Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Conceptes i criteris fonamentals per la programació i planificació d'obres.Sistemes de planificació i la seva representació. Coneixements de la maquinària i equips d' obra en les diferents fases d' execusió.Pla proper d' obra: elements i mitjans per a la implantació d' obres. Anàlisi i criteris per la relació de dependència de les diferents activitats d'obra.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTER GIFRA BASSO  / RAFAEL REIXACH COROMINAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT04 Treball en equip
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CE17 Capacitat per programar i organitzar els processos constructius, els equips d'obra, i els mitjans tècnics i humans per a la seva execució i manteniment

Continguts

1. Introducció a la planificació. Conceptes i criteris.

2. Sistemes de planificació i la seva representació.

3. Anàlisi general per l'organització d'una obra.

4. Pla proper d' obra. Determinació dels elements d' implantació segons tipologia i procés constructiu.

5. Organització i relació de dependències per a l'execució de diferents sistemes constructius.

6. Dotació de maquinària, equips i mitjans auxiliars segons el procés constructiu per cadascuna de les fases d' obra.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 2,00 15,00 17,00
Prova d'avaluació 10,00 15,00 25,00
Sessió expositiva 30,00 30,00 60,00
Sessió pràctica 30,00 15,00 45,00
Tutories de grup 3,00 0 3,00
Total 75,00 75,00 150

Bibliografia

 • García Valcarce, Antonio (2004 ). Manual de dirección y organización de obras . Madrid: CIE Dossat 2000. Catàleg
 • Martínez Montes, Germán Pellicer Armiñana, Eugenio (2007 ). Organización y gestión de proyectos y obras . Madrid [etc.]: McGraw-Hill / Interamericana de España. Catàleg
 • López Álvarez, Salvador (2005 ). Organización de obra y control de personal . Ribera de Arriba: Lex Nova. Catàleg
 • Jordán Reyes, Miguel (DL 1991 ). Organización, planificación y control . Madrid: la Escuela. Catàleg
 • Harris, Frank (1992 ). Maquinaria y métodos modernos en construcción . Madrid: Bellisco e hijos. Catàleg
 • Díaz del Río y Jaudenes, Manuel (DL 1996 ). Maquinaria de construcción (5a ed. totalmente actualizada). Madrid: [s.n.]. Catàleg
 • Díaz del Río y Jaudenes, Manuel (cop. 2007 ). Manual de maquinaria de construcción (2ª ed). Madrid [etc.]: McGraw Hill. Catàleg
 • Lagarde Abrisqueta, Eduardo (1991 ). Organización y equipos. Unidad didáctica 3, Equipos de obra y medios auxiliares (2ª ed.). Madrid: UNED. Escuela de la Edificación. Catàleg
 • Beguería Latorre, Pedro Antonio (DL 1998 ). Manual de composición de medidas preventivas para construir : según el contenido de la Normativa de desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en especial, el RD 1.627 ([2a ed.]). Girona: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Girona. Catàleg
 • Miravete, A (1994 ). Aparatos de elevación y transporte . Zaragoza: El autor. Catàleg
 • Larrodé, Emilio (1996 ). Grúas . Zaragoza: Universidad de Zaragoza. Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Ulma (Firma comercial) (2006 ). Montaje, dirección e inspección de andamios apoyados . Madrid: Tornapunta. Catàleg
 • García de Frutos, Daniel (2009 ). Maquinaria y medios auxiliares . Madrid: Tornapunta :Fundación Laboral de la Construcción. Catàleg
 • Baños López, Javier (2009 ). Encargado de obra civil. Movimiento de tierras y firmes . Madrid: Fundación Laboral de la Construcción. Catàleg
 • Díaz del Río y Jaudenes, Manuel (DL 1996 ). Maquinaria de construcción (5a ed. totalmente actualizada). Madrid: [s.n.]. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Tutoria, elaboració i defensa treball monogràfic. S' avaluarà el contingut del treball, la presentació i la defensa per part de l' alumne. 20
Proves d'avaluació continuada realitzades durant el semestre. Es valoraran i puntuaran les diferents proves relacionades. 40
Examen en període oficial de convocatòria. Es valorarà la resposta concreta a l' examen plantejat.
No s'exigeix nota mínima.
És una prova no recuperable.
40

Qualificació

MÈTODES DOCENTS
D'acord amb les directrius fixades a la declaració de Bolonia, referents a la convergència de l'espai universitari europeu, l'assignatura s'estructura per fomentar d'una forma decidida la participació permanent de l'alumne en la seva formació.

En aquests sentit, i en línees generals, les activitats d'aprenentatge proposades són:
. Exposició oral dels temes continguts en el programa, facilitant material de consulta per l'aprenentatge i comprensió dels diferents continguts.
. Foment de la participació de l'alumne en veritables grups de treball en el desenvolupament de les sessions pràctiques.Discusió i proposta d' alternatives entre els alumnes.
. Plantejament i exposició-resolució de pràctiques i treballs relacionats amb la temàtica de l'assignatura.Proposta de casos reals amb presa de desicions per part de l' alumne.

CRITERIS PER A L'AVALUACIÓ

AVALUACIÓ CONTINUADA:
L' avaluació continuada representa el 60 % de la nota de l' alumne i està conformada per 4 proves. 3 d' elles requereixen la resposta concreta a problemes plantejats o a la resolució de proves tipus tets relacionades en temes concrets, aquestes 3 proves es realitzaran durant el semestre. Aquestes 3 proves els hi correspon el 40% . I una quarta prova en realitzar un treball monogràfic sobre maquinària i equips d' obra. Aquest treball es presentarà i defensarà per part de l' alumne a final del semestre i li correspon el 20%.

PAC - 1: Es composa d' un test dels temes 1, 2 i 3 (Introducció a la planificació. Conceptes i criteris. Anàlisi general per a l' organització d' una obra i pla proper d'obra) i un cas on cal representar el diagrama de Gantt i els diagrames de càrrega econòmica i de personal. La prova 1 equival al 10%.

PAC - 2: Cal enumerar, grafiar i situar els diferents elements d' implantació en la construcció d' un edifici plurifamiliar en las seves diferents fases de construcció. Justificació i argumentació de les desicions preses. La prova 2 equival al 15%.

PAC - 3: Es composa d' un test dels temes: tema 4 (Enderrocs), tema 5 (Moviment de Terres. Excavacions i Terraplenats); tema 6 (Fonamentacions, Recalços i Murs de Contenció), tema 7 (Fonamentacions Especials). I la valoració de la PAI - 4 realitzada fora de l'aula. La prova 3 equival al 15%.

PAC - 4: Elaboració d'un treball monogràfic sobre maquinaria i equips d' obra. En aquesta prova es valoren 3 aspectes, la elaboració del treball, la presentació per la defensa i la defensa propiament dita amb la resposta de preguntes sobre el treball i la presentació.Si el treball fos en equip, pel que fa els dos primers aspectes, els alumnes del grup tindran la mateixa nota, mentre que la nota de la defensa serà en funció de les respostes donades.La prova 4 equival al 20%.

El treball monogràfic s' hauràn de lliurar al professor responsable en el termini i format establert. Un cop passat aquest termini no s' acceptarà el lliurament del treball.

Les proves realitzades en l' avaluació continuada no seran recuperables.

EXAMEN:
En l' examen es valorarà i puntuarà la resposta concreta sobre el contingut de l'examen. El seu valor serà el 40% de la nota de l' alumne i no s'exigeix nota mínima. La nota obtinguda farà mitjana amb la nota de l'avaluació continuada. Per aprovar l'assignatura, aquesta mitjana tindrà un valor igual o superior a 5.
L'examen no és recuperable.
Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per tal que l'alumne sigui avaluat cal complir els dos requisits següents:

. Presentar-se a l'examen .
. Haver complert com a mínim un 75% dels criteris extablerts en l'avaluació continuada. El treball monogràfic és obligatori.

Si no s'assoleixen aquests mínims la nota serà la de NO PRESENTAT.

Nota: s'entén que un alumne es presenta a l' examen quan entra a aula d'examen, per tant està obligat a lliurar l'examen per ser qualificat.

Observacions

PREREQUISITS:

En concret, i pel que fa a l'apartat, cal contemplar:

. Les assignatures que cal haver aprovat per cursar en condicions l'assignatura, estan relacionades en l'apartat "ASSIGNATURES RECOMANADES"
. Com a matèries bàsiques relacionades i que l'alumne ha d'estar reben, hi ha:

- Amidaments i pressupostos 1
- Construcció 5
- Estructures 3
- Instal·lacions 2


Assignatures recomanades

 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Construcció 3
 • Construcció 4
 • Estructures 1
 • Estructures 2
 • Expressió gràfica 1
 • Expressió gràfica 2
 • Geotècnia
 • Instal·lacions 1
 • Materials 1
 • Materials 2
 • Topografia i replantejaments