Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Crèdits:
10
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
XAVIER BESALU COSTA  / CARINA SIQUES JOFRE

Competències

 • Adaptar i concretar el currículum per donar resposta a la diversitat cultural i social
 • Elaborar i gestionar propostes educatives adequades a les necessitats de les persones a les quals van dirigides
 • Tenir capacitat crítica i reflexiva per intervenir en àmbits de diversitat sociocultural
 • Planificar, adaptar i desenvolupar propostes didàctiques, programes i serveis educatius que donin resposta a les necessitats generades per la diversitat
 • Tenir competència comunicativa i lingüística que faciliti intervencions adequades en àmbits de diversitat
 • Tenir estratègies per crear entorns i materials estimulants i motivants per a l'aprenentatge
 • Tenir habilitats socials per treballar, mediar i negociar

Continguts

1. 1. Socialitats multiculturals i multilíngües 1.1. Migracions: una perspectiva sociològica 1.2. Cultura: una perspectiva antropològica 1.3. Educar al segle XXI: una perspectiva psicopedagògica 1.4. Gestionar la diversitat cultural: una perspectiva política

2. Recerca i prospectiva en educació intercultural 4.1. Els fonaments teòrics de la interculturalitat: debat i prospectiva 4.2. Materials i recursos disponibles 4.3. Publicacions i recerques 4.4. Els reptes del futur immediat (migracions, cultura. educació, societat, nació...)

3. 2. L'educació intercultural en l'àmbit escolar 2.1. Elmarc normatiu: lleis d'educació, Pla LIC, orientacions 2.2. Qüestions organitzatives i didàctiques 2.3. El currículum: competències i àrees 2.4. L'educació en valors 2.5. Més enllà de la 'escola: família i territori

4. 3. L'educació intercultural en l'àmbit social 3.1. El marc normatiu: lleis d'estrangeria, Pacte Nacional per a la Immigració, programes i plans... 3.2. Els Plans Educatius d'Entorn 3.3. La formació de persones adultes 3.4. El món sociocultural i del lleure 3.5. La mediació intercultural 3.6. Els plans locals/territorials

5. Bloc V

          5.1. L'educació bilingüe

                    5.1.1. objectius i raons de l'educació bilingüe

                    5.1.2. programes de manteniment de la llengua familiar i programes d'immersió lingüística

                    5.1.3. condicions organitzatives i pràctica educativa

                    5.1.4. distinció BICS versus CALP

                    5.1.5. la hipòtesi d'interdependència lingüística

          5.2. La nova immersió lingüística

                    5.2.1. escola inclusiva i heterogeneItat lingüística

                    5.2.2. temps d'estada i adquisició de la L2

                    5.2.3. context sociolingüístic

                    5.2.4. implicacions per a la pràctica educativa

6. Bloc VI

7. L'organització escolar i l'educació plurilingüe

          7.1. l'organització escolar

                    7.1.1. objectius i raons

          7.2. L'acollida de l'alumnat nouvingut

                    7.2.1. el centre d'acollida

                    7.2.2. l'aula d'acollida

                    7.2.3. els EBEs

          7.3. l'optimització dels recursos humans

8. Bloc VII

          8.1. La pràctrica educativa i l'educació bilingüe

                    8.1.1. la llengua oral

                    8.1.2. el tractament de la llengua familiar

                    8.1.3. el treball cooperatiu

                    8.1.4. les relacions entorn-família-escola

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • AEP Desenvolupament Comunitari y Andalucía Acoge (2002). Mediación intercultural. Una propuesta para la formación. Popular.
 • Aguado, T. - Gil, I. - Mata, P. (2005). Educación intecultural: una propesta para la transformación de la escuela. Catarata.
 • Aja, E. - Arango, J. (2006). Veinte años de inmigración en España. CIDOB.
 • Alegre, M.A. - Subirats, J. (2007). Educación e inmigración: nuevos retos para España en una perspectiva comparada. CIS.
 • Autoría Compartida (2006). Por preguntar que no quede. Libro del profesorado. CIDE.
 • Baker, Colin (cop. 2006 ). Foundations of bilingual education and bilingualism (4th ed). Clevedon [etc.]: Multilingual Matters. Catàleg
 • Barañano, A. - García, J.L. - Cátedra, M. - Devillard, M.J. (2007). Diccionario de relaciones interculturales. Diversidad y globalización. Complutense.
 • Besalú, X. (2002). Diversidad cultural y educación. Síntesis.
 • Besalú, X. - Climent, T. (2004). Construint identitats. Espais i processos de socialització dels joves d'origen i. Mediterrània.
 • Besalú, X. - Tort, J. (2009). Escuela y sociedad multicultural. Propuestas para trabajar con alumnado extranje. Mad.
 • Besalú, X. - Vila, I. (2007). La buena educación: libertad e igualdad en la escuela del siglo XXI. Catarata.
 • Bonal, X. - Essomba, M.A. - Ferrer, F. (2004). Política educativa i igualtat d'oportunitats. Prioritats i propostes. Mediterrània.
 • Boqué, M.C. (2003). Cultura de mediación y cambio social. Gedisa.
 • Carbonell, F. (2004). Educar en temps d'incertesa. Lleonard Muntaner.
 • Carrasco, S. (2004). Inmigración, contexto familiar y educación: procesos y experiencias de la poblac. Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Casares, R. - Vila, I. (2009). Educación y sociedad. Una perspectiva sobre las relaciones entre la escuela y el. Horsori.
 • Coelho, Elizabeth (2005 ). Ensenyar i aprendre en escoles multiculturals : una aproximació integrada . Barcelona: I.C.E. Universitat de Barcelona :Horsori. Catàleg
 • Colectivo Amani (2004). La escuela intercultural: regulación de conflictos en contextos multiculturales. Catarata.
 • Cummins, Jim (2002 ). Lenguaje, poder y pedagogía : niños y niñas bilingües entre dos fuegos . Madrid: Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Secretaría General Técnica :Morata. Catàleg
 • Essomba, M.A. (2003). Educación e inclusión social de inmigrados y minorías. Cisspraxis.
 • Essomba, M.A. (2006). Liderar escuelas interculturales e inclusivas. Graó.
 • Essomba, M.A. (2008). La gestión de la diversidad cultural en la escuela. Graó.
 • Fernández, T. - Molina, J.G. (2005). Multiculturalidad y educación. TEorías, ámbitos, prácticas. Alianza.
 • Fullana, J. - Besalú, X. - Vilà, M. (2003). Alumnes d'origen africà a l'escola. CCG Edicions.
 • García Canclini, N. (2004). Diferentes, desiguales y desconectados. El mapa de la interculturalidad. Gedisa.
 • García Castaño, F.J. - Muriel, C. (2003). La inmigración en España: contextos y alternativas. Universidad de Granada.
 • García Fernández, J.A. - Goenechea, C. (2009). Educación intercultural. Análisis y propuestas de mejora. Wolters Kluwer.
 • Garreta, J. (2003). El espejismo intercultural. La escuela de Cataluña ante la diversidad cultural. CIDE.
 • Jiménez, R. (2004). Inmigración, interculturalidad y currículo. La educación en una sociedad multicu. Publicaciones MCEP.
 • Jociles, M.I. - Francé, A. (2008). ¿Es la escuela el problema? Perspectivas socioantropológicas de etnografía y e. Trotta.
 • Larios, M.J. - Nadal, M. (2008). L'estat de la immigració a Catalunya. Mediterrània.
 • Llevot, N. (2004). Els mediadors interculturals a les institucions educatives. Pagès.
 • Malgesini, G. - Giménez, C. (2000). Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad. Catarata.
 • Montón, M.J. (2003). La integració de l'alumnat immigrant al centre escolar. Graó.
 • Mijares, L. (2006). Aprendiendo a ser marroquíes. Inmigración, diversidad lingüística y escuela. Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.
 • Mijares,L. (2007). Voces del aula. Etnografías de la escuela multilingüe. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Catàleg
 • Morales, L. (2006). La integración lingüística del alumnado inmigrante. Catarata.
 • Palaudàrias, J.M. - Serra, C. (2007). La migración extranjera en España: balance y perspectivas. CCG Edicions.
 • Parekh, B. (2005). Repensando el multiculturalismo. Istmo.
 • Serra, C. (2006). Diversitat, racisme i violència. Eumo.
 • Suárez-Orozco, C. - Suárez-Orozco, M. (2003). La infancia de la inmigración. Morata.
 • Vila, Ignasi, (2006 ). Llengua, escola i immigració: un debat obert . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Zapata-Barrero, R. (2004). Multiculturalidad e inmigración. Síntesis.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Assistència obligatòria mínima: 80% de les sessions
Requisits d'avaluació del material presentat:
Cal que hi hagi claredat i correcció (tant ortogràfica com sintàctica) de tot el material escrit.
Al final del mòdul caldrà presentar un "diari de camp" on es reculli l'activitat desenvolupada per l'estudiant de manera autònoma (lectures, activitats, converses), presentada cronològicament i que reculli també les impressions i valoracions.
Treball per blocs:
Bloc I i IV: Monografies de caire teòric-reflexiu (extensió màx. 10 pàgs cadascuna)
Bloc II i III: Monografia de caire analítico-pràctic (extensió màx. 10 pàgs)
Bloc V, VI i VII:
Presentació i discussió a classe d'alguna de les lectures recomanades.Participació en els fòrums en cadascun dels blocs
Elaboració d'una síntesi amb aportacions personals sobre allò que s'ha après a partir d'un cas concret. Es valorarà la capacitat d'argumentació i justificació de la proposta presentada així com la capacitat de relacionar la proposta amb la informació obtinguda a partir de les lectures (extensió màx 10 pàgs)