Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2004
Descripció:
Conjunt integrat de pràctiques d'iniciació docent a realitzar en els corresponents nivells del sistema educatiu. Les pràctiques hauran de proporcionar tanmateix el coneixement del sistema escolar a través del coneixement del centre concret com a unitat organitzativa en les seves diferents dimensions i funcions així com de la comunitat educativa.
Crèdits:
32
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup AA

Durada:
Anual
Professorat:

Grup AB

Durada:
Anual
Professorat:

Grup AC

Durada:
Anual
Professorat:

Grup AD

Durada:
Anual
Professorat:

Grup AE

Durada:
Anual
Professorat:

Grup AF

Durada:
Anual
Professorat:

Grup AG

Durada:
Anual
Professorat:

Grup AH

Durada:
Anual
Professorat:

Grup AI

Durada:
Anual
Professorat:

Grup AJ

Durada:
Anual
Professorat:

Grup AK

Durada:
Anual
Professorat:

Grup AL

Durada:
Anual
Professorat:

Grup AM

Durada:
Anual
Professorat:

Grup AN

Durada:
Anual
Professorat:

Grup AO

Durada:
Anual
Professorat:

Grup AP

Durada:
Anual
Professorat:

Grup AQ

Durada:
Anual
Professorat:

Grup AR

Durada:
Anual
Professorat:

Grup AS

Durada:
Anual
Professorat:

Grup AT

Durada:
Anual
Professorat:

Grup AU

Durada:
Anual
Professorat:

Grup AV

Durada:
Anual
Professorat:

Grup AW

Durada:
Anual
Professorat:

Grup AX

Durada:
Anual
Professorat:

Grup AY

Durada:
Anual
Professorat:

Grup AZ

Durada:
Anual
Professorat:

Grup BA

Durada:
Anual
Professorat:

Grup BB

Durada:
Anual
Professorat:

Grup BC

Durada:
Anual
Professorat:

Grup BD

Durada:
Anual
Professorat:

Grup BE

Durada:
Anual
Professorat:

Grup BF

Durada:
Anual
Professorat:

Grup BG

Durada:
Anual
Professorat:

Grup BH

Durada:
Anual
Professorat:

Grup BI

Durada:
Anual
Professorat:

Grup BJ

Durada:
Anual
Professorat:

Grup BK

Durada:
Anual
Professorat:

Grup E

Durada:
Anual
Professorat:
ANGEL ALSINA PASTELLS  / MIQUEL ALSINA TARRES  / ROSER BATLLORI OBIOLS  / LLUIS BRUGUES AGUSTI  / MONTSERRAT CALBO ANGRILL  / PERE CORNELLÀ CANALS  / RAMON CORTADA COROMINAS  / JOAN DE LA CREU GODOY TOMAS  / JOSEP JUANDO BOSCH  / LIDIA MONFORTE GOMEZ  / BEATRIZ PALAU ROSENDO  / SONIA ROMAN TITOS  / SILVIA SANCHEZ ARIÑO

Grup F

Durada:
Anual
Professorat:

Grup G

Durada:
Anual
Professorat:

Grup H

Durada:
Anual
Professorat:

Grup I

Durada:
Anual
Professorat:

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:

Grup K

Durada:
Anual
Professorat:

Grup L

Durada:
Anual
Professorat:

Grup M

Durada:
Anual
Professorat:

Grup N

Durada:
Anual
Professorat:

Grup O

Durada:
Anual
Professorat:

Grup P

Durada:
Anual
Professorat:

Grup Q

Durada:
Anual
Professorat:

Grup R

Durada:
Anual
Professorat:

Grup S

Durada:
Anual
Professorat:

Grup T

Durada:
Anual
Professorat:

Grup U

Durada:
Anual
Professorat:

Grup V

Durada:
Anual
Professorat:

Grup W

Durada:
Anual
Professorat:

Grup X

Durada:
Anual
Professorat:

Grup Y

Durada:
Anual
Professorat:

Grup Z

Durada:
Anual
Professorat:

Altres Competències

 • 2. OBJECTIUS DEL PRÀCTICUM En relació a l’organització i la realitat escolar: Conèixer diferents tipus de centres i enfocaments de l’activitat educativa. Aprofundir en l’observació de l’estructura i el funcionament del centre, del cicle i de l’aula, així com les relacions de l’escola amb l’entorn. En relació al perfil professional: Observar les maneres d’actuar dels mestres i alumnes i treure conclusions per a la pròpia pràctica. Capacitar per a dissenyar unitats temàtiques i propostes d’activitats educatives fonamentades, innovadores i adequades al context, saber aplicar-les i avaluar-ne la seva posada en pràctica per tal de poder fer propostes prospectives sobre el propi projecte. Assumir de manera gradual la intervenció dins del grup classe. Fer ús contrastat de les fonts d’informació i documentació adequada. Fer servir les tecnologies de la informació i la comunicació en les diferents tasques. Aprofundir en el significat i les implicacions de la feina de mestre en la societat actual. En relació al compromís educatiu: Participar en les activitats i les tasques del centre (reunions de cicle, comissions, claustre, serveis tècnics, famílies…), mostrant capacitat de comunicació i actitud de respecte envers la feina desenvolupada. Apreciar i comprendre la diversitat de nens i nenes i participar en la cerca de respostes a les seves necessitats educatives. Entendre la multiculturalitat com una característica fonamental de l’escola actual i adoptar una actitud positiva. Implicar-se en el treball del centre, participant en projectes o activitats i en l’elaboració de recursos. Desenvolupar una actitud reflexiva i crítica que potenciï la innovació, la formació permanent i el compromís social. En relació al desenvolupament personal: Desenvolupar habilitats socials i actituds de cooperació que permetin una bona comprensió i integració dins de les dinàmiques dels grups de treball i àmbits d’intervenció, tant a l’escola com a la Facultat. Reflexionar críticament sobre les pròpies concepcions i actuacions i ser capaç de qüestionar-les i modifica-les, si cal.

Continguts

1. veure document de pràctiques adjunt

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  Mètodes docents:
  Veure document de pràctiques adjunt


  Tipus d'exàmens:
  L’AVALUACIÓ
  En tot procés formatiu l’avaluació constitueix un dels components essencials, tant per la valoració del procés d’ensenyament-aprenentatge com per la regulació de la pròpia pràctica, ja que:
  Permet incidir en l’anàlisi dels elements cognoscitius, els comportaments i les actituds, i el progrés i la capacitat de millora de l’estudiant.
  És una peça fonamental per a l’anàlisi crítica del mateix estudiant (autoavaluació).
  Possibilita la validació dels objectius, la previsió de noves estratègies, l’adaptació a nous elements, en definitiva, la presa de decisions futures.
  En el procés d’avaluació hi han d’intervenir el tutor de la Facultat, el mestre tutor i el mateix estudiant, entenent que el diàleg i la valoració contínua i formativa són les millors eines per aconseguir els propòsits assenyalats. Per dur a terme aquesta avaluació processal el tutor tindrà en compte les reflexions escrites (diari), les visites, el nivell i la qualitat de la participació/aportació de l’estudiant en les sessions de tutoria, les valoracions dels mestres tutors i el treball de pràcticum. L’avaluació final inclourà tots els aspectes anteriors. D’altra banda, el mestre tutor partirà bàsicament de l’observació i la relació amb l’estudiant mentre està al centre. Es tracta, doncs, d’elements, d’observacions i de valoracions diferents i complementàries que s’han de posar en relació i analitzar conjuntament.
  Per facilitar els elements necessaris per a l’avaluació, tant pel que fa als professors tutors de la Facultat com pel que fa als mestres tutors de les escoles, es proporciona una guia per elaborar l’informe d’avaluació (annex 7). L’informe d’avaluació s’entén com un balanç global del procés de pràcticum que permeti destacar el grau d’implicació de l’estudiant, les seves actituds i capacitats per a la docència i els principals aprenentatges assolits en aquest període de la seva formació. En aquest informe hi ha apartats en relació amb els quals el tutor de l’escola pot aportar més informació i altres en què és el tutor de la Facultat qui està en millors condicions per fer-ho. També hi ha apartats en els quals són de gran importància les aportacions de tots dos, però en tot cas es considera desitjable que el contingut de tots sigui el resultat de l’intercanvi i el contrast de la informació i valoració dels tutors i estudiants i, si és possible, que s’elaborin de manera conjunta. En aquest sentit, l’informe ha de ser el resultat del procés de treball i comunicació dut a terme durant tot el pràcticum entre els tutors i els estudiants. Per això es considera necessari que a l’inici del procés els estudiants siguin informats de les pautes d’avaluació, ja que aquestes són també pautes per orientar les actuacions dels estudiants i les tutories. També seria de gran interès fer una revisió dels diferents aspectes considerats al final del primer trimestre del curs, que serveixi de referència per a la supervisió posterior i l’informe final.
  La qualificació serà el resultat de la valoració que facin de l’activitat pràctica realitzada per l’estudiant el professor tutor de la Facultat i el mestre tutor de l’escola i la qualificació que mereixi el treball de pràcticum. És responsabilitat del tutor de la Facultat recollir les informacions elaborades per l’estudiant i el mestre tutor i fer la qualificació final de comú acord, sempre que sigui possible, amb tots dos.

  Observacions

  Prerequisits:
  A primer i segon curs
  Realitzar les setmanes d’observació a l’escola corresponents i obtenir una valoració positiva.
  Assistir a les sessions informatives que es preparin.
  Participar en el procés de tria de places de pràcticum que es fa l’últim trimestre del segon curs.