Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
En aquesta assignatura s'abordaran alguns aspectes conflictius de la sintaxi de l'espanyol: fenòmens que s'han de tractar transversalment en diferents components gramaticals o qüestions que han suscitat polèmica dins de la tradició gramatical. L'objectiu bàsic és que l'estudiant sàpiga triar entre diverses hipòtesis alternatives i sàpiga argumentar amb rigor i criteri la seva opinió sobre un determinat tema. Per cursar aquesta assignatura es requereix haver superat anteriorment la sintaxi elemental.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ABELINA SUÑER GRATACOS
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG04 Treballar en equip
 • T5. Relacionar sistemàticament els nous coneixements que es van adquirint amb altres ja apresos, del propi camp de coneixement o d'altres afins, fins i tot de forma original i creativa.
 • T6. Organitzar i il·lustrar les pròpies idees amb exemples de lectures obligatòries i complementàries realitzades per l'alumne.
 • E1. Desenvolupar un correcte ús oral i escrit de la llengua espanyola, que serà l'utilitzada en les exposicions orals en classe i en els diferents treballs realitzats.
 • E2. Dominar els coneixements bàsics de gramàtica i de literatura espanyoles fonamentals per poder adaptar-se a qualsevol nivell d'ensenyament, o altres àmbits professionals.
 • E4. Argumentar amb rigor i construir una opinió pròpia i fonamentada sobre qüestions relacionades amb la llengua i la literatura espanyoles.
 • E5. Mostrar una actitud positiva i respectuosa amb la diversitat de les manifestacions de la llengua i saber entendre-les en el seu context social, geogràfic i cultural, i ser capaç de comunicar-se amb els parlants de qualsevol varietat de l'espanyol.
 • E6. Adquirir i utilitzar adequadament la terminologia i formalització bàsica per descriure amb precisió la llengua espanyola.
 • E7. Aplicar els coneixements tècnics i formals adquirits durant el grau a fenòmens lingüístics no estudiats, de forma original i creativa.
 • E8. Aplicar l'estudi científic a l'anàlisi lingüística i/o literària de manera rigorosa, mitjançant l'ús dels diferents mètodes científics proposats per diferents escoles i utilitzant les eines informàtiques oportunes per aconseguir resultats de qualitat.

Continguts

1. Tema 1: La arquitectura de la frase. Oración, proposición / frase y fragmento. El nudo SCOMP. Coordinación y subordinación. Tipos de estrategias de subordinación. La subordinación sustantiva / completiva, adjetiva/ de relativo y adverbial.

2. Tema 2: Las subordinadas completivas. Tipos de subordinadas completivas. Subordinadas en indicativo, subjuntivo e infinitivo. Las cláusulas cuantificadas.

3. Tema 3: Las subordinadas de relativo. Subordinadas adjetivas o de relativo. Norma y uso. Los pronombres relativos. Relativas restrictivas (especificativas) y no restrictivas (explicativas). Relaciones entre pronombres relativos, interrogativos y partículas exclamativas. Las subordinadas de relativo sustantivadas. Las subordinadas de relativo con valor adverbial.

4. Tema 4: Las subordinadas adverbiales. Subordinación adverbial circunstancial y no circunstancial. Causales y finales. Condicionales. Comparativas y consecutivas. Concesivas.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 52,00 60,00 112,00
Prova d'avaluació 3,00 30,00 33,00
Total 55,00 90,00 145

Bibliografia

 • Bosque, Ignacio y Violeta Demonte (1999). Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe. Catàleg
 • Di Tullio (2010). Manual de gramática del español. Buenos Aires: Waldhuter Editores. Catàleg
 • Gómez Torrego, Leonardo (2004). La sintaxis. Madrid: SM. Catàleg
 • Hernanz, Maria Lluïsa y Josep Maria Brucart (1987). La sintaxis. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Real Academia Española (2009). Nueva gramática de la lengua española. Espasa Calpe. Catàleg
 • Rodríguez Ramalle, Teresa María (cop. 2005 ). Manual de sintaxis del español . Madrid: Castalia. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Ejercicio 1 Conocimiento teórico e instrumental de los temas tratados en el curso. Rigor en la argumentación. Corrección ortográfica y cohesión del texto. 10
Ejercicio 2 Conocimiento teórico e instrumental de los temas tratados en el curso. Rigor en la argumentación. Corrección ortográfica y cohesión del texto. 10
Resolución de ejercicios en clase Conocimiento teórico e instrumental de los temas tratados en el curso. Rigor en la argumentación. Corrección ortográfica y cohesión del texto. 20
Examen Conocimiento teórico e instrumental de los temas tratados en el curso. Rigor en la argumentación. Corrección ortográfica y cohesión del texto. 60

Qualificació

Se valorará que la asistencia a clase sea regular y, asimismo, que el estudiante realice los ejercicios de evaluación continuada que serán corregidos cada día al inicio de la clase (la participación se valorará en un 25% de la nota final).

Se supone que el estudiante de esta asignatura es capaz de expresarse correctamente por escrito en español. Los que aún tengan problemas con la expresión y la ortografía pueden consultar sus dudas en:

L. Gómez Torrego (2006) Hablar y escribir correctamente. 2vols. Madrid: Arco Libros.
L. Gómez Torrego (2008) Ortografía práctica del español. Madrid: Espasa Calpe.
E. Montolío (2000) Manual práctico de escritura académica. Barcelona: Ariel.

Para aprobar este curso es indispensable demostrar que se escribe con corrección y coherencia lo cual significa que se puede suspender el examen a causa de errores ortográficos y de expresión aunque los contenidos sean correctos.

Los estudiantes que suspendan el examen final tienen la opción de presentarse a un examen de repesca siempre que la nota obtenida en el primero sea igual o superior a 3'5.


Observacions

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Bosque, I y V. Demonte eds. (1999) Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: RAE/ Espasa Calpe.
Brucart, J.M. (1993) “Sobre la estructura de SComp en español”, en Viana, A. ed. Sintaxi: teoria i perspectivas. Lleida: Pagès Editors.
Di Tullio, Á (2010) Manual de gramática del español. Buenos Aires: Waldhuter Editores.
Gómez Torrego, L. (2004) Análisis sintáctico. Madrid: SM.
Hernanz, Mª.L. y J.M. Brucart (1987) La sintaxis. Barcelona: Crítica.
Real Academia Española (2009) Nueva Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.
Rodríguez Ramalle, T. (2005) Manual de sintaxis del español. Madrid: Castalia.

GRAMÁTICAS DEL ESPAÑOL

Alarcos, E. (1994) Gramática de la lengua española, Espasa Calpe, Madrid.
Alcina, J. - J. M. Blecua (1975) Gramática española, Teide, Barcelona.
Bello, A. (1847) [1989] Gramática de la lengua castellana, Arco Libros, Madrid.
Bosque, I. – V. Demonte (1999) Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid, RAE/ Espasa-Calpe
Di Tullio, Á. (2005) Manual de gramática del español. Tucumán: La isla de la luna.
Fernández Ramírez, S. (1986-1987) Gramática española, Arco Libros, Madrid.
Gili Gaya, S. (1943) Curso superior de sintaxis española. Minerva, México. [Eds. posteriores a 1961, Bibliograf, Barcelona].
Gómez Torrego, L. (1998) Gramática didáctica del español. S.M., Madrid
Real Academia Española (1931) Gramática de la lengua española. Espasa-Calpe, Madrid.
----- (1973) Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, Espasa-Calpe, Madrid.
----- (2009) Nueva Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Libros.
Salvá, V. (1830) Gramática de la lengua castellana. Ed. de M. Literas, Arco Libros, Madrid, 1988. (2 vols.)
Seco, M. (1972) Gramática esencial del español, Aguilar, Madrid.

RECURSOS WEB DE INTERÉS PARA EL ESTUDIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA

*Página web de la Real Academia Española (www.rae.es) : a partir de esta web se pueden consultar la primera y última edición del diccionario de la RAE, las bases de datos (CORDE y CREA) y hacer consultas lingüísticas

*Página web del Instituto Cervantes (www.cervantes.es ) : en esta dirección se pueden hallar dos tipos de información; en primer lugar, sobre cursos, seminarios y actividades llevados a cabo por el Instituto y, en segundo lugar, a través del Centro Virtual Cervantes, se puede encontrar información y ejercicios sobre historia, gramática y dialectología de la lengua española así como el corpus de datos Archivo Gramatical de la Lengua Española.

*Corpus Oral y Sonoro del Español Rural de la Universidad Autónoma de Madrid (COSER) pidweb.ii.uam.es/coser

*La página del idioma español (www.el-castellano.com) Guía de recursos en lengua española que incluye diccionarios, normas de ortografía, debates, noticias.

*www.efe.es/lenguaes/lenguaes/asp Permite acceder al “español urgente de la agencia EFE.

*www.corpusdelespanol.org. Base de datos de la Illinois State University coordinada por el profesor Mark Davies