Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
. Anàlisi del procés constructiu. Raonament dels diferents elements i sistemes constructius, així com la seva interacció en l'edificació. Raonament del procés a seguir per a la seva execució. Errors i precaucions. Normativa.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN LLORENS SULIVERA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)

Competències

 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CE07 Aptitud per identificar els elements i sistemes constructius, definir la seva funció i compatibilitat, i la seva posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius
 • CE13 Capacitat per aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis

Continguts

1. Anàlisi de sistemes constructius, la seva interacció i control del procés constructiu.

          1.1. Sistema estructural

                    1.1.1. Anàlisi en funció de la tipologia de l’edifici i la interacció amb el sistema de fonamentació i l’embolcall.

                    1.1.2. Estructures : d’acer / de fusta / mixtes.

                    1.1.3. Escales

          1.2. Sistema evolvent : Cobertes

                    1.2.1. Anàlisi en funció de la tipologia de l’edifici i la interacció amb el sistema estructural, el tancament i els elements complementaris de la coberta (obertures, xemeneies, ....)

                    1.2.2. Cobertes : enjardinades / lleugeres / de vidre

          1.3. Sistema evolvent : Façanes

                    1.3.1. Anàlisi en funció de la tipologia de l’edifici i la interacció amb el sistema estructural, la coberta, les obertures i les proteccions.

                    1.3.2. Façanes amb revestiment discontinu

                    1.3.3. Façanes : ventilades / enjardinades / aïllades per l’exterior

                    1.3.4. Façanes amb plafons : pesats, lleugers

          1.4. Sistema evolvent : Obertures i proteccions

                    1.4.1. Anàlisi en funció de la tipologia de l’edifici i la interacció amb el sistema estructural, la coberta i la façana.

                    1.4.2. Obertures : fusteries metàl•liques / vidre

                    1.4.3. Proteccions : seguretat i caigudes : reixes i baranes : elements de serralleria

                    1.4.4. Sistemes de protecció solar

2. N Normativa / CTE

          2.1. Coneixement, anàlisi i criteris d'aplicació de la normativa

          2.2. CTE.HS. Salubritat

          2.3. CTE.HE. Estalvi d'energia

          2.4. CTE. Catàleg Elements

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Assistència a actes externs 0 8,00 8,00
Cerca i anàlisi d'informació 5,00 37,00 42,00
Elaboració individual de treballs 7,00 21,00 28,00
Prova d'avaluació 4,00 0 4,00
Resolució d'exercicis 0 14,00 14,00
Sessió participativa 26,00 0 26,00
Treball en equip 7,00 21,00 28,00
Total 49,00 101,00 150

Bibliografia

 • Castellano i Costa, Josep (2003 ). Análisis técnico del proceso constructivo de la edificación (2ª ed.). [Málaga]: INDYCCE. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep (2001 ). Análisis del régimen jurídico del proceso constructivo de la edificación. Girona: Universitat de Girona. Servei de Publicacions. Catàleg
 • Das, Braja M (cop. 2001 ). Principios de ingeniería de cimentaciones . México [etc.]: International Thomson. Catàleg
 • Halász, Robert von (1978 ). La Construcción con grandes elementos prefabricados : cálculo y diseño . Bilbao: Urmo. Catàleg
 • Mokk, László (1979 ). Construcciones con materiales prefabricados de hormigón armado . Bilbao: Urmo de Ediciones. Catàleg
 • Baud, Gérard (1968 ). Tecnología de la construcción (2ª ed). Barcelona: Blume. Catàleg
 • Schmitt, Heinrich (DL 1998 ). Tratado de construcción (7a ed. aum. y puesta al día). Barcelona [etc.]: Gustavo Gili. Catàleg
 • Muñoz Hidalgo, Manuel (2001 ). Problemas, dudas y soluciones durante el proyecto y ejecución de la edificación . Sevilla: Manuel Muñoz Hidalgo. Catàleg
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1996 ). La Construcció de l'arquitectura (3ª ed., rev.). Barcelona: ITEC. Catàleg
 • González Moreno-Navarro, José Luis (cop. 2009 ). Les claus per a construir l'arquitectura (2a ed. en català rev. conforme al CTE). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de Política Territorial i Obres Públiques :Gustavo Gili. Catàleg
 • Monjo Carrió, Juan (2007 ). Tratado de construcción : fachadas y cubiertas (II) . Madrid: Munilla-Lería. Catàleg
 • Barahona Rodríguez, Celia (DL 1999 ). Técnicas para revestir fachadas . Madrid: Munilla-Leria. Catàleg
 • Muñoz Hidalgo, Manuel (DL 2004 ). Influencias, daños y tratamientos de las humedades en la edificación . Sevilla: l'autor. Catàleg
 • McLeod, Virginia (2007 ). Detalles constructivos de la arquitectura doméstica contemporánea . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Monjo Carrió, Juan (2002 ). Tratado de construcción : sistemas . Madrid: Munilla-Lería. Catàleg
 • Monjo Carrió, Juan (2007 ). Tratado de construcción : fachadas y cubiertas (II) . Madrid: Munilla-Lería. Catàleg
 • Monjo Carrió, Juan (2010 ). Patología de cerramientos y acabados arquitectónicos (Nueva ed.). Madrid: Munilla-Lería. Catàleg
 • Monjo Carrió, Juan (2007 ). El Detalle constructivo en arquitectura . Madrid: Munilla-Lería. Catàleg
 • Alcalde Pecero, Francisco (cop. 2002 ). Banco de detalles arquitectónicos . Sevilla: Francisco Alcalde Pecero :Marsay. Catàleg
 • Libro abierto (2003). . Recuperat , a http://libroabierto.coaat.es/
 • Detail : revista de arquitectura y detalles constructivos (2001- ). Bilbao: Elsevier. Catàleg
 • Tectónica (1996- ). Madrid: ATC. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
TC. Treball de curs : Anàlisi constructiu Treball de desenvolupament de temes relacionats amb el desenvolupament constructiu de l’edifici de curs.(anàlisi de sistemes, resolució d’interaccions, condicionants, ...)
Treball unitari, desglossat en una o vàries activitats.
Part important del treball es realitza a l'aula, en format taller, amb indicacions / correccions del professor.

/ NO s'admeten lliuraments fora del format establert i/o de la data fixada.

Valoració en funció de :
/ Assoliment dels objectius proposats.
/ Resolució tecnològica.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Avaluació del treball entre companys.
/ Capacitat de treball en equip.
/ Correccions d’aula.
/ Participació activa a les sessions.
/ Formalització.
/ Satisfacció dels requeriments de lliurament.
/ Referència bibliogràfica.
20
TP. Treball de pràctiques Activitats pràctiques de curta durada realitzades en grup, excepte les de caràcter puntuable que es resoldran de manera individual.
Desenvolupament segons la programació de l’assignatura.
/ Treball d’anàlisi d’obres en construcció.
/ Treball d’anàlisi i raonament constructiu : detalls
constructius
/ Per l'evaluació d'aquesta activitat es proposaran dues practiques puntuables. La primera representarà el 25% de la nota i es realitzarà a la meitat del semestre, la segona el 75% i al final d'aquest.
/ Es proposa una recuperació de la nota d'aquesta activitat el mateix dia de l'examen. Per optar a aquesta recuperació caldrà entregar totes les pràctiques proposades durant el curs completament acabades.

Criteris específics de valoració definits a l’enunciat de l’activitat.

Valoració en funció de :
/ Assoliment dels objectius / Resolució tecnològica.
/ Capacitat d’anàlisi / Síntesi.
/ Correccions d’aula./Participació activa a les sessions.

40
EX. Examen Activitat d’avaluació individual, del coneixement a partir de les presentacions a l'aula, la bibliografia proposada i si es el cas les conferències/ponències comercials especificades com a obligatòries en la pàgina de l'assignatura.

Valoració en funció de :
/ Assoliment del coneixement específic.
/ Resolució tecnològica.
/ Concreció de la resposta.
40

Qualificació

Sistema d’avaluació continua, basat en les activitats d’avaluació descrites :
........Treballs (60%)
................TC. Treball de curs : Anàlisi constructiu (20%)
................TP. Treball de pràctiques (40%. Primera pràctica puntuable 10% i segona pràctica puntuable 30%)
........Examen (EX) (40%) :
................ ( T ) Teoria : format tipus test i/o de resposta breu

.- Per cada activitat s’han indicat els criteris d’avaluació, tot i que seran detallats en els enunciats corresponents.
.- El treball de curs son activitats individuals o en equip, obligatòries i no recuperables.
.- En el treball de pràctiques es proposa una recuperació de la nota del treball de pràctiques coincidint amb el dia establert per l'examen final.
Per optar a aquesta recuperació caldrà entregar totes les pràctiques proposades durant el curs completament acabades.

Obtenció de la nota
( N ) = %(TC) + %(TP) + %(EX)
.- L’assignatura es considera aprovada si ( N ) >=5.
.- En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.
.- No es preveu que cap activitat d'avaluació sigui recuperable excepte que així es defineixi en aquesta.

En cas de suspendre l’assignatura no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.

Podria comportar la qualificació de suspens de l'assignatura en cas de detectar :
.- Qualsevol acció de còpia durant l'activitat d'avaluació o en el moment de la seva correcció.
.- La utilització de telèfons mòbils o similars durant l'examen.

Revisió de la qualificació de les activitats d'avaluació :
.- Les qualificacions dels treballs dels curs no son objecte de revisió, donat que s'ha fet un seguiment durant el curs.
.- L'objectiu de la revisió de l'examen és detectar si hi ha algun error en la qualificació. No és una tutoria sobre els continguts avaluats.
.- La revisió només es pot fer el dia i hora programats. És presencial. No es fan revisions per e-mail.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es considera l’opció de No Presentat en el cas de que es faci lliurament de menys del 40% de les activitats d’avaluació del curs.
Per tant, encara que l’alumne no faci l’examen, si ha lliurat més del 40% de les activitats d’avaluació del curs, no es podrà considerar com a No Presentat.
L’estudiant ha de tenir present que la qualificació de “No Presentat” exhaureix convocatòria de qualificació.

Observacions

Aquesta assignatura s'entén com a complement i continuació de les assignatures de Construcció precedents.
Per ajudar a entendre la diferència de concepte entre aquesta assignatura i les anteriors podríem fer un símil gramatical relacionant:
Elements - Sistemes - Anàlisi = Vocabulari - Gramàtica - Redacció.

L’alumne ha de tenir o desenvolupar :
- interès per la construcció
- capacitat de dibuixar a mà alçada.
- capacitat d’integrar els coneixements adquirits a les altres assignatures de l’estudi.

Es preveu una dedicació total a l’assignatura de 150 hores, de les quals aproximadament 1/3 corresponen a docència i activitats amb professor.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
- desenvolupament dels treballs / activitats
- recerca de bibliografia / informació complementaria
- estudi / preparació dels temes

La web de l’assignatura esdevé essencial per a :
- l’organització de l’assignatura :
........ programació del curs
........ continguts de les sessions d’aula
........ dates de lliurament de les activitats
- desenvolupament dels treballs :
........ enunciats
........ activitats en línia
........ lliurament dels treballs en format digital.
- obtenció d’informació :
........ guions del temari
........ bibliografia recomanada
........ accés a l’espai Construcció 0.
- contactar amb els professors

Es recomana:
1/ Organitzar el temps destinat al seguiment del curs
2/ Accés continuat a la web :
........ continguts / programació / activitats.
........ bústia correu UdG
3/ Sessions d’aula :
........ assistència continuada i participació activa.
........ puntualitat (iniciada la sessió no es permetrà l’accés a l'aula)
........ preparació prèvia del temari / activitat, per poder obtenir el màxim rendiment de la sessió d’aula.
4/ Estudi i preparació prèvia del temari :
........ lectura de la bibliografia recomanada
........ recerca d’informació relacionada.
5/ Desenvolupament dels treballs / activitats :
........ treball en equip
........ satisfer requeriments formals de lliurament de les activitats.
........ lliurament a la data fixada (no s'admeten lliuraments fora de termini)
6/ Tutories :
........ consultar els horaris d’atenció de cada professor
........ les tutories no son el substitut de les classes.

Assignatures recomanades

 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Construcció 3
 • Construcció 4
 • Dibuix 1
 • Dibuix 2
 • Estructures 1
 • Geotècnia
 • Instal·lacions 1
 • Materials 1
 • Materials 2
 • Topografia i replantejos