Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
. Anàlisi del procés constructiu. Raonament de la interacció d’elements i sistemes constructius a l’edificació. Raonament del procés d’execució. Normativa.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN LLORENS SULIVERA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)

Competències

 • CT08 Disseny de propostes creatives
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CE07 Aptitud per identificar els elements i sistemes constructius, definir la seva funció i compatibilitat, i la seva posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius
 • CE13 Capacitat per aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis

Continguts

1. SIP Sistemes / Interacció / Procés

          1.1. Anàlisi de sistemes constructius i la seva interacció.

          1.2. Sistema compartimentació

                    1.2.1. Anàlisi en funció de la tipologia de l’edifici i la interacció amb el sistema estructural i l’embolcall.

                    1.2.2. Envans : Ceràmic convencional : amb bandes acústiques

                    1.2.3. Envans : Guix laminat

                    1.2.4. Mampares : fixes / mòbils

                    1.2.5. Fusteria interior : Elements de vidre

          1.3. Sistema d'acabats

                    1.3.1. Anàlisi en funció de la tipologia de l’edifici i la interacció amb el sistema estructural, l’embolcall i la compartimentació.

                    1.3.2. Paviments : Continus / Obra seca

                    1.3.3. Revestiment de parets : Obra seca / Continus / Aplacats

                    1.3.4. Revestiment de sostres : Obra seca

2. Obres d'urbanització

          2.1. Definició seccions vials

          2.2. Tipologia de paviments.

3. N Normativa / CTE

          3.1. Coneixement, anàlisi i criteris d'aplicació de la normativa

          3.2. CTE.HR. Protecció soroll

                    3.2.1. Paràmetres acústics. Introducció

                    3.2.2. Mètode simplificat de càlcul

                    3.2.3. Requeriments constructius

          3.3. CTE.SI. Seguretat incendi

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Assistència a actes externs 0 8 8
Cerca i anàlisi d'informació 2 14 16
Prova d'avaluació 4 0 4
Resolució d'exercicis 13 22 35
Sessió participativa 12 0 12
Total 31 44 75

Bibliografia

 • Castellano i Costa, Josep (2002 ). Análisis técnico del proceso constructivo de la edificación . [Málaga]: INDYCCE. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep (2000 ). Análisis del régimen jurídico del proceso constructivo de la edificación . Màlaga: Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Catàleg
 • Castellano Costa, Josep / Autors Varis.. Libro Abierto. Recuperat , a http://libroabierto.coaat.es/
 • Castellano Costa, Josep / Autors varis. Articulos técnicos. Recuperat , a http://libroabierto.coaat.es/
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (2000 ). Las Claraboyas (3ª ed.). Barcelona: Bisagra. Catàleg
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1996 ). La Construcció de l'arquitectura (3ª ed., rev.). Barcelona: ITEC. Catàleg
 • Mañà i Reixach, Fructuós González i Barroso, Josep Maria (2001 ). Alternatives a la construcció convencional d'habitatges . Barcelona: Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya [etc.]. Catàleg
 • Mañà i Reixach, Fructuós (2000 ). El Gros de l'obra. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 27-02-2010, a http://biblioteca.udg.es/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=AR067XXX Catàleg
 • Mañà i Reixach, Fructuós Cuchí Burgos, Albert (22x24 cm ). Paràmetres de sostenibilitat . 96 p.: il.. Catàleg
 • Schmitt, Heinrich (1978 ). Tratado de construcción : elementos, estructuras y reglasfundamentales de la construcción (6ª ed., aumentada y puesta al día). Barcelona: G. Gili. Catàleg
 • Baud, Gérard (1968 ). Tecnología de la construcción (2ª ed). Barcelona: Blume. Catàleg
 • Edwards, Brian (2004 ). Guía básica de la sostenibilidad . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Fuentes Bayó, Salvador (2007 ). El Codi tècnic de l'edificació : una visió pluridisciplinària . [Barcelona: Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis]. Catàleg
 • Llorens Duran, Josep Ignasi de (1997 ). Construcció amb bloc de formigó . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Código técnico de la edificación (2009 ) (3ª ed.). Madrid: Boletín Oficial del Estado. Catàleg
 • Muñoz Hidalgo, Manuel (2001 ). Problemas, dudas y soluciones durante el proyecto y ejecución de la edificación . Sevilla: Manuel Muñoz Hidalgo. Catàleg
 • Muñoz Hidalgo, Manuel (2009 ). Cómo evitar errores en proyectos y obras : 100 casos prácticos . Sevilla: Manuel Muñoz Hidalgo. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep (DL 2010 ). Gestión integral en la edificación y consultoría inmobiliaria : project, facility & property manager : Ámbito Arquitectura e Ingeniería, curso 2008-2010 . Girona: Universitat de Girona [etc.]. Catàleg
 • Barahona Rodríguez, Celia (1992 ). Revestimientos continuos en la arquitectura tradicional española . Madrid: MOPT. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep (DL 2002 ). Análisis del régimen jurídico del proceso constructivo de la edificación. [Girona]: Universitat de Girona. Recuperat 02-09-2016, a http://hdl.handle.net/10803/7680 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
EX. Examen Activitat d’avaluació individual a partir de les presentacions a l'aula, la bibliografia proposada i, si es el cas, les conferències/ponències comercials especificades com a obligatòries en la pàgina de l'assignatura.

/ Format tipus test i/o de resposta breu.

Valoració en funció de :
/ Assoliment del coneixement específic.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Concreció de la resposta.
40
TP. Treballs de pràctiques Treball de desenvolupament de temes relacionats amb el desenvolupament constructiu de l’edifici de curs.(anàlisi de sistemes, resolució d’interaccions, condicionants, ...)

Treball unitari, desglossat en una o vàries activitats.
Part important del treball es realitza a l'aula, en format taller, amb indicacions / correccions del professor.

Per superar l’assignatura hi haura una o varies practiques puntuables. Les pràctiques puntuables tindran l'opció de recuperació coincidint amb el dia d'examen de l'assignatura. Per optar a la recuperació d'aquesta part caldrà lliurar totes les practiques proposades durant el curs completament acabades.


/ NO s'admeten lliuraments fora del format establert i/o de la data fixada.

Valoració en funció de :
/ Assoliment dels objectius proposats.
/ Resolució tecnològica.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Correccions d’aula.
/ Formalització.


60

Qualificació

Sistema d’avaluació continua, basat en les activitats d’avaluació descrites :

Treballs de practiques (60%)
Examen. (40%)

Obtenció de la nota final:

(N) = 60%(TP) + 40%(EX)
.- L’assignatura es considera aprovada si (N) >=5.
.- En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.
.- No es preveu que cap activitat d'avaluació sigui recuperable excepte que així es defineixi en aquesta.

En cas de suspendre l’assignatura no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.

Sobre les pràctiques :
.- Cada pràctica/activitat s'haurà de lliurar segons els formats definits i dins del termini establert.
.- Les activitats complementàries es consideren de suport a l’estudi, i no s'avaluen directament.
.- Hi haurà una o varies practiques puntuables, que es definiran en la programació de l'assignatura.
.- Les pràctiques puntuables tindran l'opció de recuperació coincidint amb el dia d'examen de l'assignatura.
.- Per optar a la recuperació d'aquesta part caldrà lliurar totes les practiques proposades durant el curs completament acabades.


Sobre l’examen :
.- Prova d'avaluació sobre els continguts de l'assignatura, en format tipus test i/o de resposta oberta.
.- Només hi ha un examen.

Podria comportar la qualificació de suspens de l'assignatura en cas de detectar :
.- Qualsevol acció de còpia durant l'activitat d'avaluació o en el moment de la seva correcció.
.- La utilització de telèfons mòbils o similars durant l'examen.

Revisió de la qualificació de les activitats d'avaluació :
.- Les qualificacions dels treballs dels curs no son objecte de revisió, donat que s'ha fet un seguiment durant el curs.
.- L'objectiu de la revisió de l'examen és detectar si hi ha algun error en la qualificació. No és una tutoria sobre els continguts avaluats.
.- La revisió només es pot fer el dia i hora programats. És presencial. No es fan revisions per e-mail.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es considera l’opció de No Presentat en el cas de que es faci lliurament de menys del 40% de les activitats d’avaluació del curs.
Per tant, encara que l’alumne no faci l’examen, si ha lliurat més del 40% de les activitats d’avaluació del curs, no es podrà considerar com a No Presentat.

Observacions

La dedicació :
Es preveu una dedicació total a l’assignatura de 75 hores.
Aproximadament 1/3 de la dedicació es destina a docència i activitats amb professor.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
.- Desenvolupament dels treballs / activitats
.- Recerca de bibliografia / informació complementaria
.- Estudi / preparació dels temes

Web de l'assignatura :
Es recomana l'accés continuat a la web doncs esdevé essencial per a consultar :
.- Programació del curs i qüestions organitzatives de l'assignatura.
.- Continguts : guions, documentació i bibliografia recomanada
.- Activitats : enunciats, dates i format de lliurament.
.- Horaris de tutories dels professors.
I també per a :
.- Desenvolupament d’activitats en línia.
.- Lliurament dels treballs en format digital (abans de la data programada)

Fitxa / perfil de l'alumne :
.- En començar el curs convé que tots els alumnes tinguin actualitzada la seva fitxa / perfil.
.- Les dades que s'hi fan constar han de ser reals.
.- La fotografia ha de ser tipus carnet, recent i que permeti el reconeixement de l'alumne.

Sessions d’aula :
Es recomana :
.- Assistència continuada i participació activa.
.- Puntualitat a les sessions d'aula.
.- Preparació prèvia del temari / activitat, per poder obtenir un màxim rendiment durant la sessió.
I també cal tenir present :
.- Es poden utilitzar aplicacions informàtiques relacionades amb el tema que es desenvolupa, previ consentiment del professor.
.- Sense consentiment no es pot enregistrar. No s'admet gravar, filmar ni fotografiar.
.- Cal silenciar o apagar els telèfons mòbils

Tutories :
.- Es realitzen durant els horaris d’atenció establerts per cada professor
.- Son sessions amb el professor per aclariment de dubtes de teoria, en cap cas són el substitut de les classes.
.- Les pràctiques es desenvolupen i tutoritzen a l'aula, per tant les tutories no han de servir per forçar un seguiment exhaustiu dels treballs a desenvolupar per l’alumne.

Comunicació on-line :
.- La majoria de qüestions relacionades amb l'assignatura seran publicades a la web, com a Notícies o al Fòrum.
.- A través de la bústia de correu electrònic de la UdG rebreu els possibles comunicats dels professors.
.- Procureu fer un ús moderat de les vostres comunicacions per e-mail amb els professors.
.- Cal indicar el nom de l'assignatura en l'assumpte dels e-mails enviats.

Cessió dels drets d'autor dels treballs :
.- S’entén que els alumnes que participen en l'assignatura cedeixen els drets d'autor derivats del seu treball exclusivament per a un ús docent o investigador.
.- En cas de no voler fer aquesta cessió, cal indicar-ho a l'enquesta que es realitza al començar el curs.

Assignatures recomanades

 • Amidaments i pressupostos 1
 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Construcció 3
 • Construcció 4
 • Dibuix 1
 • Dibuix 2
 • Estructures 1
 • Estructures 2
 • Geotècnia
 • Instal·lacions 1
 • Instal·lacions 2
 • Materials 1
 • Materials 2
 • Organització, planificació i equips d'obra 1
 • Química dels materials
 • Topografia i replantejos