Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Aquest mòdul pretén aprofundir en la història social i econòmica de Catalunya, de l’època medieval a la contemporània, amb un especial èmfasi en les qüestions metodològiques i d’història comparada. És a dir en com vivien els homes i dones del passat, com obtenien recursos per viure o com es relacionaven entre si. En els diversos blocs es revisarà la principal bibliografia existent sobre el tema i es procurarà examinar exemples de fonts o documents dipositats als arxius, per exemplificar les qüestions tractades a classe.
Crèdits ECTS:
18
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
FRANCISCO JAVIER BURGOS RINCON  / MARIA ROSA CONGOST COLOMER  / PERE ORTI GOST  / ENRIC SAGUER HOM  / NURIA SALA VILA  / LLUÍS TO FIGUERAS

Grup SO

Durada:
Anual
Professorat:
FRANCISCO JAVIER BURGOS RINCON  / MARIA ROSA CONGOST COLOMER  / PERE ORTI GOST  / ENRIC SAGUER HOM  / NURIA SALA VILA  / LLUÍS TO FIGUERAS

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CED17. Conèixer i usar les bases teòriques i metodològiques de la disciplina i d'altres ciències afins.
 • CEP24. Capacitat de definir temes d'investigació que puguin contribuir al coneixement i al debat historiogràfic.
 • CEP25. Capacitat d'exposar narrativament i d'acord amb els cànons acadèmics hipòtesis i resultats de la investigació pròpia.
 • CEP26. Capacitat d'identificar, localitzar, tractar i interpretar les fonts de la disciplina.

Continguts

1. L'anàlisi històrica de les societats i dels grups socials

          1.1. Introducció historiogràfica.

          1.2. La necessitat i el repte de classificar els individus: estaments, classes i altres maneres d'identificar grups socials.

          1.3. Alguns problemes derivats de les fonts documentals.

          1.4. Problemes específics de l'anàlisi dels grups socials dominants i dels grups socials subalterns.

2. Les dinàmiques socials

          2.1. Transformacions socials i canvi històric. Els processos de diferenciació social i l'emergència de nous grups i noves classes socials.

          2.2. La distribució de la riquesa i els processos d'empobriment i enriquiment

          2.3. L'impacte social de les conjuntures econòmiques.

          2.4. L'estudi dels conflictes socials.

3. L'organització social del treball

          3.1. Les formes d'organització social del treball en la història.

          3.2. Els salaris.

          3.3. Les nocions de pluriactivitat, cicle de vida i economia familiar.

4. La mobilitat social

          4.1. Colonització i emigració

          4.2. Processos de mobilitat social en una societat estamental

          4.3. Ascens social i com s'adquireix un nou status?

          4.4. Processos de mobilitat social descendent

5. Família, parentiu i lligams comunitaris

          5.1. La formació de les comunitats domestiques i anàlisi de les formes de les famílies

          5.2. Els mecanismes de transmissió del patrimoni (successió i herència)

          5.3. Aliances matrimonials i els vincles de parentiu

          5.4. Les estructures comunitàries (parròquia i altres)

6. Consum i nivells de vida

          6.1. Consum d'aliments i dependència dels mercats

          6.2. El consum de productes manufacturats (teixits, ceràmica, objectes d'art...)

          6.3. L'accés als serveis (notaria, medecina, etc.)

          6.4. La revolució del consum i els seus antecedents, un estímul al creixement?

7. La dinàmica demogràfica

          7.1. Els règims demogràfics i la seva transformació

          7.2. La distribució territorial de la població

8. El desenvolupament agrari i industrial

          8.1. Producció agrària, relacions de propietat i distribució del producte agrari en època moderna

          8.2. Una aproximació hispana al "debat Brenner"

          8.3. La producció manufacturera en el si d'una societat agrària

          8.4. De la manufactura preindustrial a la primera indústria moderna

          8.5. L'arrencada industrial

          8.6. La segona revolució industrial

          8.7. El sector industrial, de la crisi dels trenta a la desindustrialització

9. Comerç i mercats

          9.1. El capital comercial i el seu lloc en la societat agrària de l'època moderna

          9.2. Comerç interior peninsular, comerç exterior europeu i comerç colonial

          9.3. El procés d'integració del mercat interior

          9.4. Desenvolupament i integració en el mercat mundial

10. Renda i fiscalitat

          10.1. Renda i fiscalitat: conceptes i discussions metodològiques i historiogràfiques

          10.2. Renda : origen, tipologies, gestió i desaparició

          10.3. Fiscalitat: de la nova fiscalitat medieval als impostos de l'Estat-nació

          10.4. Els impostos directes: de la talla al cadastre

          10.5. Els impostos indirectes: de les imposicions a l'IVA

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 16 80 96
Classes expositives 102 90 192
Lectura / comentari de textos 0 150 150
Prova d'avaluació 12 0 12
Total 130 320 450

Bibliografia

 • Comín, Francisco (cop. 1996 ). Historia de la hacienda pública . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Sánchez Martínez, Manuel (1995 ). El Naixement de la fiscalitat d'estat a Catalunya : segles XII-XIV . Girona [etc.]: Universitat de Girona [etc.]. Catàleg
 • Ortí Gost, Pere (2000 ). Renda i fiscalitat en una ciutat medieval : Barcelona, segles XII-XIV . Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas Institución Milá y Fontanals. Catàleg
 • Sarasa Sánchez, Esteban (1993 ). Señorio y feudalismo en la Península Ibérica (ss. XII-XIX). Zaragoza: Institución "Fernando el Católico". Catàleg
 • Congost, Rosa (cop. 2007 ). Tierras, leyes, historia : estudios sobre "la gran obra de la propiedad" . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Hernández, Bernat (2003). Fiscalismo y finanzas en la Cataluña moderna: la fiscalidad catalana en época de. Barcelona: Taller de Estudios Hispánicos e Hispanoamericanos. Catàleg
 • Cook, Noble David (2005 ). La Conquista biológica : las enfermedades en el nuevo mundo, 1492-1650 . Madrid: Siglo XXI de España. Catàleg
 • Malvido, Elsa (2003). “La epidemiología, una propuesta para explicar la despoblación americana”. Revista de Indias, LXIII(227), 65-78. Recuperat , a http://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/view/5 Catàleg
 • Castillero, A. Y Kuethe, A. (1999). Consolidación del orden colonial, t.2, Historia General de América Latina. Unesco-Trota. Catàleg
 • Bernand, Carmen (2001 ). Negros esclavos y libres en las ciudades hispanoamericanas (2ª ed.). Madrid: Fundación Histórica Tavera. Catàleg
 • Miño Grijalva, Manuel (1993 ). La Protoindustria colonial hispanoamericana . México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Romano, Ruggiero (1993 ). Coyunturas opuestas : la crisis del siglo XVII en Europa e hispanoamérica . México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Sala i Vila, Núria (1996 ). Y se armó el tole tole : tributo indígena y movimientos sociales en el Virreinato del Perú : 1790 [sic]-1814 . Ayacucho: Instituto de Estudios Regionales José María Arguedas. Catàleg
 • Bakewell, Peter J (DL 1976). Minería y sociedad en el México colonial : Zacatecas 1546-1700 . México, D.F.[etc.]: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Tandeter, Enrique (2002 ). Coacción y mercado : la minería de la plata en el Potosí colonial, 1692-1826 . Madrid: Siglo XXI de España. Catàleg
 • Livi Bacci, Massimo (cop. 2006 ). Los Estragos de la conquista : quebranto y declive de losindios de América . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Bakewell, Peter J (1989 ). Mineros de la Montaña Roja : el trabajo de los indios en Potosí : 1545-1650 . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Murra, John V. (2002). El mundo andino, población, medio ambiente y economía. Lima: IEP. Recuperat , a http://books.google.es/books?hl=ca&lr=&id=nT2CFToHfTYC&oi=fnd&pg=PA9&dq=El+mundo
 • Cabré, Anna (1999 ). El Sistema català de reproducció . Barcelona: Proa. Catàleg
 • Nadal, Jordi, 1929- (2003 ). Atlas de la industrialización de España. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Carreras, Albert (cop. 2004 ). Historia económica de la España contemporánea . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Nadal, Jordi, 1929- (1988-1994 ). Història econòmica de la Catalunya contemporània . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Comín, Francisco, 1952- (cop. 2002 ). Historia económica de España, siglos X-XX . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Aston, T. H. (1988 ). El Debate Brenner : estructura de clases agraria y desarrollo económico en la Europa preindustrial . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Garcia Espuche, Albert (1998 ). Un Siglo decisivo : Barcelona y Cataluña, 1550-1640 . Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Giralt i Raventós, Emili, 1927-2008 (2004- ). Història agrària dels Països Catalans . Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca [etc.]. Catàleg
 • Marcos Martín, Alberto (2000 ). España en los siglos XVI, XVII y XVIII : economía y sociedad . [s.l.]: CajaDuero. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exàmens del contingut dels diversos temes del programa Capacitat de l'alumne de coneixer els conceptes, processos i debats historiogràfics exposats al llarg del curs en les classes explicatives i participatives 40
Control de les lectures relacionades amb el temari, prescrites pels professors del mòdul Capacitat d'integrar en el coneixement les hipòtesis i teories historiogràfiques exposades pels autors de les lectures obligatòries 40
Exercici - treball pràctic amb documents i materials dels arxius. Durant el primer semestre es visitarà un arxiu on s'aprendrà a llegir i interpretar dos tipus de documents (contractes matrimonials i inventaris de béns) de l'edat mitjana fins l'edat contemporània. Posteriorment els estudiants elaboraran un treball amb les dades obtingudes d'aquests documents. Capacitat d'identificar, localitzar, interpretar i analitzar fonts primàries, i relacionar-les amb l'objecte d'estudi 10
Exercici - treball pràctic amb documents i materials dels arxius. Durant el segon semestre s'aprendran a llegir i interpretar quatre tipus de documents (capbreus, talles, cadastres, amillaraments). Posteriorment els estudiants elaboraran un treball amb les dades obtingudes d'aquests documents Capacitat d'identificar, localitzar, interpretar i analitzar fonts primàries, i relazionar-les amb l'objecte d'estudi. 10

Qualificació

Un exàmen escrit al final del primer semestre (que es podrà recuperar a final de curs) i un exàmen al final del segon semestre que valen el 40% de la nota del conjunt del mòdul (20% cada exàmen semestral). En cada exàmen caldrà respondre qüestions relacionades amb el temari desenvolupat a classe.

Controls escrits de les lectures proposades que valen el 40% de la nota del mòdul (20% per cada semestre). Cada professor especificarà els llibres, capítols de llibre o artícles de la bibliografia que cal llegir i dels quals cal respondre en els controls de les lectures.

Dos treballs pràctics o exercicis que es realitzaran durant les pràctiques amb documents o materials d'arxius i que valen el 20% de la nota del mòdul (10% per cada treball)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar-se a l'activitats d'avaluació

Observacions

Aquesta fitxa de l'assignatura és provisional.