Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Crèdits:
14

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d’ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que facilitin l’adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent al nivell i formació prèvia dels estudiants així com l’orientació dels mateixos, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
 • Col·laborar en la concreció del currículum que s’hagi d’implantar en un centre docent participant en la planificació col·lectiva del mateix, desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques, tant de grup com personalitzades, adaptades a la diversitat d’estudiants.
 • Dissenyar i desenvolupar espais d’aprenentatge amb especial atenció a l’equitat, l’educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i els drets humans, que facilitin la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d’un futur sostenible.
 • Adquirir estratègies per a estimular l’esforç de l’alumnat i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l’autonomia, la confiança i la iniciativa personals.
 • Conèixer els processos d’interacció i comunicació a l’aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per fomentar l’aprenentatge i la convivència a l’aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.
 • Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre un lloc de participació i cultura en l’entorn on estigui ubicat; desenvolupar les funcions de tutoria i d’orientació dels alumnes de manera col·laborativa i coordinada; participar en l’avaluació, la investigació i la innovació dels processos d’ensenyament, aprenentatge, orientació i tutoria.
 • Informar i assessorar a les famílies en relació al procés d’ensenyament i aprenentatge i sobre l’orientació dels seus fills.
 • Comunicar-se adequadament, tant de manera oral com escrita, en els diversos contextos educatius, socials i culturals.
 • Establir relacions positives amb els membres de la comunitat educativa, donant respostes adequades a les necessitats dels altres mantenint vincles d’amistat i col·laboració.
 • Treballar en equip i cooperar amb altres docents, amb professionals de l’educació, professionals dels serveis educatius i amb les famílies.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.
 • Conèixer el valor formatiu i cultural dels continguts de l’especialitat corresponent.
 • Conèixer contextos i situacions en els que s’usin o apliquin els continguts.
 • Transformar els currículums en programes d’activitats i de treball.
 • Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • Analitzar i qüestionar el comportament docent i orientador.
 • Fomentar un clima que faciliti l’aprenentatge i posi en valor les aportacions dels alumnes.
 • Conèixer estratègies i tècniques d’avaluació i entendre l’avaluació com un instrument de regulació i estímul per l’esforç.

Altres Competències

 • Adquirir experiència en la planificació, la docència, l'avaluació en les matèries corresponents a l'especialització
 • Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent
 • Dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que faciliti l'aprenentatge i al convivència
 • Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació a partir de la reflexió basada en la pràctica
 • Conèixer l'estructura i l'organització d'un centre de secundària

Continguts

1. Observació i anàlisi reflexiva del centre de secundària: principis educatius, estructura i organització, projectes, model de pràctica docent i de gestió, relació amb l'entorn, etc.

2. Anàlisi de la planificació, docència i avaluació de les matèries corresponents a l'especialitat: programació didàctica, tipologia i dinàmica activitats, organització del temps, ús materials didàctics, participació i implicació de l'alumnat, rol del professorat, pràctiques d'atenció a la diversitat, activitats d'avaluació, etc.

3. Intervenció didàctica: disseny, desenvolupament i avaluació

4. Valoració reflexivocrítica de l'estada de pràctiques i de la pròpia actuació: autoavaluació i propostes de millora

5. Desenvolupar les habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que faciliti l'aprenentatge i la convivència

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 30,00 30,00
Elaboració individual de treballs 5,00 75,00 80,00
Pràctiques en empreses / institucions 200,00 15,00 215,00
Seminaris 5,00 5,00 10,00
Tutories de grup 15,00 0 15,00
Total 225,00 125,00 350

Bibliografia

 • Pérez Gómez, Ángel I. (2010 ). Aprender a enseñar en la práctica : procesos de innovación y práctica de formación en la educación secundaria . Barcelona: Graó :Ministerio de Educación. Catàleg
 • Imbernón, Francesc (2010 ). Procesos y contextos educativos : enseñar en la educaciónsecundaria . Barcelona: Graó [etc.]. Catàleg
 • Gairin, J. Antúnez,S. (1996). La organización escolar. Práctica y fundamentos. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Antúnez, Serafí (D.L. 1991 ). Del projecte educatiu a la programació d'aula : el què, el quan i el com dels instruments de la planificació didàctica . Barcelona: Graó. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Estada de pràctiques al centre de secundària: a) Pràctiques d'observació. b) Pràctiques d'intervenció acompanyada. c) Pràctiques d'intervenció autònoma IMPLICACIÓ I PARTICIPACIÓ AL CENTRE
Assistència al centre i a les sessions de tutoria.
Assumpció de responsabilitats assignades i acompliment dels acords del pla de treball.
Implicació en el funcionament del centre.
Implicació en el departament didàctic.
Relació / comunicació amb l’alumnat
Participació en activitats extraaula, projectes de centre, jornades culturals,...
Aspectes deontològics ( confidencialitat, respecte a la intimitat, cura en el tracte i atenció a les persones,...)
DISSENY DE LA UNITAT DIDÀCTICA
Selecció, organització i seqüenciació dels continguts.
Determinació dels objectius d’aprenentatge i de les competències.
Metodologia didàctica.
Recursos didàctics.
Coherència i qualitat del disseny.
Domini dels continguts de l’especialitat.
Adequació de les activitats al nivell i a la tipologia de l’alumnat.
Avaluació
INTERVENCIÓ A L'AULA
Interacció amb l’alumnat.
Estructuració i claredat en la intervenció didàctica.
Transmissió / generació de coneixements.
Adequació de la intervenció al nivell i a la tipologia de l’alumnat
Organització de l’espai i el temps.
Atenció a la diversitat
Capacitat per mantenir l’ordre dins d’un clima de treball i col•laboració.
Capacitat per analitzar els conflictes i orientar-los de manera adequada.
Avaluació de l’alumnat
50
Elaboració d'un portafolis que inclou:a)breu descripció i anàlisi de les característiques del centre de secundària i el seu context; b) anàlisi de la planificació, docència i avaluació de les matèries d'especialitat; c) disseny d'unitat didàctica i descripció i valoració de la seva posada en pràctica; i d) autoreflexió i autoavaluació de la pròpia actuació docent i de l'experiència viscuda
Presentació i estructura del portafoli.
Anàlisi i diagnosi del centre.
Anàlisi de la tasca docent del tutor i d’altres professors.
Unitat didàctica.
Coneixements i fonamentació teòrica.
Avaluació de la posada en pràctica.
Autoreflexió.
40
Tutories (amb tutor UdG i tutor centre) Complir amb els terminis establerts i les tasques acordades.
Actitud, iniciativa, responsabilitat,...
10

Qualificació

La qualificació final del mòdul s'obtindrà de la mitjana ponderada de totes les activitats d'avaluació.

Per a poder fer mitjana cal tenir aprovada l'avaluació del tutor de Centre de Secundària i la del tutor de la Universitat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Cal una assistència mínima del 80% de les hores previstes de pràctiques en el Centre de Secundària per a ser avaluat pel tutor de Centre. No cumplir aquest requisit es considerarà No Presentat.

La no presentació del portafoli en la data prevista es considerará No Presentat.