Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Algorismes i disseny modular. Introducció a la programació orientada a objectes. Disseny recursiu. Punters i memòria dinàmica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup EB

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANTONI BARDERA REIG  / MIQUEL FEIXAS FEIXAS  / JOAN SURRELL SAURI  / MATEU VILLARET AUSELLE
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CB03 - Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes.
 • CB03 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes
 • CB05 - Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CB05 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CES2 Analitzar problemes computacionals i desenvolupar solucions algorísmiques acord
 • CCI6 Coneixement i aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes, analitzar la idoneïtat i complexitat dels algorísmics proposats
 • CCI7 Coneixement, disseny i utilització de forma eficient els tipus i estructures de dades més adequades a la resolució d'un problema.
 • CCI8 Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, elegint el paradigma i els llenguatges de programació més adequats
 • CE17 - Coneixement i aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les tecnologies informàtiques per dissenyar solucions a problemes , analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats
 • CE18 - Coneixement, disseny i utilització de forma eficient els tipus i estructures de dades més adequades a la resolució d'un problema
 • CE19 - Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats

Continguts

1. Introducció a la programació orientada a objectes (POO)

          1.1. Conceptes bàsics

          1.2. Objectes

          1.3. Classes. Ús i disseny.

          1.4. Classes corresponents a col·leccions de dades.

          1.5. Disseny d'aplicacions amb orientació a objectes. Exemples

          1.6. Herència

2. Introducció als punters i a la memòria dinàmica. Estructures dinàmiques lineals

          2.1. Punter

          2.2. Reserva i alliberament de memòria.

          2.3. Classes que gestionen memòria dinàmica.

          2.4. Estructures dinàmiques lineals

3. Recursivitat

          3.1. Concepte

          3.2. Recursivitat simple i recursivitat múltiple.

          3.3. Eficiència dels algorismes recursius.

          3.4. Disseny recursiu per immersió.

          3.5. Algorismes recursius d'ordenació: mergesort i quicksort.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 7 34 41
Prova d'avaluació 20 24 44
Sessió participativa 26 18 44
Sessió pràctica 16 5 21
Total 69 81 150

Bibliografia

 • Ricardo Peña Marí (2004). Diseño de programas : formalismo y abstracción (3a). Prentice-Hall. Catàleg
 • Xhafa, Fatos (cop. 2006 ). Programación en C++ para ingenieros . Madrid: Thomson. Catàleg
 • Franch Gutiérrez, Xavier (2006 ). Fonaments de programació : problemes resolts en C++ . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Bjarne Stroustrup (2002). El Lenguaje de Programación C++. Addison-Wesley. Catàleg
 • Cplusplus.com (2014). Recuperat 07/07/2015, a www.cplusplus.com
 • Chua Hock-Chuan (University of Singapore) (2014). C / C++ Programming. Recuperat 07/07/2015, a http://www.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/index.html#Cpp
 • Alex Allain. (2011). C++ Tutorial. Recuperat 07/07/2015, a http://www.cprogramming.com/tutorial/c++-tutorial.html
 • Cay Horstmann (2012). C++ for everyone (Second edition). John Wiley & Sons, Inc..

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ET (exercicis teoria): Dues proves avaluables durant les classes de teoria Exercicis avaluables que es realitzaran dues vegades. La primera sobre el Tema 1 i la segona sobre els Temes 2 i 3. Les dues proves valdran igual. No recuperable. 5
ACME: Exercicis avaluables mitjançant la plataforma d'aprenentatge ACME Exercicis avaluables que es realitzaran mitjançant una plataforma d'aprenentatge. Tots els exercicis assignats es repartiran proporcionalment el pes d'aquesta part. No recuperable. 10
Control 1: Exercicis de programació corresponents al Tema 1 Exercicis que es realitzaran en una franja reservada per proves d'avaluació continuada. Correspon al Tema 1. No recuperable. 7,5
Control 2: Exercicis de programació corresponents als Temes 2 i 3 A realitzar en una franja reservada per proves d'avaluació continuada. Correspon als Temes 2 i 3. No recuperable. 7,5
Control 3: Pràctica final Es proposa un exercici que haurà de ser lliurat en el format i data que indiqui el professor. No recuperable. 20
Control 4: Examen final Aquesta prova constarà de qüestions i exercicis. Cal assolir una nota mínima de 4/10. Aquesta activitat és recuperable durant el període de recuperació establert al calendari acadèmic si la nota final de l'assignatura és superior o igual a 3/10. 50

Qualificació

La nota final de l'assignatura s'obté de la següent manera:

Si la nota del Control 4 (examen) és superior o igual a 5 sobre 10

--> Nota final = ET (5%) + ACME (10%) + Control 1 (7.5%) + Control 2 (7.5%) + Control 3 (20%) + Control 4 (50%)

en cas contrari

--> Nota final = mínim(4.5, ET (5%) + ACME (10%) + Control 1 (7.5%) + Control 2 (7.5%) + Control 3 (20%) + Control 4 (50%) ).

Tothom qui hagi realitzat el Control 4 i que tingui una Nota Final superior o igual a 3 sobre 10, podrà assistir a la recuperació del Control 4. La nota obtinguda a la recuperació serà la definitiva del Control 4.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran qualificats amb "No Presentat" aquells alumnes que no hagin fet el Control 4 (examen final).

Assignatures recomanades

 • Lògica i matemàtica discreta
 • Metodologia i tecnologia de la programació I