Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
L'assignatura és una matèria comuna a les especialitats dins el Màster Universitari de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Crèdits:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONTSERRAT PALMA MUÑOZ  / MARIA LUISA PEREZ CABANI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Dissenyar i desenvolupar espais d’aprenentatge amb especial atenció a l’equitat, l’educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i els drets humans, que facilitin la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d’un futur sostenible.
 • Adquirir estratègies per a estimular l’esforç de l’alumnat i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l’autonomia, la confiança i la iniciativa personals.
 • Conèixer els processos d’interacció i comunicació a l’aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per fomentar l’aprenentatge i la convivència a l’aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.
 • Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre un lloc de participació i cultura en l’entorn on estigui ubicat; desenvolupar les funcions de tutoria i d’orientació dels alumnes de manera col·laborativa i coordinada; participar en l’avaluació, la investigació i la innovació dels processos d’ensenyament, aprenentatge, orientació i tutoria.
 • Conèixer la normativa i organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d’ensenyament.
 • Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seva situació actual i les seves perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.
 • Informar i assessorar a les famílies en relació al procés d’ensenyament i aprenentatge i sobre l’orientació dels seus fills.
 • Establir relacions positives amb els membres de la comunitat educativa, donant respostes adequades a les necessitats dels altres mantenint vincles d’amistat i col·laboració.
 • Treballar en equip i cooperar amb altres docents, amb professionals de l’educació, professionals dels serveis educatius i amb les famílies.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.
 • Analitzar i qüestionar el comportament docent i orientador.

Continguts

1. Caràctierístiques dels estudiants d'educació secundària

          1.1. La transició adolescent i els processos de canvi

          1.2. Els agents i els contextos de desenvolupament i socialització.

          1.3. Educar en l'adolescència.

          1.4. La gestió d'incidents crítics.

2. Processos d'aprenentatge i ajuda educativa a l'educació secundària.

          2.1. La construcció de coneixement a l'educació formal

          2.2. Els processos cognitius, emocionals ia fectius implicats en l'aprenentatge.

          2.3. Ensenyar i aprendre: dos elements indisociables.

          2.4. Les estratègies d'ensenyament-aprenentatge.

          2.5. L'ensenyament i l'aprenentatge en base a competències.

          2.6. L'avaluació com a element substancial del procés d'ensenyament i aprenentatge.

          2.7. Els enfocamnts d'aprenentatge

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 4,00 7,00
Cerca i anàlisi d'informació 1,50 5,00 6,50
Debat 2,50 8,00 10,50
Elaboració individual de treballs 4,50 3,00 7,50
Exposició dels estudiants 3,00 4,00 7,00
Lectura / comentari de textos 1,00 12,00 13,00
Prova d'avaluació 0 10,00 10,00
Sessió expositiva 5,00 6,00 11,00
Sessió pràctica 6,00 3,50 9,50
Treball en equip 2,50 13,50 16,00
Visionat/audició de documents 1,00 1,00 2,00
Total 30,00 70,00 100

Bibliografia

 • Alegret, Joana; Comellas, M. Jesús; Font, Pere; Funes, Jaume (2005). Adolescents. Relacions amb els pares, les drogues, la sexualitat i el culte al c. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Bonal, Xavier Alegre, Miquel Àngel (2003 ). Apropiacions escolars : usos i sentits de l'educació obligatòria en l'adolescència . Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Coll, C., Palacios, J. i Marchesi, A. (cop.) (2001). Desarrollo psicológico y educación, II Psicología de la educación. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Coll, César (2010). Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la educación secundaria. Garó. Catàleg
 • Decret 142/2007 (2007). Ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària. Barcelona: DOGC núm. 4915. Catàleg
 • Funes, J. (1998). Escolarització obligatòria i adolescència. Educar, (22), 99-118
 • Funes, Jaume (2010). 9 ideas clave. Educar en la adolescencia. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Martí, Eduardo Onrubia Goñi, Francisco Javier (1977 ). Psicología del desarrollo : el mundo del adolescente . Barcelona: ICE. Universitat de Barcelona :Horsori. Catàleg
 • Martínez, R.; Rovira, M. (2001). Agressivitat i adolescència. Un problema social?. Papers, (65), 47-79
 • Monereo i Font, Carles (1995 ). Estrategias de enseñanza y aprendizaje : formación del profesorado y aplicación en la escuela (2ª ed.). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Onrrubia Goñi, Francisco Javier (coord.) (2004). Criterios psicopedagògicos y recursos para atender la diversidad en secundaria. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Ordre EDU/295/2008 (2008). El procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a ESO. Barcelona: DOGC núm. 5155.
 • Palacios, J. (2011). Paradojas del desarrollo humano. Sevilla: Secretariado de publicaciones, Universidad de Sevilla.
 • Pérez i Cabaní, M. Lluïsa|q(Maria Lluïsa) (2001 ). Afectos, emociones y relaciones en la escuela : análisis de cinco situaciones cotidianas en educación infantil, primaria y secundaria . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Pérez i Cabaní, M. Lluïsa (Maria Lluïsa) (1997 ). La Enseñanza y el aprendizaje de estrategias desde el currículum . Girona [etc.]: Universitat de Girona [etc.]. Catàleg
 • Pérez Cabaní, M.L. (2007). Aprendiendo a ser profesionales reflexivos: aprender para enseñar a aprender. Dins (Ed.), Enseñar a pensar: Sentando las bases para aprender a lo largo de la vida (, p. 113-135). Ministerio de Educación y Ciencia. Catàleg
 • Pérez Cabaní, M.L.; Carretero Torres, M.R. (2009). La Evaluación del aprendizaje en la educación secundaria: análisis de un proceso. Límite, 4(19), 93-126
 • Perrenoud, Philippe (2012 ). Cuando la escuela pretende preparar para la vida : ¿desarrollar competencias o enseñar otros saberes? . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Pujolàs Maset, Pere (cop. 2001 ). Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo en la educación obligatoria . Archidona (Málaga): Aljibe. Catàleg
 • Royo, Jordi (2008). Els rebels del benestar.. Barcelona: Alba. Catàleg
 • Rubio, A. (2010). Jovenes en red, generación digital y cambio social. Dins (Ed.), Ciutadania jove 2.0. XVIII Jornades de Polítiques Locals de Joventut (, p. 1-8). Barcelona: Diputació de Barcelona.
 • Ruiz i Bel, Robert (2008 ). Plans múltiples i personalitzats per a l'aula inclusiva . Vic: Eumo. Catàleg
 • Santrock, John W. (cop. 2004 ). Psicología del desarrollo en la adolescencia (9ª ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi i discussió argumentada sobre les activitats proposades. Auto-avaluació i co-avaluació en base a una rúbrica previament establerta i consensuada pel grup classe. 10
Elaboració d'una memòria del treball en equip realitzat a les classes on quedin recollits els documents elaborats pel grup. Es valorarà la completesa de cada document i la coherència amb la demanda feta (arguments, propostes,análisi, mapa...). Els membres del grup que no participin d'alguna activitat se'ls restarà el % corresponent. 45
Síntesi reflexiva: document breu, de màxim 4 pàgines, on quedin recollides i argumentades les idees principals del que s'ha après a l'assignatura. Es recullen les idees principals dels temes treballts. El document està ben redactat i organitzat, les idees estan relacionades de manera coherent i es pot constatar que hi ha una aportació personal. S'argumenten les posicions a favor o en contra de les idees exposades. S'inclouen referències adicionals a les trebalaldes a clase. 45

Qualificació

Cada activitat d'avaluació es qualificarà entre 0 i 10 punts.
Per la qualificació final se utilizarà la nota ponderada en funció del percentatge assignat a cada activitat en els criteris d'avaluació.

Observacions

.