Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Estudi dels sistemes de representació de terrenys i altres elements sobre un pla. Sistemes per mesurar distàncies i angles. Instruments topogràfics. Planimetria, altimetria i taquimetria. Aplicacions de la topografia i replantejaments.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JAUME BORRAS BERNADO  / XAVIER REINA VAZQUEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CT04 Treball en equip
  • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  • CE02 Coneixement dels procediments i mètodes infogràfics i cartogràfics en el camp de l'edificació
  • CE03 Aptitud per treballar amb la instrumentació topogràfica i procedir a l'aixecament gràfic de solars i edificis, i el seu replantejament en el terreny.

Continguts

1. NOCIONS GENERALS

          1.1. 1. Geodèsia: Figura i dimensions terrestres, coordenades i elements geogràfics

          1.2. Unitats de mesura

          1.3. Sistemes de projecció

          1.4. Conceptes de representació: Mapa, carta i plànol; Escales; Plànol topogràfic.

          1.5. Alineacions i distàncies

          1.6. Instruments topogràfics

          1.7. Amidament directe distàncies

          1.8. Errors i toleràncies en la mesura de distàncies

          1.9. Amidament indirecte de distàncies: Fonament de l'estadia, prismàtics, reticles, mires, càlcul amb la visual inclinada.

          1.10. El taquímetre

          1.11. Angles considerats en topografia

                    1.11.1. Angles horitzontals i verticals

                    1.11.2. Error en l'amidament d'angles

                    1.11.3. Regla de Bessel

          1.12. Nord geogràfic, magnètic i de projeccions

2. PLANIMETRIA

          2.1. Determinació topogràfica d'un punt

          2.2. Mètodes planimètrics

          2.3. Càlcul de superfícies

          2.4. Mètode d'itinerari o poligonal

          2.5. Mètode d'intersecció

3. ALTIMETRIA

          3.1. Anivellació geomètrica simple

          3.2. El nivell

          3.3. Anivellació geomètrica composta

          3.4. Itinerari altimètric

          3.5. Anivellació trigonomètrica

4. TAQUIMETRIA

          4.1. Coordenades cartesianes i polars d'un punt de l'espai

          4.2. Fòrmules fonamentals

          4.3. Aparells - Taquímetres i estacions totals

          4.4. Treballs topogràfics

5. APLICACIONS DE LA TOPOGRAFIA

          5.1. Perfils longitudinal i transversals. Moviment de terres

          5.2. Parcel•lació de finques

          5.3. Aixecament de plànols d'edificis

          5.4. Replanteig

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 20,00 20,00
Prova d'avaluació 5,00 0 5,00
Resolució d'exercicis 12,00 30,00 42,00
Sessió expositiva 26,00 0 26,00
Sessió pràctica 13,00 40,00 53,00
Tutories de grup 4,00 0 4,00
Total 60,00 90,00 150

Bibliografia

  • Delgado Pascual, Mercedes (2006 ). Problemas resueltos de topografía (2 ed. cor. y aumentada). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. Catàleg
  • Arrufat Molina, Enrique (cop. 2006 ). Instrumentos topográficos . València: Tirant lo Blanch. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització de treballs topogràfics de camp amb el taquímetre formant equips d'alumnes. Es tracta de tres treballs pràctics formats per diferents activitats, realitzats a l'exterior amb taquímetre, on s'aplicaran els coneixements adquirits a la part teòrica de l'assignatura.
Es valorarà la correcta resolució analítica i gràfica, així com la presentació dels treballs.
20
Resolució de problemes i casos pràctics sobre els continguts treballats a l'assignatura. Es tracta de dos treballs pràctics formats per diferents activitats, realitzats a l'aula, on s'aplicaran els coneixements adquirits a la part teòrica de l'assignatura.
Es valorarà la correcta resolució analítica i gràfica, així com la presentació dels treballs.
10
Proves d'avaluació intermitja Es realitzaran dues proves d'avaluació intermitges coincidint amb l'entrega dels dos treballs de pràctiques d'aula.
Es valorarà la metodologia, l'exposició organitzada, la utilització correcta de les dades i la precissió dels resultats de les respostes donades.
20
Prova d'avaluació final Es valorarà la metodologia, l'exposició organitzada, la utilització correcta de les dades i la precissió dels resultats de les respostes donades. 50

Qualificació

Per poder aprovar l'assignatura caldrà haver entregat el 80% de tots els treballs pràctics en la data prevista i haver assistit al 80% de les classes pràctiques.
A la prova d'avaluació final caldrà obtenir un mínim del 40% per promitjar amb la resta de treballs per tal d'obtenir la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne No presentat quan no es presenti a la prova d'avaluació final o no hagi presentat el 80% del treballs pràctics en la data prevista.