Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
El llenguatge en l'educació infantil (0-6). El paper de l'adult i l'ús del llenguatge oral i escrit, comprensió i expressió. Mètodes i activitats d'ensenyament per al desenvolupament d'habilitats lingüístiques. Aspectes lligats a la immersió. Intervenció i avaluació. Coneixement de la pràctica des de l'escola.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARGARIDA FALGAS ISERN

Altres Competències

 • OBJECTIUS. -Fomentar la reflexió sistemàtica sobre l'ensenyament-aprenentatge de la llengua en els primers anys.
 • - Conèixer els elements que intervenen en el procés d'adquisició d'una nova llengua.
 • - Analitzar les condicions, criteris i estratègies de programes d'intervenció lingüística. Reflexionar sobre les variables d'aplicació del Programa d'Immersió.
 • - Valorar i reflexionar sobre el paper de l'ensenyant en el marc educatiu de diversitat lingüística.
 • - Adquirir criteris per dissenyar activitats d'ensenyament-aprenentatge i d'avaluació per desenvolupar les habilitats lingüístiques de manera global i comunicativa en un context d'adqusició d'una nova llengua.
 • - Analitzar el tractament del llenguatge en el currículum d'educació infantil i en les activitats d'aula. Reconèixer el paper funcional de la llengua escrita a EI.
 • - Conèixer els processos que intervenen en l'adquisició i desenvolupament de la lectura i de l'escriptura.
 • - Analitzar estratègies metodològiques i didàctiques que afavoreixen el desenvolupament de la lectura i de l'escriptura a l'educació infantil.
 • - Valorar la necessitat d'optimitzar la intervenció pedagògica i de fomentar la funcionalitat del llnegautrge escrit a EI.
 • - Reflexionar sobre les perspectives i enfocaments del procés d'ensenyament i aprenentatge de la llengua escrita.
 • - Adquirir criteris per programar unitats o seqüències didàctiqeus per afavorir el procés de construcció i desenvolupament del llengautge escrit en un marc global i comunicatiu.
 • - Mantenir una expressió oral i escrita fluïda per estimular l'ús correcte de la llengua a l'aula i a l'escola.

Continguts

1. BLOC 1: ADQUISICIÓ D'UNA NOVA LLENGUA A L'EDUCACIÓ INFANTIL

          1.1. Aspectes que orienten el tractament d'una nova llengua a l'educació infantil.

          1.2. La intervenció didàctica per a l'adqusició d'una nova llengua en el marc de diversitat lingüística.

                    1.2.1. - La intervenció de la mestra o del mestre en el desenvolupament lingüístic dels nens i de les nens que tenen una llengua familiar diferent a la de l'escola.

                    1.2.2. - Paper de l'infant en el procés d'aprenentatge del nou codi lingüístic.

                    1.2.3. - Activitat d'ús de la llengua en el marc de l'aula, l'escola i l'entorn proper.

                    1.2.4. - Criteris metotològics i organitzatius afavoridors d'un clima d'aula on s'aprèn llengua.

2. BLOC 2: EL CURRÍCULUM DE LLENGUATGE VERBAL A EI

          2.1. - El currículum d'EI: principis psicopedagògics i lingüístics que orienten el disseny de l'àrea de llengua.

          2.2. - Relació entre el currículum i la programació d'aula: de les capacitats a les activitats

          2.3. - Tractament de la llengua escrita a l'etapa 0-6.

          2.4. - Característiques de la programació d'aula. Unitats didàctiques. Seqüències didàctiques o d'intervenció.

3. - BLOC 3: TRACTAMENT DE LA LLENGUA ESCRITA A L'EDUCACIÓ INFANTIL

          3.1. - Incidència de l'entorn social i cultural i de l'adult en el procés d'adquisició i desenvolupament de la llengua escrita.

          3.2. - Aspectes que condicionen el procés d'adquisició de la llengua escrita (lectura i escriptura).

          3.3. - Procés d'ensenyament i aprenentatge de la llengua escrita des d'una perspectiva constructivista. Mètodes de lectura i d'escriptura.

          3.4. - Recursos i estratègies didàctiquess per a un aprenentatge significatiu i comunicatiu del llenguatge escrit. Activitats funcionals i rellevants de la llengua escrita.

          3.5. - L'avaluació. Recursos i estratègies per avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge i el desenvolupament lingüístic dels infants.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 0 0
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 0 0
Elaboració individual de treballs 0 0 0
Exposició dels estudiants 0 0 0
Lectura / comentari de textos 0 0 0
Pràctiques en empreses / institucions 0 0 0
Prova d'avaluació 0 0 0
Resolució d'exercicis 0 0 0
Sessió expositiva 0 0 0
Sessió participativa 0 0 0
Sessió pràctica 0 0 0
Treball en equip 0 0 0
Visionat/audició de documents 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Vila, Ignasi (1989). Adquisició i desenvolupament del llenguatge, : l'important és prevenir. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Teberosky, Ana (1992). Aprendiendo a escribir. Barcelona: ICE-Horsori. Catàleg
 • Valls Juliá, Juan, Riñón Mateo, Julio Fco. coaut (1998). Los Aprendizajes tempranos, : (marco pedagógico). Barcelona: Casals. Catàleg
 • Bassedas i Ballús, Eulàlia, Huguet, Teresa, Solé, Isabel (2001). Aprendre i ensenyar a l'educació infantil (5a ed). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Bonals, Joan (2003). Avaluar l'aprenentatge (de 3 a 7 anys), : matemàtiques, llenguatge, dibuix. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Siguan, Miquel (1998). Bilingüisme i educació. Barcelona: EDIUOC Proa. Catàleg
 • Díez, M. Carmen (2000). Col leccionant moments. Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Contextos de alfabetización inicial (2003). Barcelona: Universitat de Barcelona. ICE [etc.]. Catàleg
 • Graves, D.H (1991). Didáctica de la escritura. Madrid: Morata [etc.]. Catàleg
 • Didáctica de la lengua en la educación infantil (DL 2000). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria (DL 2000). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Educació infantil, : currículum (1992). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Catàleg
 • Julià Dinarès, Tessa (1995). Encetar l'escriure, : per un aprenentatge lúdic i funcional de la llengua escrita. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Catàleg
 • Artigal, Josep Maria (1989). La Immersió a Catalunya, : consideracions psicolingüístiques i sociolingüístiques. Vic: Eumo. Catàleg
 • Leer y escribir con sentido, : una experiencia constructivista en educación infantil y primaria (cop. 1996). Madrid: Visor. Catàleg
 • Fons i Esteve, Montserrat (1999). Llegir i escriure per viure, : alfabetització inicial i ús real de la llengua escrita a l'aula. Barcelona: La Galera. Catàleg
 • Orientacions per a l'ensenyament-aprenentatge de la lectura i l'escriptura (1999). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament. Catàleg
 • Miralles, M, Maruny,L i Ministral,M. (1995). Leer y escribir. volI,II,III. Madrid: Edevives. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Presentar la interpretació d'un llibre de la bibliografia a tot el grup, seguint un esquema compartit. Se'n farà una recomanació oral, visual i escrita. ES tindrà en compte l'espressió oral i el nivell d'expressió escrita (es tindrà en compte també com d'av. inicial)
Lectura i comentari interpretaiu i crític.
Representarà un 10% de la nota.
Es realitzarà durant el primer semestre
10
Realitzar (prèvia planficiació justificada) una intervenció en una aula amb diversitat lingüística, una práctica lingüística al voltant de la narració per afovorir la comprensió i expresió de la nova llengua. Avaluar i reflexionar sobre la interacció lingüística i l'adquisició de la nova llengua. Avaluació formativa en el disseny de la proposta en grup
Gravació de la pràctica.
Valoració final d'un 20%. Anàlisi de la situació i reflexió final individual
20
Elaborar, en petit grup, una programació integrant els continguts del bloc 1: adquisició d'una nova llengua a partir d'un context comunicatiu o format actiu al voltant del joc i la manipulació (joc) portafolis de reflexió i avaluació contínua del bloc 1, d'adquisició d'una nova llengua, amb els elements propis de la programació a EI. (anàlisi del currículum Bloc II)
Recull valoratiu de les tasques realitzades. A partir de l'elaboració d'una proposta de treball al voltantdel joc
Pauta d'elaboració i avaluació del dossier.
Integració i relació de continguts
Justificació teòrica del plantejament, aportant evidències del procés.
Representa un 20% de la nota final.
20
Portafolis personal sobre el procés d'aquisició i desenvolupament de la lectura a EI. Recull de la pràctiques realitzades i de les reflexions en grup mitjà, petit grup i individuals.
Treball continuat i sistemàtic del bloc de lectura. Contextualització de la intervenció i metodologia de la llengua escrita a EI. Individual.
Representa un 20% de la nota final.
Seguiment del procés compartit en les sessions pràctiques al voltant de la lectura
Individual. S'avaluarà, a més del contingut i del procés reflexiu, el nivell d'expressió escrita. (nivell C per aprovar)
20
Proposta de treball de llengua escrita a partir d'un supòsit pràctic o projecte
Treball elaborat a partir de les experiències i de les propostes sorgides o compartides tant a les classes pràctiques com teòriques, relacionades amb la intervenció per a l'adquisició de la llengua escrita.
Contextualització de porpostes concretes de treball.
Possibilitat de realitzar un projecte en grup
Representa un 30% de la nota final.
Amb ponderació positiva.
Participació en les diferents propostes de treball.
30
- Prova escrita del contingut del temari. Per les persones que no fan un seguiment presencial ni continuat de l'assignatura. Representa un 60% de la nota final.
La resta es considera que s'avalaua a partir de la interacció amb els altres subjectes i no es pot valorar a partir d'una prova escrita.
60

Qualificació

Mètodes docents:
Relacionar i compaginar teoria i pràctica en les valoracions, síntesis i propostes pràctiques.
Discussió i reflexió a partir de plantejaments teòrics, de lectures proposades i de l’experiència adquirida durant les pràctiques.
Treball de recerca i discussió en petits grups. Posades en comú i valoració del procés d'adquisició d'una nova llengua.
Elaboració d’activitats pràctiques per a realitzar a l’escola: programar unitats didàctiques concretes, planificar seqüències didàctiques, dissenyar activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació de la llengua escrita
Observació i anàlisi directa o indirecta de propostes i situacions d’aula.
Dins els crèdits pràctics:

· S’analitzaran experiències a partir de les pràctiques realitzades, lectures i debats entre tot el grup o d’experiències indirectes ( vídeos / articles/ exposicions).
· Es planificaran programacions d’activitats globalitzadores que tractin la llengua en totes les seves habilitats.
· Es portaran a terme pràctiques d’activitats d’aula que s'analitzaran i valoraran. Dissenyar activitats reals, properes al centre on es realitzen les pràctiques, per desenvolupar un objectiu programat amb la presentació de material necessari, si és el cas.
· Es programaran seqüències didàctiques contextualitzades per desenvolupar un propòsit lingüístic concret.
· Es presentarà la interpretació d’un llibre de la bibliografia a tot el grup seguint un esquema compartit. Se’n farà una recomanació escrita i oral.
· Pràctica reflexiva al voltant del tema de la lectura a EI, que es concreta amb un portfolis docent.
. Es farà ( per parelles o en grup) una programació de llengua escrita, contextualitzada al centre on es realitzen les pràctiques o en un context donat.


Tipus d'exàmens:
S’avaluarà la capacitat de relacionar els coneixements teòrics amb les propostes pràctiques, les reflexions a partir de lectures i les aportacions didàctiques. Tant en els treballs com a la prova escrita.

Es valorarà la participació activa, el treball continuat i constant durant el curs en les activitats individuals o en petit grup.
Es farà una proposta d'avaluació contínua
Es realitzaran treballs en petit grup, individual o parelles dins els crèdits pràctics ( a partir de lectures, programació i disseny d’activitats i materials per a treballar a l’aula. També es tindrà en compte la capacitat de col·laborar en equips de treball.
Es demostrarà la interpretació d’una lectura, (dins els crèdits pràctics) d’un llibre recomanat, com a mínim, que incidirà un 10% sobre la nota final.
Es realitzarà un projecte de metodologia i intervenió en llengua escrita a partir dels coneixemens previs i de les experiències viscudes durant el pràcticum. S'elaborà un recull de totes les aportacions.
Es realitzarà una prova individual a final de curs, si és el cas. Els estudiants que segueixen regularment el curs (participació a crèdits teòrics i pràctics) podran optar per una valoració formativa que consisteix en: presentació d'un portafolis en grup, a partir de la síntesi teòrica i interpretació d’una observació del context aula en el procés d’adquisició de la llengua, la valoració d'una pràctica d'aula real al voltant de la narració , seguiment del procés d'interiorització de la lectura a EI apartir de les sessions pràctiques, seqüència didàctica per desenvolupar la llengua escrita en un context concret o projecte al voltant del tema
Per poder ser qualificat caldrà haver superat amb aprovat la tots els treballs de seguiment proposats i les activitats dels crèdits pràctics
Segons hem acordat els professors i professores de l'àrea de coneixement de Didàctica de la Llengua i la Literatura, tant en el treballs escrits com en el exàmens i en les altres aportacions serà indispensable el domini de la llengua oral i escrita. Els estudiants que no l'hagin assolit, l'hauran de superar el setembre.
ES respectaran les normes de presentació amb sentit didàctic-comunicatiu, estètic i de respecte al medi ambient (reutilització i reciclatge) A doble cara i aprofitant el paper.
També es valorarà l'actitud respecte la cura lingüística tant a nivell oral com escrit.

Observacions

L'aspecte essencial de l'assignatura gira al voltant de la relació teoria-pràctica. S'intenta relacionar els aspectes dels blocs temàtics amb el pràcticum. Es recomana, per tant, realitzar l'assignatura paral·leament al pràcticum de tercer o tenir experiència d'aula.

Assignatures recomanades

 • Desenvolupament d'habilitats lingüístiques i la seva didàctica
 • Literatura infantil