Estudia > Trámites, normativas y precios > Normativas > Procedimiento reconocimiento y transferencia créditos
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
UdG 30 años
Cerrar
Menú

Estudia en la UdG

Procedimiento de reconocimiento y transferencia de créditos

Criterios y procedimiento para efectuar reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios de grado

Documento aprobado en la Comisión Académica y de Convalidaciones de 16 de julio de 2009

1. Definició dels col·lectius afectats

1.1. Estudiants amb estudis previs cursats a la UdG

1.1.1. Estudiants de pla vell que vulguin continuar els estudis en el grau que el substitueix

Cal esmentar que el procés d’adaptació a la nova situació normativa provocarà haver de reconèixer i transferir  crèdits i no pas adaptar assignatures, encara que continuem anomenant-lo procés d’adaptació. Aquest procés no té cost per a l’estudiant.

Per al curs 2009-2010 aquests estudiants només es poden matricular de crèdits de primer curs, perquè la resta de cursos no ha estat implantada encara. La implantació progressiva de la resta de cursos permetrà que en els cursos vinents aquests estudiants es puguin matricular de crèdits de primer i dels altres cursos implantats fins al límit màxim de 75 que estableix la normativa i d’acord amb la seqüència prevista en els plans d’estudis corresponents.

1.1.2. De pla vell a un altre grau (per exemple de Dret a Criminologia)

No és una adaptació, sinó un canvi d’estudis i s'ha de fer via preinscripció o per mitjà d'un canvi d’estudis i el reconeixement de crèdits corresponent; aquest procés té cost per a l’estudiant. El fet que la memòria no prevegi la taula de reconeixement per a aquesta relació no impedeix que s'elabori i s'apliqui la que correspongui.

1.1.3. Estudiants que no poden continuar cursant els estudis de procedència perquè no han superat els crèdits mínims indicats en la normativa de permanència vigent (actualment 12 crèdits)

Per poder iniciar estudis de grau han de fer preinscripció.

1.1.4. Estudiants titulats que accedeixen a un grau

Aquests estudiants han d’accedir necessàriament per preinscripció. Cal fer notar que els estudiants que passen de pla vell a grau no poden acabar els estudis sense haver cursat un mínim de 60 crèdits. Amb independència del criteri establert sobre el TFG, que el considera una assignatura compendi que acredita que s'han assolit les competències de la titulació, permetre la finalització mitjançant resolucions administratives equival a convalidar o homologar un títol per un altre, la qual cosa no és competència de les universitats en el cas dels títols de grau. (Aquesta qüestió pot afectar també estudiants que accedeixen per les vies 7, 8 o 2 i per trasllat.) Han d’accedir per preinscripció i se’ls ha d'aplicar la taula d’adaptació si provenen del pla d’estudis previst, o els criteris de reconeixement i transferència si són titulats per un altre pla. Han de cursar, com a mínim, el TFG i, en funció dels estudis de procedència, acreditar el nivell B2 d’anglès o d’una altra tercera llengua.

1.2. Estudiants amb estudis previs cursats fora de la UdG

Tal com es va acordar a la sessió de la Comissió Acadèmica i de Convalidacions del passat 19 de juny de 2009, atès que alguns dels estudiants que ens assigni l’OOAU als nous estudis de grau que s’implanten curs a curs poden tenir la possibilitat de reconèixer crèdits en els estudis que inicien, cal determinar les actuacions que haurem de dur a terme en funció dels estudis de procedència, del nombre de crèdits que haurem de reconèixer i de l’estat d’implantació de cada titulació.

1.2.1. Estudiants que accedeixen per preinscripció amb cicles formatius

A la vista de les actuacions de reconeixement de crèdits a estudiants que inicien estudis universitaris procedents de cicles formatius de grau superior, es determina que els estudiants que no obtinguin el reconeixement d'un nombre de crèdits de primer curs superior a 21 necessàriament hauran de romandre en l'estudi de grau assignat i els serà d’aplicació la norma de permanència que els obliga a matricular-se d'un mínim de 30 crèdits. Per al curs 2009-2010 aquests estudiants només es poden matricular de crèdits de primer curs perquè la resta de cursos no ha estat implantada encara. La implantació progressiva de la resta de cursos permetrà que en els cursos vinents aquests estudiants es puguin matricular de crèdits de primer i dels altres cursos implantats fins al límit màxim establert en la normativa i d’acord amb la seqüència prevista en els plans d’estudis corresponents.

Els estudiants procedents de CFGS als quals se'ls puguin reconèixer més de 21 crèdits de primer curs podran triar si romanen en l'estudi de grau o si se situen en l’estudi de pla vell corresponent. A aquests efectes, els coordinadors d’estudis els han de convocar per orientar-los sobre les condicions de l'oferta d’assignatures de pla vell que correspongui en cada cas, a partir de la situació de reconeixement previst entre el CFGS de procedència i el pla vell de la titulació, i els ha de fer esment especialment de les assignatures que han de cursar obligatòriament i que ja no tinguin oferta pròpia per causa de l’extinció progressiva del pla d’estudis. És possible que es matriculin en les assignatures sense oferta i que s’acullin a la docència alternativa prevista per als estudiants de la titulació que no hagin superat alguna d’aquestes assignatures. En cas que romanguin en l’estudi de grau i no es puguin matricular, per raons d’oferta, del mínim de 30 crèdits establert a la normativa de permanència, se’ls dispensarà del compliment d’aquesta norma.

1.2.2. Estudiants que accedeixen amb estudis universitaris no finalitzats

Se’ls ha d'aplicar el mateix que als estudiants de la UdG que es recull en el punt corresponent, tenint en compte l’expedient universitari previ.

1.2.2.1. Els estudiants amb estudis previs als quals sigui susceptible reconèixer crèdits s'han de tractar de la mateixa manera que en el cas dels cicles formatius, d'acord amb les condicions descrites en el punt 1.2.1.

1.2.2.2. Els estudiants que sol·licitin trasllat d’expedient per continuar els mateixos estudis de primer o segon cicle iniciats en una altra universitat, amb el mínim establert de 60 crèdits superats, només poden ser acceptats si el resultat de l’adaptació no afecta assignatures amb docència ja extingida. Excepcionalment, la direcció del centre docent pot acceptar el trasllat i permetre que l'estudiant es matriculi d'assignatures de pla vell extingides amb docència alternativa. Cal, però, que el coordinador dels estudis corresponents orienti l’estudiant pet tal que conegui aquesta situació prèviament a matricular-se.

1.2.2.3. Els estudiants que sol·licitin continuar estudis provinents d’una universitat estrangera i que no obtinguin la convalidació de 60 crèdits que els permeti accedir directament a la titulació de pla vell, però n’obtinguin més dels 21 establerts en l'acord present, poden accedir a la titulació de pla vell si el centre docent ho considera oportú i l’estudiant ho accepta. Cal, però, formalitzar el reconeixement de crèdits en relació amb els nous estudis de grau per tal de permetre la preinscripció universitària preceptiva. En cas que l’estudiant guanyi la plaça, s’ha d'actuar de la mateixa manera que s’indica en el punt 3.

1.2.3. Estudiants titulats que accedeixen a un grau

Aquests estudiants han d’accedir necessàriament per preinscripció. Se'ls ha d'aplicar el mateix que als estudiants de la UdG que es recull en el punt 1.1.4.

2. Sol·licitud de l'estudiant de reconeixement i transferència

Tot i que hi ha afectats col·lectius diferents, el procediment ha de ser tan homogeni com sigui possible. Ara bé, el que condiciona és si l’estudiant té un expedient previ obert (i accés a La Meva) o no.

2.1. Estudiants UdG que es troben en el cas 1.1

S'ha de fer a través de La Meva (sempre que el centre hagi tancat la taula d’adaptacions). L’estudiant ha de fer el tràmit directament sobre el seu expedient (sempre que el centre hagi tancat la taula d’adaptacions), d'aquesta manera pot veure el resultat i pot confirmar l’adaptació, que quedarà feta d’ofici; es tanca així l’expedient electrònic en el pla vell i s'obre el de grau. L’estudiant pot demanar una revisió a la secretaria. A més, si es tracta de passar d’un pla vell a un grau o procedeix d’uns estudis amb taula prèviament establerta ha de poder consultar el simulador.

En aquests casos, considerem que la sol·licitud de reconeixement i transferència porta implícita la sol·licitud de canvi de pla. L’estudiant pot demanar l’adaptació mentre estigui oberta la matrícula en el seu centre.

2.2. Estudiants que inicien estudis de nou a la UdG i que per la seva via d’accés es pot deduir que tenen formació prèvia universitària o de cicles formatius

Es proposa incloure un avís en el procés de matriculació que digui “La teva via d’accés ens indica que pots tenir en el teu expedient d’estudis de procedència assignatures susceptibles de ser reconegudes o transferides. Posa’t en contacte amb la secretaria del teu centre docent”. Cal fer notar que hi haurà casos que no identificarem per la via d’assignació: via 0 amb CFGS o errors de via.

Aquests estudiants han d’accedir a través de la preinscripció universitària, llevat dels casos en què el reconeixement sigui de 60 crèdits o més (curs 2009-2010).

3. Mecanismes necessaris i descripció del procediment

L’aplicació informàtica de gestió acadèmica disposa d’un contenidor que recull les taules de reconeixement que consten en la memòria de programació aprovada per a cada pla d’estudis de grau (amb les modificacions derivades del procés d’implantació), i les que es puguin establir en previsió de demandes.

Criteris d’aplicació:

  • A excepció dels casos particulars en què estiguin determinades explícitament les adaptacions que s'han de dur a terme, en general s’han d'utilitzar les correspondències establertes.
  • Els previstos en la normativa de la UdG sobre reconeixement i transferència de crèdits en estudis de grau.
  • No es reconeixen més crèdits que els necessaris per obtenir la titulació. Si en sobren, aquests són transferits.
  • En cas que sigui possible triar entre assignatures de l’expedient de procedència per reconèixer crèdits en el nou expedient, es trien les assignatures que atorguen millor qualificació.
  • Un cop s’hagin reconegut totes les assignatures possibles, de la resta s’escullen els crèdits amb millor qualificació i es reconeixen com a "reconeixement acadèmic" de manera excepcional, encara que no s’ajustin a la definició d’activitats previstes en aquesta tipologia de crèdits.
  • No es poden reconèixer ni transferir assignatures o mòduls parcials.
  • No es pot reconèixer el TFG en cap cas.
  • Els alumnes adaptats, com la resta d’estudiants del grau, han d’acreditar el nivell B2 d’anglès o d'una altra tercera llengua, segons preveu el pla d’estudis de grau corresponent.

Procediment intern per als estudiants UdG que es trobin en el cas descrit a l’apartat 1.1.1:

L’estudiant ha de fer l’adaptació des de La Meva, que suposa una adaptació d’ofici, i ha de rebre confirmació en un màxim de 48 h. Sobre aquesta adaptació pot demanar revisió a la secretaria acadèmica com a màxim 8 dies naturals després de rebre el missatge electrònic de confirmació de l’adaptació. El coordinador d’estudis és el responsable de revisar, confirmar o esmenar el reconeixement de crèdits abans de la data límit d’anul·lació de la matrícula.

Una vegada exhaurit el termini sense que s’hagi interposat la revisió, es procedeix a incorporar definitivament el reconeixement i la transferència de crèdits a l’expedient de la persona interessada.

En aquest mateix sentit, si l’expedient d’origen ja porta convalidacions i/o adaptacions associades no cal anar a l’origen per fer-ne el reconeixement. D’aquesta manera, les assignatures susceptibles de reconèixer són les del darrer pla d’estudis cursat. Com s’esmenta anteriorment, els possibles desacords s’han de preveure com a recurs administratiu.

Les sol·licituds de revisió i els casos no recollits en les taules d’adaptacions les ha de resoldre la direcció del centre corresponent.

Escoge qué tipos de galletas aceptas que la web de la Universidad de Girona pueda guardar en tu navegador.

Las imprescindibles para facilitar vuestra conexión. No hay opción de inhabilitarlas, dado que son las necesarias por el funcionamiento del sitio web.

Permiten recordar vuestras opciones (por ejemplo lengua o región desde la cual accedéis), con el fin de proporcionaros servicios avanzados.

Proporcionan información estadística y permiten mejorar los servicios. Utilizamos cookies de Google Analytics que podéis desactivar instalándoos este plugin.

Para ofrecer contenidos publicitarios relacionados con los intereses del usuario, bien directamente, bien por medio de terceros (“adservers”). Hay que activarlas si quieres ver los vídeos de Youtube incrustados en la web de la Universidad de Girona.