Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Legislació general aplicada al sector. L'exercici de la professió i les responsabilitats derivades de l'exercici professional. El procés de l'edificació (LOE). Dret urbanístic
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CAMILO COFAN AMIEL  / ESTER GIFRA BASSO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CB08 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  • CT04 Treball en equip.
  • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit.
  • CE35 Coneixement de l'organització del treball professional i dels estudis, oficines i societats professionals, la reglamentació i la legislació relacionada amb les funcions que desenvolupa el professional i el marc de responsabilitat associat a l'activitat.
  • CE36 Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seva organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació.

Continguts

1. DRET EN EDIFICACIÓ

          1.1. Tema 1. La professió. Les dues figures professionals. Antecedents històrics. Formació acadèmica. Activitat professional (perfils professionals). Competències i atribucions (segons la LOE i la llei d’atribucions de 1986). El futur de la professió (d’atribucions a competències).

          1.2. Tema 2. L'exercici de la professió. Formes d’exercici professional (liberal o activitat laboral). Els col·legis professionals (la col·legiació, la previsió social i l’assegurança de responsabilitat civil). El visat col·legial (obligatorietat, abast del visat, la gestió del visat i els tràmits col.legials).

          1.3. Tema 3. El procés de l'edificació. Definició de les diferents fases del procés (prèvia, preparatòria, d’execució i de legalització). Procediments, tràmits i documentació (l’assegurança decennal, l’OCT, la llicència d’obres i procediment d’edificació, l’acte de replanteig i d’inci d’obres, llibre d’ordres i assistències, llibre d'incidències, llibre de la subcontractació, el certificat final d’obra, el certificat final d’obra i habitabilitat, l’acte de recepció, documentació seguiment d’obra, comunicació prèvia de primera ocupació, la cèdul.la d’habitabilitat, el llibre de l’edifici, etc).

          1.4. Tema 4. La responsabilitat dels professionals. Concepte. Tipus de responsabilitats. La responsabilitat civil segons el codi civil. La responsabilitat legal conforme a la LOE. Prescripció de la responsabilitat civil. Garanties en el procés de l'edificació. La responsabilitat penal i l'administrativa.

2. DRET URBANÍSTIC

          2.1. Tema 5. Legislació vigent. Principis i directrius de l'urbanisme. Antecedents històrics de la legislació urbanística catalana i estatal. Legislació vigent catalana i estatal. Principis i directrius generals que inspiren l’actuació urbanística. El desenvolupament urbanístic sostenible.

          2.2. Tema 6. Règim urbanístic: la classificació del sòl. Règim urbanístic del sòl: les diferents classes de sòl. Sòl urbà, conceptes, determinacions, drets i deures. Sòl urbanitzable, conceptes, determinacions, drets i deures. Sòl no urbanitzable, conceptes, determinacions, drets i deures.

          2.3. Tema 7. La qualificació del sòl, zones i sistemes. La qualificació del sòl i les tècniques de qualificació del sòl. Reserves per a sistemes urbanístics. Paràmetres urbanístics d’ordenació de l’edificació. Aprofitament urbanístic. Règim d’us provisional del sòl. Exemples.

          2.4. Tema 8. Les diverses figures de planejament. Els diferents tipus de plans urbanístics; planejament general, planejament derivat i plans de gestió urbanística. Formulació i tramitació de les figures de planejament. Competències. Exemples de plans urbanístics.

          2.5. Tema 9. La gestió urbanística, els sistemes d'actuació. Disposicions generals de la gestió urbanística, conceptes. Els diferents sistemes d’actuació urbanística, reparcel·lació i expropiació. Sectors i polígons. Els instruments de la política de sòl i habitatge.

          2.6. Tema 10. La planificació territorial i paisatgística. La legislació territorial, tipus de plans territorials, formulació i tramitació. Els plans territorials vigents a Catalunya. La planificació paisatgística, principis i conceptes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 19 23 42
Classes pràctiques 10 5 15
Prova d'avaluació 6 7 13
Treball en equip 0 5 5
Total 35 40 75

Bibliografia

  • Gifra Bassó, Ester (2013 ). La Contratación pública de obras : claves, pautas y praxis . Morata de Tajuña, Madrid: Manuscritos. Catàleg
  • Carrasco Perera, Ángel (2007 ). Régimen jurídico de la edificación : ley de ordenación dela edificación y código técnico de la edificación . Cizur Menor (Navarra): Aranzadi. Catàleg
  • Arco Torres, Miguel Ángel del (2006 ). Derecho de la construcción : aspectos administrativos y civiles (7ª ed). Granada: Comares. Catàleg
  • Rocha García, Ernesto de la (2007 ). Ley de ordenación de la edificación : Ley 38 (2ª ed.). Granada: Comares. Catàleg
  • Arco Torres, Miguel Ángel del (1997 ). Derecho de la construcción : aspectos administrativos, civiles y penales (3a ed.). Granada: Comares. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat puntuable presencial en horari PAC Es realitzaran 3 proves. La primera i segona tindran una càrrega del 6% i la tercera del 7%. 20
Activitat avaluable en horari de classes de pràctiques Es realitzaran 3 proves. A la primera amb un càrrega del 1,6% i segona i la tercera del 1,7%. 5
Treball de curs Es realitzarà un únic treball 15
Examen final Es valorà i puntuarà l'examen realitzat. 60

Qualificació

L'avaluació final es regirà pels següents principis:
- La qualificació obtinguda en l'examen final tindrà un valor del 60 % de la nota final de l’assignatura.
- L’avaluació continua, consistent en la fixació d’una nota que tindrà en compte el treball realitzat per l’estudiant al llarg de l’etapa de formació (realització de pràctiques, exercicis, qüestionaris, treballs, proves, ...) tindrà un valor del 40 % de la nota final de l’assignatura.

Les pràctiques podran ser en grup o individuals, en cada cas, el professor responsable fixarà les pautes pertinents.
Els treballs i exercicis plantejats s'hauran de lliurar dins del termini fixat i amb el format establert. Un cop exhaurit aquest termini aquests no seran acceptats.
Els treballs, exercicis, qüestionaris i altre activitats puntuables que formin part de l'avaluació continua no admetran recuperació.

Examen (60 % nota final). Examen únic sense opció a recuperació.
- L’alumne està obligat a presentar-se a l’examen, encara que la nota resultant de l’avaluació continua ja li permeti aprovar l’assignatura.
- Serà un examen global.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per tal que l'alumne sigui avaluat cal complir els dos requisits següents:
- Presentar-se a l'examen final
- Haver complert, com a mínim, un 80 % dels criteris fixats en l'avaluació continua.

Si no s'assoleixen aquests mínims la nota serà la de No Presentat.

Nota: s'entén que un alumne es presenta a examen quan entra a l'aula d'examen, per tant està obligat a lliurar l'examen per ser qualificat.