Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques amb la finalitat de resoldre un problema científico real. Estructuració d'una defensa sòlida dels punts de vista personals basant-se en coneixements científics ben fonamentats. Presentació del treball realitzat.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup F

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Grup S

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Grup TF

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Utilitzar programes informàtics específics per al tractament complex de dades.
 • Identificar i entendre , a nivell estructural i funcional , les bases moleculars de les estructures i els processos biològics , les seves aplicacions i els mecanismes de regulació.
 • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius.
 • Relacionar les propietats macroscòpiques de la matèria amb les característiques i estructura de les molècules individuals incloent biomolècules i macromolècules ( naturals i sintètiques ).
 • Aplicar els principis i teories de la reactivitat química a l'estudi dels compostos orgànics i inorgànics i al desenvolupament dels processos.
 • Utilitzar i aplicar les principals operacions bàsiques d'enginyeria relacionant-les amb els fonaments químics i / o biològics.
 • Aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la identificació , caracterització i determinació de substàncies orgàniques i inorgàniques.
 • Identificar i comprendre les diferents etapes d'un procés biotecnològic , des del disseny al desenvolupament i les seves principals aplicacions.
 • Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball.
 • Identificar els fonaments de la modificació genètica que poden permetre modular les propietats genètiques , fisiològiques i metabòliques d'organismes d'interès biotecnològic per a la seva investigació i potencial aplicació.
 • Aplicar les principals tècniques , estratègies i metodologies per a l'estudi , utilització i millora de sistemes biològics , incloent els mètodes de cultiu cel·lular i DNA recombinant.
 • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació , economia i gestió.
 • Identificar i interpretar la informació continguda en bases de dades sobre molècules amb activitat biològica i aplicar les eines bioinformàtiques bàsiques.
 • Identificar i comprendre les estratègies bàsiques per a l'ús d'organismes i activitats biològiques en processos biotecnològics.
 • Descriure i identificar els riscos de la modificació genètica i aplicar les normes.
 • Adquirir capacitat crítica sobre aspectes ètics , legals i socials relacionats amb el disseny , producció i comercialització de productes biotecnològics .

Continguts

1. Treball de fi de grau en diferents àmbits relacionats amb la biotecnologia.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 4,00 4,00 8,00
Elaboració individual de treballs 0 100,00 100,00
Exposició dels estudiants 0 20,00 20,00
Treball en equip 180,00 0 180,00
Total 184,00 124,00 308

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Memòria es valora els continguts i aspectes formals de la memòria 35
  Defensa Es valora l'exposició i el diàleg amb els membres del tribunal 35
  PAT Es valoren les competències transversals que es treballen en el marc del PAT 20
  Tutor TFG Es valora aspectes formatius assolits i competències generals i aptituds 10

  Qualificació

  La qualificació del TFG es calcularà a partir del barem següent:

  a) memòria escrita (tribunal i tutor del TFG): 35%
  b) acte de defensa (tribunal): 40%
  c) assoliment de les competències transversals (tutor del PAT): 15%
  d) desenvolupament del treball (tutor o cotutor, si escau, del TFG): 10%

  Tots els apartats que es consideren per l’avaluació són NO RECUPERABLES.

  Per tal de ser considerades per a la seva defensa i avaluació, les memòries hauran de ser dipositades a la secretaria acadèmica de la Facultat de Ciències dins el termini establert.

  El tribunal estendrà una acta d’avaluació de la defensa, que signaran conjuntament els professors avaluadors. En l’acta hi hauran de figurar, com a mínim, els noms dels professors avaluadors, el nom de l’estudiant i el títol del treball, la qualificació i les competències, així com la identificació dels elements que han portat a la qualificació atorgada pel tribunal.

  El responsable de la coordinació de cada estudi atorgarà, si escau, les mencions de matrícula d’honor que corresponguin a cada estudi. Aquestes mencions no s’incorporaran a l’acta fins al final de tot del període d’avaluació.

  La còpia o el plagi, així com la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquests treballs, comportarà la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final del treball, atès que desvirtua l’autoria de l’exercici, sense perjudici de les conseqüències que puguin derivar-se de l’aplicació del règim disciplinari que correspongui.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  S’obtindrà la qualificació de no presentat si no es diposita el treball en els terminis establerts i/o no es realitza l’acte de defensa en el període de defensa corresponent al període de dipòsit en què s’ha entregat el treball.