Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Aprofundiment en les propietats, tipologies, adequació a la construcció, usos, etc. dels materials següents: Ceràmiques. Aglomerants i Aglomerats. Conglomerants i Conglomerats (Morters i Formigons)
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MIQUEL-ÀNGEL CHAMORRO TRENADO  / MARIA MERCE PARETA MARJANEDAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT04 Treball en equip
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CE05 Capacitat per adequar els materials de construcció a la tipologia i ús d'edifici, gestionar i dirigir la recepció i el control de qualitat dels materials, la seva posada en obra, el control d'execució de les unitats d'obra i la realització d'assajos i proves finals.

Continguts

1. TEMA 1 - CERÀMICA

          1.1. Notes històriques.

          1.2. Primeres matèries

          1.3. Fabricació

          1.4. Tipus: Ceràmica permeable (maons,...), semipermeable (gres,...) i impermeable (porcellana,...)

          1.5. Peces especials

          1.6. Propietats físiques

2. TEMA 2 - AGLOMERANTS I AGLOMERATS

          2.1. Processos aglomerants

          2.2. Tipus d'aglomerants i d'aglomerats

          2.3. Materials bituminosos

                    2.3.1. Propietats

                    2.3.2. Tipus

                    2.3.3. Usos

3. TEMA 3 - CONGLOMERANTS

          3.1. Guix

          3.2. Calç grassa o aèria

          3.3. Calç hidràulica

          3.4. Ciment

                    3.4.1. Classes: Ciment natural, ciment Portland...

4. TEMA 4 - CONGLOMERATS

          4.1. Morters

                    4.1.1. Components: Sorra, aigua, conglomerants, additius

                    4.1.2. Característiques

                    4.1.3. Dosificació

          4.2. Formigons

                    4.2.1. Components: Sorra, grava, aigua, conglomerants, additius

                    4.2.2. Dosificació

                    4.2.3. Formigons especials

                    4.2.4. Propietats del formigó fresc i endurit

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 11 16,5 27,5
Sessió expositiva 17,5 24 41,5
Sessió pràctica 24 36 60
Treball en equip 7,5 13,5 21
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Arredondo y Verdú, Francisco (DL 1991 ). Piedras, cerámica y vidrio . Madrid: E.T.S. Ingenieros de Caminos. Catàleg
 • Azkarate, Igone (2006 ). Morteros de revestimiento . Madrid: AFAM. Catàleg
 • Catalán Goñi, Ariel (2006 ). Hormigón armado : (adaptado a la EHE) . Madrid: Bellisco. Catàleg
 • Diversos autors (2008). Catálogo de soluciones cerámicas para el cumplimiento del CTE. Hispalyt. Madrid: Instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja.
 • Garrido Hernández, Antonio (2003 ). Instrucción para la recepción de cementos RC-03 : articulado y anexos . Madrid: Legran. Catàleg
 • Garrido Hernández, Antonio (2000 ). Manual de aplicación de la EHE : materiales-ejecución-control (3ª ed.). Madrid: Leynfor siglo XXI. Catàleg
 • Jiménez Montoya, Pedro (2009 ). Hormigón armado (15a ed. basada en la EHE-2008, ajustada al Código Modelo yal Eurocódigo EC-2). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Villanueva Dominguez, Luis de (c2001 ). Manual del yeso . Madrid: Dossat. Catàleg
 • EHE-08 : instrucción de Hormigón Estructural :|bcon comentarios de los miembros de la Comisión Permanente del Hormigón (2009 ) (2ª ed.). Madrid: Ministerio de Fomento Secretaría General Técnica. Catàleg
 • Código técnico de la edificación (2009 ) (4a ed.). Madrid: AENOR. Catàleg
 • Normes UNE per assajos de laboratori. AENOR.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica 1-S'avaluarà l'assistència i l'actitud de l'estudiant //
2-S'avaluarà la resolució i l'entrega //
3-S'avaluarà l'aprenentatge dels conceptes //
4-Es podrà recuperar
25
Treball grup 1-Es tracta d'un aprenentatge cooperatiu i, per tant, s'avaluarà la compenetració entre els membres de l'equip, la motivació i la participació dels grups al llarg de l'exposició del treball dels altres //
2-S'avaluarà l'expressió oral i l'escrita i la presentació general del treball //
3-Es valoraran les aportacions conceptuals tenint especial incidència les que facin referència a la sostenibilitat del Planeta //
4-No es podrà recuperar
15
Examen 1-L'examen final podrà englobar tota la temàtica del curs //
2-Es valorarà l'expressió escrita (redacció i ortografia) //
3-S'avaluarà l'aprenentatge de conceptes //
4-Es podrà recuperar
60

Qualificació

1-La NOTA FINAL de l'ASSIGNATURA serà la suma del 40% de la nota de l'avaluació continuada, més el 60% de la nota de l'examen final. Cada part s'ha d'aprovar per separat. Per considerar l’aprovat cal tenir una nota de 5 sobre 10, menys en el cas de les pràctiques que s’exigeix un 6.


2-Les activitats d’avaluació es qualificaran de la següent manera:

2.1-TREBALL EN GRUP (15%):
2.1.1-Aportacions conceptuals (80%)
2.1.2-La resta (expressió oral, compenetració, etc.) (20%)

2.2-PRÀCTIQUES (25%):
2.2.1-Aportacions conceptuals (80%)
2.2.2-La resta (presentació, actitud, etc.) (20%)

2.3-EXAMEN FINAL (60%):
2.3.1-Aprenentage de conceptes (85%)
2.3.2-Expressió escrita (15%)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
1-Es considerarà NO PRESENTAT l'estudiant que no realitzi -degudament i de la forma específica que es requereix en cada cas- alguna de les activitats d'avaluació, tant en la part de Teoria com en la de Pràctiques.
2-Tanmateix es considerarà NO PRESENTAT en el cas de que les proves d'avaluació no estiguin correctament identificades i, per tant, se'n desconegui l'autoria.


Observacions

1-L'assignatura pot estar sotmesa a petits canvis segons l'evolució i les necessitats del curs.
2-Tota la documentació entregada pels estudiants ha d'estar degudament referenciada, indicant les fonts de procedència.
3-En les pràctiques s'exigirà la coincidència amb el format tipus preestablert per a les entregues.
4-El desenvolupament dels temes del curs, a banda de tenir el format de classe expositiva també podrà ser participativa, ja que l'estudiant pot intervenir en qualsevol moment.
5-El treball en grup de teoria, tindrà la tipologia d'aprenentage cooperatiu.
6-L'objectiu de la revisió de l'examen és detectar si hi ha algun error en la qualificació. No és una tutoria sobre els continguts avaluats.
7-La revisió només es pot fer el dia i hora programats. És presencial. No es fan revisions per c.el.

Assignatures recomanades

 • Fonaments de materials