Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Itinerari del mòdul instrumental dissenyat bàsicament per als alumnes que s’orienten cap a la història moderna i contemporània. El seu contingut combina una aproximació a les fonts documentals –arxivístiques, bibliogràfiques i digitals- i a les fonts materials d’interès per a la investigació històrica, amb la presentació d’un ventall ampli de metodologies d’anàlisi tant quantitatives com qualitatives.
Crèdits ECTS:
18
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JUAN LUIS ALEGRET TEJERO  / JOSEP BURCH I RIUS  / FRANCISCO JAVIER BURGOS RINCON  / JOAQUIM MARIA PUIGVERT SOLA  / ENRIC SAGUER HOM

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CED15. Conèixer i usar els instruments de recopilació d'informació propis de la disciplina (catàlegs bibliogràfics, guies, inventaris d'arxius, bases de dades electròniques).
 • CED16. Conèixer i usar les disciplines específiques d'estudi, tractament i interpretació de les fonts pròpies de la disciplina.
 • CEP28. Domini del disseny, desenvolupament i avaluació de projectes amb continguts històrics i relatius al patrimoni cultural material i immaterial.

Continguts

1. Dos dipòsits de la Història: arxius i biblioteques per a la investigació històrica

          1.1. Història, historiografia. Fonts i documents. Conceptes generals i aclariments inicials

          1.2. Els dipòsits organitzats de la Història escrita (I). Els arxius

          1.3. Els dipòsits organitzats de la Història escrita (II). Les biblioteques

2. Fonts i mètodes d’anàlisi quantitativa

          2.1. La quantificació en història. Historiografia. Fortaleses i febleses de la quantificació

          2.2. Fonts documentals per a l’anàlisi quantitativa

          2.3. Eines informàtiques per a la recollida i organització de la d'informació

          2.4. Explotació i anàlisi de les dades

3. Fonts i mètodes d’anàlisi qualitativa

          3.1. Els mètodes qualitatius en història. Historiografia, fortaleses i febleses

          3.2. Els mètodes qualitatius. Biografies i prosopografies. Microhistòria.

4. El mètode etnogràfic

          4.1. L'etnografia com a mètode de descripció de les societats humanes

          4.2. Treball de camp. Observació.

          4.3. El mètode genealògic

5. La cultura material com a font històrica

          5.1. Definició, concepte i valor històric de la cultura material

          5.2. Arqueologia de les societats modernes i contemporànies: concepte, definició i problemàtica

          5.3. Mètodes i tècniques d'anàlisi de la cultura material moderna i contemporània

          5.4. La patrimonialització de la cultura material moderna i contemporània

6. Disseny i desenvolupament d’un projecte de recerca històrica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 1,5 0 1,5
Anàlisi / estudi de casos 33 84 117
Classes expositives 33,5 0 33,5
Classes participatives 9,5 0 9,5
Classes pràctiques 45,5 10 55,5
Elaboració de treballs 6,5 110 116,5
Lectura / comentari de textos 1,5 75 76,5
Prova d'avaluació 7 33 40
Total 138 312 450

Bibliografia

 • Alberch i Fugueras, Ramon (cop. 1999 ). ¡Archívese! : los documentos del poder : el poder de los documentos . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Cruz Mundet, José Ramón (2003 ). Manual de archivística (5ª ed., corr. y act.). Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Catàleg
 • Alía Miranda, Francisco (1998). Fuentes de información para historiadores. Obras de referencia y bibliografías. Gijón: Trea. Catàleg
 • Andrés Díaz, Rosana de (1993). "El Estado: documentos y archivos". Dins Miguel Artola (Ed.), Enciclopedia de Historia de España, t.VII (, p. 85-145). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Cerdá Díaz, Julio (1999). Archivos municipales españoles: guía bibliográfica. Gijón: Trea. Catàleg
 • Alaminos, Antonio (1993). Gráficos. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Anderson, Margo (2007). Quantitative History. Dins William Outhwaite & Stephen Turner (Ed.), The Sage Handbook of Social Science Methodology (, p. 246-63). London: Sage Publications. Catàleg
 • Cameron, Sonja (2005 ). Using computers in history : Sonja Cameron and Sarah Richardson . Basingstoke [etc.]: Palgrave Macmillan. Catàleg
 • Cardoso, Ciro Flamarion Santana (2000 ). Introducción al trabajo de la investigación histórica : conocimiento, método e historia (5a ed.). Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Carreras, Albert Tafunell Sambola, Xavier Barciela López, Carlos Fernando (2005 ). Estadísticas históricas de España : siglos XIX-XX (2ª ed, rev. y ampliada). Bilbao: Fundación BBVA. Catàleg
 • Cipolla, Carlo M (1991 ). Entre la historia y la economía : introducción a la historia económica . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Coll, Sebastián (1995 ). Guía de fuentes cuantitativas para la historia económica de España . Madrid: Banco de España. Servicio de Estudios. Catàleg
 • Harvey, Charles (1996 ). Databases in historical research : theory, methods and applications . Basingstoke: Macmillan. Catàleg
 • Hudson, Pat (2000 ). History by numbers : an introduction to quantitative approaches . London [etc.]: Arnold. Catàleg
 • Pagarolas i Sabaté, Laureà (cop. 2007 ). Los Archivos notariales : qué son y cómo se tratan . Gijón: Trea. Catàleg
 • Pujadas, Juan José (2010 ). Etnografía . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Aróstegui, Julio (cop. 1995 ). La Investigación histórica : teoría y método . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Burke, Peter (2001 ). Visto y no visto : el uso de la imagen como documento histórico . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Coller, Xavier (2000 ). Estudio de casos . Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Dosse, François (2007 ). La Apuesta biográfica : escribir una vida . València: La Universitat. Catàleg
 • Duverger, Maurice (1996 ). Métodos de las ciencias sociales . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Joutard, Philippe (1986 ). Esas voces que nos llegan del pasado . México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Pujadas Muñoz, Joan Josep (1992 ). El Método biográfico : el uso de las historias de vida enciencias sociales . Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Rodríguez Gómez, Gregorio (1996 ). Metodología de la investigación cualitativa . Málaga: Aljibe. Catàleg
 • Samuel, Raphael (2008). Teatro de la memòria. Pasado y presente de la cultura contemporània. València: PUV. Catàleg
 • Thompson, Paul (1986 ). The Voice of the past : oral history . Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Appadurai, Arjun (cop. 1986). The Social life of things : commodities in cultural perspective . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Català Viúdez, Manel (2010 ). Metodologia de recerca etnològica . Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Catàleg
 • X. Barral i Altet (1992). Arqueología industrial o Arqueología del mundo moderno y contemporáneo. Arqueología hoy. Cuadernos de la UNED, (108), 175-186 Catàleg
 • J. Canal i Roqueta et al. (1995). Història urbana de Girona. Girona: Ajuntament de Girona. Catàleg
 • R. A. Buchanan (1992). Industrial Archaeology in Britain. Hardmonsworth: Allen Lane. Catàleg
 • A. Carandini (1984). Arqueología y cultura material. Barcelona: Mitre. Catàleg
 • Cerdà, Manuel (2008 ). Arqueología industrial : teoría y práctica . València: Universitat de València. Catàleg
 • D. Crossely (1990). Post-medieval Archaeology in Britain. Leicester: Leicerster University Press. Catàleg
 • J. Guilaine (dir.) (1991). Pour une archéologie agraire. París: Armand Colin. Catàleg
 • M. López García (1992). El concepto de patrimonio. El patrimonio industrial o la memoria del lugar. Ábaco (Arqueología industrial), (10), 9-12
 • A. J. Morales (1996). Patrimonio histórico-artística. Madrid: Historia 16. Catàleg
 • M. Peñalver (1994). A propósito de la tradición y del patrimonio. Una propuesta hermenéutica seguida. Dins (Ed.), Arquitectura y patrimonio. Memoria del futuro. Una reflexión sobre la relación e (, p. 41-44). Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Catàleg
 • J. M. Santacreu Soler (1992). Una visión global de la arqueología industrial en Europa. Ábaco (Arqueología industrial), (10), 13-28

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració d'un breu treball de recerca de fonts i sèries documentals i/o bibliogràfiques existents als arxius i/o biblioteques espanyoles sobre un tema històric pactat amb el professor, fet a partir de catàlegs publicats i/o en xarxa (bloc temàtic 1) Contingut, extensió i varietat de la recerca de fonts i recursos utilizats per a trobar-los 5
Prova escrita sobre els continguts exposats a les classes i les lectures referides al bloc temàtic 1 Grau de coneixement dels continguts i lectures fetes sobre els temes i capacitat expositiva 10
Prova escrita corresponent al punt 2.2 del temari Es valorarà tant la comprensió dels textos de lectura obligatòria com la capacitat d'identificar tipologies documentals, de situar-les en el seu context històric i de llegir-les i interpretar-les correctament 15
Prova corresponent als punts 2.3 i 2.4 del temari Prova de disseny, construcció i maneig d'una base de dades orientada al buidatge de documentació històrica 20
Exercici escrit sobre el dossier de lectures del bloc 3 Es valorarà la correcta utilització de les lectures recomanades i la capacitat de relacionar-les 6
Treball de 5-10 fulls sobre una de les fonts analitzades en el bloc 3 Es valorarà la capacitat d'integrar els continguts de les classes teòriques i les lectures en l'anàlisi pràctica de la font escollida 9
Exercici d'elaboració d'un genograma familiar Es tindrà en compte la utilització acurada de la simbologia i l'exhaustivitat en la recollida de informació. Es presentara una memòria sobre el procés d'elaboració de la representació amb els problemes i dificultats sorgides, a més dels comentaris sobre la informació recollida seguint les pautes facilitades a classe. 10
Realització d'un inventari de béns immobles d'època moderna o contemporània Grau d'assoliment de les competències vinculades 3
Prova escrita vinculada al bloc 5 del temari Grau d'assoliment de les competències vinculades 12
Elaboració d'un Projecte de Recerca per presentar a una convocatòria d'ajuts o beques. Es presentarà per escrit i oralment S'avaluarà la capacitat per dissenyar correctament un projecte de recerca sobre el tema o qüestió que l'alumne desitgi, sempre dins l'àmbit de la història i el patrimoni cultural. 10

Qualificació

És obligatòria l'assistència a totes les sessions en que es realitzin exercicis pràctics o fora de la facultat. En cas d'absència cal presentar justificació documental. També és obligatòria l'assistència a les presentacions del projecte de recerca que facin els altres alumnes de l'assignatura.

Els criteris d'avaluació de cadascun dels treballs i activitats es troben especificats en l'apartat 'Activitats d'avaluació'.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
És obligatori presentar tots els exercicis i activitats d'avaluació sol·licitats. Aquells exercicis que no es presentin equivaldran a un zero, que computarà en el càlcul de la nota final.

Observacions

El correu electrònic és un mitjà adequat per concertar tutories amb els professors de l'assignatura. No s'atendran, però, dubtes o preguntes referits al contingut i l'organització de l'assignatura a través del correu electrònic