Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2004
Descripció:
Coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. La literatura en l'ensenyament de la llengua. Llenguatge oral i escrit: comprensió i expressió. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de la llengua i la literatura.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA MASGRAU JUANOLA

Altres Competències

 • Fomentar la reflexió sistemàtica sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua i la literatura a primària.
 • Conèixer el tractament de la llengua i la literatura a l’escola: el disseny curricular, el projecte lingüístic i les activitats d’aula.
 • Valorar la importància de potenciar les habilitats lingüístiques -parlar, escoltar, llegir i escriure- en l’alumne/a al llarg de totes les etapes d’intervenció pedagògica a l’educació primària.
 • Adquirir una visió global i coherent del procés de desenvolupament de la llengua oral i escrita des de metodologies globals i interdisciplinàries. Analitzar-ne l’ús i l’aprenentatge des de la pròpia especialitat.
 • Conèixer les característiques de la literatura infantil: analitzar-ne els principals gèneres, autors i obres; conèixer també les característiques bàsiques de la literatura popular.
 • Adquirir tècniques i recursos didàctics per treballar la literatura infantil i popular a la classe de llengua i despertar l’interès dels alumnes: explicar contes, potenciar la lectura autònoma, tallers de creació literària.
 • Dissenyar activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació, des de l’àrea de llengua, per incidir en el desenvolupament integral de la llengua oral i escrita en tota l’educació primària.

Continguts

1. LLENGUA I LA SEVA DIDÀCTICA (Català)

2. Aquest programa està pendent de revisar. El definitiu es lliurarà en començar el curs.

3. - El currículum d'educació primària: anàlisi dels continguts, objectius i de les orientacions didàctiques de la llengua.

4. - La llengua i el desenvolupament de les quatre habilitats: parlar, escoltar, llegir i escriure:

5. Funcions de la llengua oral.

6. L'expressió oral: components lingüístics, pragmàtics i comunicatius.

7. L'escolta activa

8. L'expressió escrita: procés de composició escrita.

9. Mètodes d'ensenyament-aprenentatge de la llengua escrita.

10. El procés lector: la comprensió lectora.

11. - L'enfocament de la llengua i els factors culturals: el PLC, tractament de llengües, la immersió lingüística i la incorporació tardana.

12. - Pautes metodològiques per a l'ens.-apr. De la llengua: desenvolupament de la competència comunicativa, interacció i paper de l'ensenyant en l'aspecte lingüístic.

13. - Disseny, planificació i programació d'activitats d'aula.

14. - Pautes i criteris d'avaluació i correcció de la llengua oral i escrita.

15. LITERATURA INFANTIL I LA SEVA DIDÀCTICA

16. - Concepte de literatura i les seves funcions. La literatura infantil: concepte i característiques.

17. - La literatura popular: concepte i gèneres principals.

18. Les rondalles. Les llegendes i les faules. Com explicar contes.

19. Les dites i les endevinalles.

20. Relació entre literatura i música: els poema i la cançó. Les cançons populars catalaens.

21. Propostes didàctiques

22. - La literatura d'autor:

23. La literatura infantil a Catalunya. Etapes. Autors i obres principals.

24. Gèneres narratius. El conte. La novel·la

25. La poesia a l'escola.

26. El teatre infantil. Altres formes de dramatització: els titelles, el mim, les ombres.

27. Paraula i imatge: Les revistes. La revista escolar. El còmic.

28. Les il·lustracions. Principals il·lustradors de la literatura infantil.

29. - La creativitat: El taller de llengua i literatura. Tècniques literàries. Recursos de creativitat.

30. - La biblioteca a l'escola. El plaer per la lectura.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 0 0
Elaboració individual de treballs 0 0 0
Exposició dels estudiants 0 0 0
Sessió participativa 0 0 0
Sessió pràctica 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  Mètodes docents:
  Discussió i reflexió dels plantejaments teòrics, de lectures proposades, de situacions pràctiques i de l'observació feta a l'escola.

  Treball de discussió en petits grups de temes i articles d'interès. Posades en comú i valoració del procés d'ensenyament - aprenentatge de la llengua a primària.

  Treball individual guiat de reflexió i aplicació dels continguts plantejats.

  En els crèdits pràctics de llengua s'elaboraran activitats per realitzar a l'escola: planificar activitats globalitzadores i interdisciplinàries.

  A literatura els temes generals i aquells que presentin dificultats de consulta bibliogràfica seran explicats per la professora.

  Es formaran grups de sis a vuit alumnes que escolliran un tema del programa per treballar-lo en equip i exposar-lo a classe. El treball constarà d'una part teòrica, una proposta didàctica i una recollida de bibliografia. Aquesta bibliografia, junt amb el guió i el material didàctic, es repartirà a la resta de la classe.

  ACTIVITATS PRÀCTIQUES
  Anàlisi de propostes d'aula i de material didàctic, aprofitant els crèdits d'observació o a partir de l'observació indirecta (vídeos o articles)

  Conferència d'especialistes en temes específics: incorporació tardana o alfabetització d'adults.

  Exposició de la interpretació d'un llibre recomanat per fer un debat entre diferents enfocaments.

  Disseny d'activitats d'aula i elaboració de material

  Adaptació del treball de llengua a una situació comunicativa on participin el mestres especialistes: sortida, colònies, intercanvi entre escoltes, a escollir.

  Escriptura d'un text seguint el model de composició escrita.

  Presentació dels treballs col·lectius sobre temes de literatura del programa.
  Tipus d'exàmens:
  S'avaluarà:

  El nivell de coneixements adquirits per l'estudiant en relació als temes tractats, la bibliografia i les conferències.

  La participació activa, el treball continuat i constant durant el curs en les activitats individuals i en petit grup.

  La capacitat de relacionar coneixements teòrics amb les propostes pràctiques, les reflexions a partir de lectures i les aportacions didàctiques en els treballs personals o en grup.

  - A llengua la qualificació tindrà en compte:

  La prova escrita a final de semestre: 50%

  El treball pràctic: 30%

  La interpretació i exposició d'una lectura de la bibliografia: 10%

  Les pràctiques d'aula: 10%

  Per ser qualificat caldrà haver superat amb aprovat la prova i els treballs

  - A literatura es valorarà:
  Comentari sobre les lectures obligatòries

  Presentació a classe dels treballs en equip sobre aspectes concrets de literatura infantil i la seva didàctica.

  Prova escrita final sobre continguts del programa.

  - La nota final sortirà de ponderar: 2/3 de la nota de llengua i 1/3 de literatura.
  - Segons hem acordat els professors i professores de l'àrea de coneixement de Didàctica de la llengua, tant en els treballs com en altres aportacions serà indispensable el domini de la llengua oral i escrita. Els estudiants que no l'hagin assolit, l'hauran de superar el setembre.