Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Anàlisi i criteri per la relació de dependència de les diferents activitats d' obra.Interrelació entre les zones de l' edifici de diferent ús. Resolució de casos en funció de la tipologia de l' edifici (unifamiliar/plurifamiliar), el seu emplaçament i el tipus de terreny.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ESTER GIFRA BASSO  / RAFAEL REIXACH COROMINAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT04 Treball en equip
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CE17 Capacitat per programar i organitzar els processos constructius, els equips d'obra, i els mitjans tècnics i humans per a la seva execució i manteniment

Continguts

1. La determinació de les relacions de dependència de les activitats necessàries per executar un procés constructiu i una tipologia concreta.

2. L'aplicació de rendiments i càlcul de recursos.

3. La dotació de recursos segons la tipologia i el procés constructiu d' acord amb una planificació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 17 25 42
Sessió expositiva 30 30 60
Sessió pràctica 30 15 45
Tutories de grup 3 0 3
Total 80 70 150

Bibliografia

 • García Valcarce, Antonio (2004 ). Manual de dirección y organización de obras . Madrid: CIE Dossat 2000. Catàleg
 • Martínez Montes, Germán Pellicer Armiñana, Eugenio (2007 ). Organización y gestión de proyectos y obras . Madrid [etc.]: McGraw-Hill / Interamericana de España. Catàleg
 • López Álvarez, Salvador (2005 ). Organización de obra y control de personal . Ribera de Arriba: Lex Nova. Catàleg
 • Jordán Reyes, Miguel (DL 1991 ). Organización, planificación y control . Madrid: la Escuela. Catàleg
 • Harris, Frank (1992 ). Maquinaria y métodos modernos en construcción . Madrid: Bellisco e hijos. Catàleg
 • Díaz del Río y Jaudenes, Manuel (DL 1996 ). Maquinaria de construcción (5a ed. totalmente actualizada). Madrid: [s.n.]. Catàleg
 • Díaz del Río y Jaudenes, Manuel (cop. 2007 ). Manual de maquinaria de construcción (2ª ed). Madrid [etc.]: McGraw Hill. Catàleg
 • Lagarde Abrisqueta, Eduardo (1991 ). Organización y equipos. Unidad didáctica 3, Equipos de obra y medios auxiliares (2ª ed.). Madrid: UNED. Escuela de la Edificación. Catàleg
 • Beguería Latorre, Pedro Antonio (DL 1998 ). Manual de composición de medidas preventivas para construir : según el contenido de la Normativa de desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en especial, el RD 1.627 ([2a ed.]). Girona: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Girona. Catàleg
 • Miravete, A (1994 ). Aparatos de elevación y transporte . Zaragoza: El autor. Catàleg
 • Larrodé, Emilio (1996 ). Grúas . Zaragoza: Universidad de Zaragoza. Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Ulma (Firma comercial) (2006 ). Montaje, dirección e inspección de andamios apoyados . Madrid: Tornapunta. Catàleg
 • García de Frutos, Daniel (2009 ). Maquinaria y medios auxiliares . Madrid: Tornapunta :Fundación Laboral de la Construcción. Catàleg
 • Baños López, Javier (2009 ). Encargado de obra civil. Movimiento de tierras y firmes . Madrid: Fundación Laboral de la Construcción. Catàleg
 • Díaz del Río y Jaudenes, Manuel (DL 1996 ). Maquinaria de construcción (5a ed. totalmente actualizada). Madrid: [s.n.]. Catàleg
 • Bendicho Joven, José Pascual (1983 ). Manual de planificación y programación para obras públicasy construcción : camino crítico Pert-C.P.M. . Madrid: Rueda. Catàleg
 • Harris, Robert B (1983 ). Técnicas de redes de flechas y precedencias para la construcción . México: Limusa. Catàleg
 • Jordán Reyes, Miguel (DL 1991 ). Organización, planificación y control . Madrid: la Escuela. Catàleg
 • Santana Larenas, Gerardo (cop. 1999 ). Programación y control de proyectos ([3ª ed.]). Santafé de Bogotá: Rojas Eberhard. Catàleg
 • Mateos Perera, Jesús (2003 ). La Programación en la construcción (2ª ed.). Madrid: Bellisco. Catàleg
 • Carvajal Salinas, Enrique (2001). Las funciones básicas de la producción en la construcción. Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio. Catàleg
 • López Valera, Pablo (DL 2007 ). Planificación, programación y control de proyectos mediante técnicas de camino crítico . Santiago de Compostela: Tórculo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Proves d' avaluació continuada realitzades durant el semestre. Es valoraran i puntuaran les diferents proves relacionades. 60
Examen en el període oficial de convocatòria. Es valorarà la resposta concreta de l' examen plantejat.
Exigint una nota mínima de 3,5 punts sobre 10.
És una prova recuperable.
40

Qualificació

MÈTODES DOCENTS
D'acord amb les directrius fixades a la declaració de Bolonia, referents a la convergència de l'espai universitari europeu, l'assignatura s'estructura per fomentar d'una forma decidida la participació permanent de l'alumne en la seva formació.

En aquests sentit, i en línees generals, les activitats d'aprenentatge proposades són:
. Exposició oral dels temes continguts en el programa, facilitant material de consulta per l'aprenentatge i comprensió dels diferents continguts.
. Foment de la participació de l'alumne en veritables grups de treball, i d'aquests en el desenvolupament de les sessions teòriques i pràctiques.Discusió i proposta d' alternatives entre els alumnes.
. Plantejament i exposició-resolució de pràctiques i treballs relacionats amb la temàtica de l'assignatura.Proposta de casos reals amb presa de desicions per part de l' alumne.

CRITERIS PER A L'AVALUACIÓ

AVALUACIÓ CONTINUADA:
L' avaluació continuada representa el 60 % de la nota de l' alumne i està conformada per 5 proves. 3 d' elles requereixen la resposta concreta a problemes plantejats o a la resolució de proves tipus tets relacionades en temes concrets, aquestes 3 proves es realitzaran durant el semestre. Aquestes 3 proves els hi correspon el 36% .
Una quarta prova en realitzar un treball a casa sense presencia del professor. El treball consta en determinar la relació de dependència per deixar totalment acabat un edifici plurifamilar des de el seu inici, d' acord amb una tipologia i uns procés constructiu determinat.Plantejant-hi el pla d' obra proper en cadascuna de les fases d' obra.Aquesta prova equival el 12%.
La cinquena prova consta en que l' alumne surt a la pissarra a defensar un cas concret o un problema determinat amb la participació d'altres alumnes amb el plantejament d' alternatives. Aquesta prova equival al 12%. Així, la suma de les 5 proves coincideix amb el 60%.

Prova 1: Estructura bidireccional de formigó armat. Relació de dependència de les diferents activitats. Aplicació de rendiments pel càlcul de temps i aportació de recursos. La prova 1 equival el 12%.

Prova 2: La prova es composa d' un test sobre els temes: tema 1 (Estructures i Forjats), tema 3(Cobertes); i resoldré un cas pràctic de coberta. La prova 2 equival el 12%.

Prova 3: Es composa d' un test dels temes: 4 al 10 segons la programació de l'assignatura; i resoldré un cas pràctic de relació de dependència d' un habitatge unifamiliar. La prova 3 equival el 12%.

Prova 4: La prova es composa en plantejar la relació de dependència d' un edifici plurifamiliar des de el seu inici, d' acord amb una tipologia i uns procés constructiu determinat.Plantejant-hi el pla d' obra proper en cadascuna de les fases d' obra. La prova 4 equival el 12%.

Prova 5: La prova 5 correspon en sortir l' alumne a la pissarra a defensar casos o problemes concrets, amb la participació d' altres alumnes plantejant alternatives. La prova 5 equival el 12%.

Les proves realitzades en l' avaluació continuada no seran recuperables.


EXAMEN: En l' examen es valorarà i puntuarà la resposta concreta sobre el contingut de l'examen. El seu valor serà el 40% de la nota de l' alumne i no s'exigeix una nota mínima.La nota obtinguda farà mitjana amb la nota de l'avaluació continuada. Per aprovar l'assignatura, aquesta nota tindrà un valor igual o superior a 5.
L'examen no és recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per tal que l'alumne sigui avaluat cal complir els dos requisits següents:

. Presentar-se a l'examen .
. Haver complert com a mínim un 80% dels criteris extablerts en l'avaluació continuada.

La PAC - 4 i la PAC 5 són obligatòries.

Si no s' assoleixen aquests mínims la nota serà la de NO PRESENTAT.

Nota: s'entén que un alumne es presenta a examen quan entra a l' aula d'examen, per tant està obligat a lliurar l'examen per ser qualificat.

Observacions

PREREQUISITS:

En concret, i pel que fa a l'apartat, cal contemplar:

. Les assignatures que cal haver aprovat per cursar en condicions l'assignatura, estan relacionades en l'apartat "ASSIGNATURES RECOMANADES"
. Com a matèries bàsiques relacionades i que l'alumne ha d'estar reben, hi ha:

Amidaments i Pressupostos 2
Construcció 6
Estructures 3
Seguretat i Salut Laboral

Assignatures recomanades

 • Amidaments i pressupostos 1
 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Construcció 3
 • Construcció 4
 • Construcció 5
 • Estructures 1
 • Estructures 2
 • Geometria descriptiva
 • Geotècnia
 • Instal·lacions 1
 • Instal·lacions 2
 • Materials 1
 • Materials 2
 • Organització, planificació i equips d'obra 1
 • Topografia i replantejos