Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Crèdits:
1
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN CANIMAS I BRUGUE

Competències

 • a) Aplicar els coneixements adquirits a entorns nous o no familiars i fer front als constants canvis en el marc jurídic regulador.
 • Analitzar críticament els fonaments psicopedagògics per dissenyar intervencions educatives
 • To analyse, to evaluate and to synthesize the strong and weak points related to any professional act, also about the own professional activities, in order to start an improving process
 • b) Dominar els problemes específics de l’àmbit d’especialització escollit, a partir de la integració dels aspectes provinents de cada branca de dret que hi tingui relació.
 • c) Formular judicis a partir d’informació incompleta i reconèixer la pluralitat de vies de solució que presenta cada problema.
 • d) Desenvolupar habilitats d’aprenentatge que permetin treballar o desenvolupar estudis addicionals de manera autònoma.
 • e) Cercar i seleccionar les fonts d’informació i la informació jurídica disponible, per adaptar-la a les pròpies necessitats en el context de tasques d’assessorament i/o representació legal d’empreses i particulars.
 • f) Sintetitzar fluxos constants d’informació i superar els enfocaments contradictoris que planteja la complexitat inherent a l’ordenament jurídic i a l’aplicació quotidiana del dret.
 • Reflexionar críticament en l’àmbit de la salut des d’un context professional, personal, ètic i legal.
 • g) Assolir una visió crítica i constructiva del material jurídic, amb atenció als aspectes multidisciplinaris presents en cadascun dels àmbits d’especialització.
 • Conèixer i ajustar-se a les obligacions deontològiques de la Psicologia Clínica i de la Salut.
 • h) Redactar escrits jurídics complexos, mitjançant la transformació de la informació recopilada i adaptant-la a les necessitats específiques de l’àmbit d’especialització.
 • To manage projects about technology in organizations
 • i) Aconseguir un domini dels aspectes particulars dins l’àmbit concret d’especialització, per poder respondre amb més eficiència i rapidesa els problemes propis d’aquell entorn.
 • Mostrar un compromís ètic i professional pel que fa a les responsabilitats cíviques, socials i globals.
 • Ser capaç de seleccionar i construir indicadors i tècniques de medició per a avaluar els programes i les intervencions.
 • Saber dissenyar, planificar i aplicar una investigació científica, amb especial atenció a l'àmbit de la Psicologia Clínica, de la Salut i de la Qualitat de Vida.
 • Saber utilitzar diferents fonts documentals i mostrar domini de les estratègies necessàries per a accedir a la informació.
 • Actuar amb ètica i responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
 • Saber difondre el coneixement entre els professionals de la seva disciplina o disciplines afins, segons els criteris de redacció i publicació de la comunitat científica del
 • Saber elaborar informes escrits amb distints propòsits (informació, avaluació, diagnòstic, tractament, seguiment, assessorament, investigació, etc.) i dirigits a diferents audiències (usuaris, administració, altres psicòlegs, altres professionals, etc.)
 • Estar compromés èticament i social per treballar en el marc legal de l’exercici professional.
 • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb diferents objectius per a la millora de les habilitats professionals (relacions amb altres professionals, obtenció d'informació, difusió de coneixement, etc.).
 • Mostrar capacitat crítica per a valorar i discutir tant el propi treball com el d'altres professionals.

Altres Competències

 • Conèixer i ser sensible a les principals àrees i temàtiques que susciten conflictes ètics en l'activitat professional i científica de les persones participants al seminari.
 • Conèixer i saber emprar els principals conceptes instrumentals de filosofia morali del dret, així com els procediments i protocols que permeten analitzar i resoldre qüestions ètiques. I saber-los aplicar a casos concrets.

Continguts

1. SESSIÓ PRESENCIAL

          1.1. Els principals conceptes instrumentals de filosofia moral i filosofia del dret que permeten abordar casos pràctics.

          1.2. Les principals lleis relacionades amb l'ètica aplicada.

          1.3. Els principals intruments i metodologies per resodre casos pràctics.

          1.4. Ètica i investigació.

2. EXERCICI DE RECERCA EN GRUP

          2.1. Abordatge d'una problemàtica o casuístiques.

                    2.1.1. Descripció del tema o del cas i concreció dels problemes ètics que planteja.

                    2.1.2. Estat de la qüestió: (a) Aspectes ètics i deontològics; (b) Aspectes jurídics; (c) Aspectes psico-socio-sanitaris o educatius; (d) Solucions adoptades en altres casos; (e) Els diferents arguments presents en la deliberació.

                    2.1.3. Conclusions. Protocols de bones pràctiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 8,00 8,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 14,00 14,00
Exposició dels estudiants 4,00 0 4,00
Sessió expositiva 3,00 0 3,00
Tutories de grup 1,00 0 1,00
Total 8,00 22,00 30

Bibliografia

 • Ramon Alcoberro (2004). Ètiques per a un món complex. Lleida: Pagès. Catàleg
 • Boladeras, Margarita (1998). Bioética. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Ellul, Jacques (2003). La edad de la técnica. Madrid: Octaedro. Catàleg
 • Jonas, Hans (1997). Técnica, medicina y ética : sobre la práctica del principio de responsabilidad. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Leopold, Aldo (2002). Una Ética de la Tierra. Madrid: Los Libros de la catarata. Catàleg
 • Singer, Peter (2002). Una Vida ética : escritos. Madrid: Taurus. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
SESSIÓ PRESENCIAL (3 hores). Exposició per part del professor dels principals conceptes instrumentals i continguts de l'ètica aplicada (3 hores) Assistència i participació.
EXERCICI DE RECERCA. FASE I. Redacció d'un article, en grup (màxim tres persones) o de forma individual, de 3.000 a 6.000 paraules, sobre una temàtica o casuística d'etica aplicada.

L'article es penjarà a la web de l'assignatura per tal que els altres alumnes el puguin llegir.
(a) Presentació, ortografia, sintaxi, estructura; (b) Capacitat d'anàlisi, de reflexió, de síntesi i de resolució de la temàtica o casuística abordada; (c) Originalitat.
EXERCICI DE RECERCA. FASE II. Tutories amb el professor, de lectura, crítica i correcció si s'escau de l'article. (a) És imprescindible la realització de tutories; (b) Capacitat de resposta a les qüestions plantejades.
EXERCICI DE RECERCA. FASE III. Incorporació de les correccions i/o ampliacions. Capacitat de resposta, sistematització i aprofundiment de les qüestions plantejades.
JORNADA FINAL (4 hores). Cada grup o persona presenta una comunicació sobre el tema o casuística abordada (exercici de recerca). Després de cada comunicació, els assistents a la jornada realitzen preguntes i/o reflexions. (a) Assistència a la sessió; (b) Qualitat de la presentació pública i capacitat de resposta a les qüestions plantejades pel públic.

Qualificació

1. Acreditació de la presència a la sessió inicial (3 hores) i a la jornada final (4 hores).

2. Elaboració d'un article sobre algun tema o casuística d'ètica aplicada.

3. Tutories de crítica a l'article.

4. Exposició de la comunicació.

5. Participació al debats.

Observacions

És important la lectura dels llibres de la bibliografia recomanada.

Assignatures recomanades

 • Biodiversitat
 • Bioètica i legislació
 • Comunicació i lideratge
 • Comunicació i relacions humanes
 • Cultura i societat a l'època contemporània
 • Ecologia del paisatge