris següents:

1. La nota final de l'assignatura resultarà dels següents percentatges:
a)Primer control alliberatori: 35%
b) Segon control alliberatori: 35%
c)Participació en les diferents activitats d'aprenentatge, controls de lectura i resolució dels casos pràctics: 30%

2. Condicions de l'avaluació
a) L'estudiant que no participi en alguna de les activitats considerades avaluables, tindrà una nota de 0 en l'activitat corresponent.
b) Per tal d'aprovar l'assignatura cal:

- Que l'alumne tingui una nota mínima de 5 en els controls parcials alliberatoris.
- Que la mitjana resultant de la ponderació dels controls (70%) i de les diferents activitats d'aprenentatge (30%) sigui 5.

c) La còpia o l'assistència a l'examen o a l'activitat avaluable d'elements no autoritzats comportarà el suspens directe de l'assignatura, sens perjudici, en el seu cas, de l'obertura d'un expedient disciplinari, d'acord amb la normativa vigent. En concret, es considera suspens de l'examen i de l'assignatura: 1. La tinença de xuletes, dispositius mòbils, pinganillos, o qualsevol altre material o estri no autoritzat expressament. 2. La còpia, total o parcial, activa (copiar) o passiva (deixar copiar) a qualsevol activitat d'avaluació. 3. Passar-se un full o fulls, xerrar o tenir una conducta inadequada durant l'examen o activitat avaluable.

3. Recuperacions.
Als efectes de l'avaluació de l'assignatura:
3.1. Son activitats recuperables:
Els controls parcials alliberatoris. L'examen de recuperació de cadascun dels controls es farà el dia de l'examen oficial de l'assignatura, fixat al calendari d'exàmens de la Facultat. Aquest examen de recuperació tindrà una part de preguntes relatives a la matèria corresponent al primer control, i una part de preguntes relatives a la matèria corresponent al segon control. L'alumne només haurà de recuperar el control o controls suspesos amb una nota inferior a 5. En qualsevol cas, és indispensable obtenir sempre una nota mínima de 5 de cadascuna de les parts per tal d'aprovar l'assignatura. No hi ha exàmens per a pujar nota.

3.2. No són recuperables:
a) La participació i assistència en les classes participatives, obradors de casos i comentaris en grup.
b) Els controls de lectura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant únicament tindrà la condició de no presentat quan no realitzi cap dels exàmens.

Observacions

Pel correcte seguiment de l'assignatura, els estudiants han de tenir molt presents les següents indicacions:

1. Al principi del semestre es lliurarà als estudiants un calendari amb la programació de les activitats i dels temes i lliçons a què es refereixen. NO S'ADMETRÀ LA REALITZACIÓ NI L'ENTREGA DE TREBALLS, PRÀCTIQUES I ALTRES DOCUMENTS FORA DELS DIES I HORES PROGRAMATS. TAMPOC FORA DELS GRUPS A QUÈ CADA ESTUDIANT ESTÀ ADSCRIT.

2. Pel correcte seguiment de l'assignatura, cada estudiant haurà de disposar d'un exemplar actualitzat del Codi Civil espanyol, del Codi Civil de Catalunya, així com d'un dels manuals recomanats en la bibliografia bàsica. AQUESTS MATERIALS SÓN EL MÍNIM INDISPENSABLE PER L'ADEQUADA PREPARACIÓ DE L'ASSIGNATURA, MÉS A MÉS DELS ALTRES MATERIALS QUE ELS PROFESSORS RECOMANARAN PUNTUALMENT.

3. Les hores de treball fixades per cada activitat d'aprenentatge i per les proves d'avaluació són aproximades i NO CONSTITUEIXEN CAP GARANTIA PER APROVAR L'ACTIVITAT O L'ASSIGNATURA. Cada estudiant ha d'adaptar les hores de treball i de dedicació a l'assignatura a les seves aptituds i circumstàncies personals.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.