Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Termologia i higrotèrmia. Electricitat i magnetisme. Òptica i il·luminació.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAQUIM PEREZ LOSADA
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (20%), Anglès (40%)

Competències

  • CB02 Coneixement aplicat dels principis de mecànica general, l'estàtica de sistemes estructurals, la geometria de masses, els principis i mètodes d'anàlisi del comportament elàstic del sòlid.
  • CB05 Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia i l'acústica.

Continguts

1. CALORIMETRIA I TERMODINÀMICA 1.1. TERMOMETRIA I CALORIMETRIA: Calor. Efectes de la calor. Capacitat calorífica i calor específica. Dilatació. Termometria. Gas ideal. Equació d’estat. Canvis de fase i calors latents. 1.2. TRANSFERÈNCIA DE CALOR: Formes de propagació. Conducció. Convecció. Radiació. Transport de calor en edificis. 1.3. TERMODINÀMICA: Processos termodinàmics. Processos en un gas ideal. Treball. Energia interna. Primer principi de la termodinàmica. 1.4. L’AIRE SEC I L’AIRE HUMIT: Gas real. Higrometria. Humitat relativa. Saturació de l’aire humit. Condensació. Temperatura de rosada. Poder dessecant. 1.5. CLIMATITZACIÓ: Confort. Condicionament de l’aire. Difusió del vapor d’aigua en els elements constructius.

2. ELECTROSTÀTICA I CORRENT CONTINU 2.1. ELECTROSTÀTICA: Càrrega elèctrica. Força de Coulomb. Camp elèctric. Potencial elèctric i energia potencial. Condensador. Seguretat elèctrica. 2.2. CORRENT CONTINU: Corrent elèctric i intensitat elèctrica. Conductors. Resistència. Llei de Ohm. Associacions de resistències. Circuits. Regles de Kirchhoff. Flux d’energia en instal•lacions elèctriques. Seguretat elèctrica.

3. MAGNETISME I CORRENT ALTERN 3.1. MAGNETISME: Força de Lorentz. Camp magnètic. Forces i moments sobre elements conductors. Generació de camp magnètic. Llei de Biot-Savart i d’Ampère. Solenoides. Inducció. Llei de Faraday. Inductor. Transformador. 3.2. CORRENT ALTERN: Magnituds alternes. Representació complexa. Reactància. Impedància. Factor de potència.

4. ÒPTICA I IL•LUMINACIÓ 4.1. ONES ELECTROMAGNÈTIQUES I COLOR: Ones electromagnètiques. Espectre electromagnètic. Espectre de la llum visible. Fisiologia del color. Representacions i coordenades de color. 4.2. IL•LUMINACIÓ I FOTOMETRIA: Llum. Òptica geomètrica. Reflexió i refracció. Absorció i transmissió. Reflectivitat de les superfícies. Magnituds radiomètriques i fotometria.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 4,00 30,00 34,00
Sessió expositiva 32,00 24,00 56,00
Sessió participativa 12,00 18,00 30,00
Sessió pràctica 12,00 18,00 30,00
Total 60,00 90,00 150

Bibliografia

  • Tipler, Paul Allen (2005). Física: para la ciencia y la tecnología. Reverté. Catàleg
  • Salu, Yehuda (2004). Physics for architects. West Conshohocken, PA: Infinity Publishing, cop. Catàleg
  • Burbano de Ercilla, Santiago (2006). Problemas de física (27ª). Madrid: Ed. Tébar. Catàleg
  • Farja Silva, Jordi (2010). Apunts de Física I (Primera). Girona: Universitat de Girona. Recuperat , a http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/3332 Catàleg
  • Fort, Joaquim; Úbeda de la Casa, Esmeralda, Saurina Canals, Joan; Suñol Martínez (2005). Física bàsica per a la universitat (Primera). Girona: Universitat de Girona. Recuperat , a http://hdl.handle.net/10256/760 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes de pràctiques - El coneixement precís de l’objectiu a aconseguir - El seguiment del protocol indicat en la realització de la pràctica - La cura del material utilitzat - La realització d’una ressenya precisa del treball realitzat argumentant els resultats o les conclusions obtingudes, fent evident l’aprenentatge realitzat. - La comunicació oral clara i precisa del treball realitzat argumentant els resultats o les conclusions obtingudes, fent evident l’aprenentatge realitzat. - La possibilitat que qualsevol persona del grup pugui explicar tant el procés com els resultats del treball realitzat. S'aplicarà la normativa detallada a l'apartat d'observacions i recomanacions. Assitència obligatòria. Proves no recuperables. 25
Prova d'avaluació Final - Les respostes correctes (dimensions, valor numèric del resultat, consistència del mètode de càlcul, equacions), ajustades a les qüestions plantejades.
- La justificació i l’argumentació de les respostes.
- La valoració tant del procés de resolució com de resultat.
- L’ús del llenguatge simbòlic adequat.
- L'ús del llenguatge amb el registre adequat (vocabulari científic, tècnic, ...).
- L’expressió escrita clara i entenedora. S'aplicarà la normativa detallada a l'apartat d'observacions. Prova no recuperable.
35
Proves d'avaluació continuada Assistència és obligatòria. Es faran les proves durant les hores de classe, en dates seleccionades aleatòriament, i consistiran en la resolució de problemes de física relacionats amb els continguts de cada bloc. Proves no recuperables. 40

Qualificació

La qualificació global de l'assignatura s'obtindrà (sobre una escala de 10 punts) amb la següent fórmula:

Nota Final(100%) = Nota Pràctiques (25%) + Proves d'Avaluació Continuada (40%) + Prova Final (35%)

1) Nota Pràctiques s'avaluarà mitjançant proves que poden incloure una exposició oral, respondre oralment a preguntes d'un qüestionari, resolució d'exercicis, producció de material audiovisual i defensa d'un projecte de pràctiques. L'assistència a les pràctiques és obligatòria. Una falta implica suspendre l'assignatura. Les pràctiques no són recuperables.

2) Proves d'avaluació continuada. Assistència obligatòria. Les proves es faran a l'horari de classe, amb dates fixades aleatòriament. Les proves consistiran en la resolució de problemes relacionats amb el contingut els blocs en els quals es divideix l'assignatura. Una falta implica suspendre l'assignatura. Les activitats d'avaluació continuada no són recuperables.

3) Prova Final, a la data i hora explicitada durant el període d'exàmens. La Prova Final durarà entre 2 i 4 hores, i consistirà en la resolució de 5 o més problemes. Cada problema puntua entre 1 i 2 punts, sobre una escala de 10 punts. Prova Final no recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no assistència a una activitat d'avaluació declarada d'assistència obligatòria implicarà un no presentat en la qualificació final de l'assignatura sense possibilitat de recuperació. Per justificar una falta d'assistència obligatòria cal portar la documentació que demostri sense cap dubte raonable la impossibilitat de l'assistència a classe. Exemples de formes de justificar una falta: certificat mèdic expedit pel CAP o metge de capçalera, certificat de l'empresa en el que s'expliqui l'absència per motius laborals, certificat de retard de RENFE i bitllet validat de tren (en el que s'indiqui la incidència, amb data i hora), certificat dels Jutjats, etc.

Un no presentat equival a un zero (0) sobre una escala de deu (10) punts.

Observacions

NORMATIVA D'ÚS DE CORREU ELECTRÒNIC (e-mail)

Cal seguir el següent protocol de comunicació mitjançant e-mail

1 - Encapçalament: Sr. Professor

2 - Identificació de l'alumne: Sóc en/na nom i cognom, carrera i grup (si escau).

3 - Exposició: concisa i ajustada al tema, ús de vocabulari pertinent i sense faltes d'ortografia. Podeu fer servir correctors ortogràfics que trobareu a Internet.

4 - Acomiadament: Atentament, Cordialment,... i el vostre nom.
Mai incloeu "Espero resposta". No és apropiat.

NORMATIVA D'ASSISTÈNCIA A CLASSE

1- L'assistència a classe és obligatòria. S'exigeix puntualitat.

2- A classe, és imperatiu mantenir una actitud de respecte en vers als companys i al professor.

3- No es tolerarà cap comentari, acció o gest sexista, racista o discriminatori. El sarcasme, l'escarni i la burla queden totalment prohibits. Qualsevol alumne que violi aquest codi de conducta serà expulsat de classe (teoria, pràctiques d'aula i pràctiques de laboratori).

4- Es promourà la participació activa de l'alumne. Les intervencions seran ajustades al tema.

5- El respecte a la paraula dels companys és imperatiu. Quan un alumne parla, la resta del grup ha de mantenir una actitud de silenci i d'escolta activa.

NORMATIVA DE PRÀCTIQUES

1- L'assistència a pràctiques és obligatòria, tant per als estudiants nous com per als repetidors/es. Una absència o més a pràctiques implicarà suspendre l'assignatura.

2- A pràctiques heu de portar sempre calculadora amb regressió lineal (pot ser una app al mòbil), i el guió de la pràctica corresponent (el trobareu penjat al Moodle de l'assignatura).

3- L'alumne necessita dedicar un temps previ per llegir i entendre els guions de pràctiques.

4- Cada grup de pràctiques s'organitza en subgrups de treball. Al final de cada pràctica, cada subgrup haurà de presentar els resultats i contestar oralment les preguntes del professor.

NORMATIVA PROVA FINAL

1 - La Prova Final durarà entre 2 i 4 hores, i consistirà en la resolució de 5 o més problemes.

2 - Cada problema puntua entre 1 i 2 punts, sobre una escala de 10 punts.

3 - A l'inici de la prova us repartiré un full(s) amb l'enunciat dels problemes i un full(s) de respostes, on heu d'escriure les solucions seguint el format establert. És molt important que no us equivoqueu, només corregiré els problemes les solucions dels quals apareguin al full de respostes. Una resposta en blanc al full de respostes implica zero punts (0) sobre una escala de deu (10) punts.

4 - Repartiré fulles en blanc. En majúscula, escriviu el vostre nom i cognoms, així com el grup al qual pertanyeu, a la part superior dreta de cada pàgina.

5 - Numereu els problemes i ordeneu-los: 1,2,... Si no sabeu fer un problema, no passa res: lliurar un full en blanc numerat perquè jo sàpiga que es va lliurar. Si necessiteu més fulls, podeu demanar-les i usar-les.

6 - No corregiré cap examen amb lletra il·legible, minúscula, grandiosa, amb gargots i / o equacions o diagrames de dubtosa interpretació. Podeu escriure en bolígraf (tinta blava o negra).

7 - Per aprofitar al màxim el temps disponible, veniu 15 minuts abans. Sigueu puntuals: per respecte als vostres companys, no deixaré entrar ningú passat 15 minuts de l'hora. De debò.

8 - A sobre de la taula podeu tenir: calculadora i instruments d'escriptura (bolígrafs, llapis, ...) i el DNI, carnet de conduir o carnet de l'escola per identificar-se si fos necessari. Qualsevol objecte com motxilles, bosses, apunts ha d'estar sota de la cadira. No podeu tenir els telèfons mòbils. No deixeu fulles sobre les cadires buides. Teniu penjadors per deixar els abrics.

9 - Durant la prova podeu anar al lavabo.

10 - Durant les proves d'avaluació, es recolliran els mòbils, que es tornaran al final de la prova.

11 - Durant la realització de la prova d'avaluació no contestaré a cap pregunta respecte als exercicis. No feu perdre temps als vostres companys.