Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Implantació de serveis en xarxes urbanes. Abastament d'aigua. Aigua freda sanitària (AFS). Aigua calenta sanitària (ACS). Sanejament. Petita depuració. Gas. OBJECTIUS: 1.- Conèixer la normativa vigent aplicable en cada instal•lació. 2.- Tenir criteris de disseny per aplicar en cada cas les solucions adequades. 3.- Conèixer els materials existents. 4.- Saber calcular els elements que intervenen en una instal•lació, així com els espais que ocupen dins dels edificis. 5.- Saber com es realitza la posta en obra. 6.- Criteris de control i manteniment.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ELENA VILAGRAN GRAU
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Competències

 • CB05 Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia i l'acústica.
 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç.
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit.
 • CE32 Aptitud per aplicar la normativa específica sobre instal · lacions al procés de l'edificació.
 • CE33 Capacitat per desenvolupar constructivament les instal · lacions de l'edifici, controlar i planificar la seva execució i verificar les proves de servei i recepció, així com el seu manteniment.

Continguts

1. Disseny integrat de les instal•lacions en els edificis - Consideracions inicials als sistemes de condicionament - Dependències superficials i volumètriques - Dependències estructurals i de tancaments

2. Introducció als projectes d’urbanització - Implantació de serveis

3. Abastament i distribució d’aigua freda sanitària (AFS). 3.1.- Abastament d’aigua 3.2.- Fontaneria

4. Producció i distribució d’aigua calenta sanitària (ACS)

5. Griferia i aparells sanitaris

6. Sanejament. 6.1.- Sanejament interior 6.2.- Sanejament exterior 6.3.- Depuració

7. Instal•lacions de combustibles. 7.1.- Instal•lacions de gas en edificis 7.2.- Dipòsits

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 60 90 150
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Código Técnico de la Edificación - DB-HS i DB-HE (2006). RD 314-2006. Catàleg
 • Luis Jesús Arizmendi Barnes (1990). Instalaciones Urbanas (1990). Bellisco. Catàleg
 • Luis Jesús Arizmendi Barnes (2000). Cálculo y normativa básica de las instalaciones en los edificios. (2000). Ediciones Univesidad de Navarra, SA - EUNSA. Catàleg
 • MOPU (1989). NTE - INSTALACIONES . MOPU. Catàleg
 • GAS NATURAL (2000). Manual de instalaciones receptoras. GAS NATURAL.
 • GAS NATURAL (2004). Manual de cálculo y diseño de instalaciones de producción de ACS........... GAS NATURAL.
 • MINISTERIO DE INDUSTRIA (2007). REGLAMENTO INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS - RITE (RD 1027-2007). BOE. Catàleg
 • Ministerio de industria (2006). Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y ITC. BOE - RD 919-2006.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen Segons programa 40
Classes pràctiques d'aula.
Segons programa assignatura
30
Classes pràctiques de laboratori.
Segons programa assignatura 30

Qualificació

Examen de teoria (Ex) = 40%
Pràctiques d'aula (Pa) = 30%
Pràctiques de laboratori (Pl) = 30%

L'exàmen és un proba teòrica-pràctica, única global de tot el temari explicat a classe. Només hi ha una sola convocatòria i no és recuperable. No hi ha exigència de nota mínima a efectes de la nota final. La seva incidència sobre la nota final és d'un 40%.
Es faran tres pràctiques d'aula avaluables de contingut parcial. La seva incidència sobre la nota final és d'un 30%. Es a dir: (10%+10%+10%). No hi ha exigència de nota mínima a efectes de la nota final. No son recuperables.
Les pràctiques de laboratori consisteixen en l'elaboració d'un projecte sobre les instal·lacions que s'expliquen aplicades a un edifici. El treball és en equip i es fa una sola entrega. La seva incidència sobre la nota final és d'un 30%. No hi ha exigència de nota mínima a efectes de la nota final. No és recuperable.

En cas de suspendre l’assignatura no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.

Obtenció de la nota (N):
( N ) = %(Ex) + %(Pa) + %(Pl)
L’assignatura es considera aprovada si ( N )=5 o superior
En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Al tractar-se d’un sistema d’avaluació continuada, només es considera l’opció de No Presentat quan un alumne faci lliurament de menys del 40% de les activitats d’avaluació del curs.
(computat segons el % de ponderació de cada activitat detallat en els criteris d’avaluació).

Per tant, encara que l’alumne no faci l’examen, si ha lliurat igual o més del 40% de les activitats d’avaluació del curs, no es podrà considerar com a No Presentat.


Observacions

Es preveu una dedicació total a l’assignatura de 150 hores, de les quals aproximadament 1/3 corresponen a docència i activitats amb professor.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
- desenvolupament dels treballs / activitats
- recerca de bibliografia / informació complementaria
- estudi / preparació dels temes