Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
El treball de fi de màster consisteix en l'elaboració d'un treball escrit que integra anàlisi i la reflexió teòrica i realitza una aportació relacionada amb l'atenció a la diversitat i l'educació inclusiva. El Treball de fi de màster possibilita posar de manifest la maduresa i el nivell cientificotècnic assolits al llarg del procés formatiu. El Treball de Fi de Màster és un treball tutoritzat. La coordinació del màster assignarà un tutor a cada estudiant. El Treball de Fi de Màster té en compte la Normativa marc reguladora del Treball de Fi de Grau i del Treball de Fi de Màster, aprovada pel Consell de Govern de la Universitat de Girona en la sessió 6/12 de 26 juliol 2013 i que es pot consultar al següent enllaç: http://www.udg.edu/tabid/19049/default.aspx
Crèdits:
6

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIQUEL BARRIS RUSET  / JUDIT FULLANA NOELL  / MARIONA LLOPART ROSSELL  / MARIO RAUL MONTERO CAMACHO  / EDUARDO PIÑERO NIETO  / CAROLINA MARIA PUYALTO ROVIRA  / INGRID RECARENS TORT  / MONTSERRAT VILA SUÑE  / JULIE WADDINGTON
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB3: - Assumir la responsabilitat del propi desenvolupament professional i l'especialització en el camp de la inclusió educativa i la atenció a la diversitat
 • CT1 - Sistematitzar el coneixement avançat i la comprensió dels desenvolupaments teòrics, metodològics i pràctics en l'àrea de estudi i investigació de la inclusió educativa
 • CT2 - Analitzar problemes complexos relacionats amb la inclusió educativa i l'atenció a la diversitat
 • CT3 - Reflexionar críticament i avaluar les pròpies pràctiques educatives i les d'altres professionals a la llum del compromís ètic amb l'equitat, la interculturalitat i la inclusió educativa
 • CE2: - Desenvolupar projectes de recerca i d'innovació educativa dirigits a la millora de les pràctiques en l'àmbit d'atenció a la diversitat i de la inclusió educativa
 • CE3: - Utilitzar els avenços en investigació educativa i en les diferents disciplines per reflexionar críticament sobre les pràctiques actuals d'atenció a la diversitat i d'educació inclusiva i per prendre decisions sobre aquestes pràctiques en contextos específics
 • CE4: - Dissenyar projectes d'inclusió educativa que prenguin en consideració les dimensions política, institucional, curricular, organitzativa, metodològica i professional implicades en l'atenció a la diversitat
 • CE5: - Avaluar programes educatius i proposar objectius i estratègies per desenvolupar pràctiques educatives inclusives de qualitat
 • CE6: - Avaluar models organitzatius i curriculars a partir de l'elaboració de criteris d'acord amb els principis d'una escola inclusiva i multicultural

Continguts

1. El Treball de Fi de Màster és un treball tutoritzat que pot anar orientat a:

          1.1. . Planificació, disseny i desenvolupament d'un programa d'intervenció.

          1.2. • Planificació i desenvolupament d'una investigació sobre algun dels temes tractats en el màster.

          1.3. Planificació i desenvolupament de processos d'avaluació d'una organització, d'un projecte o d'un programa destinats a millorar l'atenció de les necessitats educatives i l'escola inclusiva .

          1.4. • Desenvolupament de processos d'assessorament i orientació professional

2. S'assignarà un tutor a cada estudiant.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 50,00 0 50,00
Elaboració individual de treballs 3,00 70,00 0 73,00
Exposició dels estudiants 2,00 8,00 0 10,00
Seminaris 7,00 0 0 7,00
Tutories de grup 0 0 10,00 10,00
Total 12,00 128,00 10,00 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Redacció d'un document final del Treball de Fi de Màster, sigui en format monografia o bé en format d'article científic. El treball escrit és avaluat pel professor o per la professora que l'ha tutoritzat, tenint en compte els següents aspectes:

  • Documentació utilitzada i adequació al tema.
  • L’estructura del treball clara, ordenada i adequada al tipus de treball.
  • Ojectius del treball clars i ben formulats.
  • Bon nivell d'argumentació.
  • Capacitat d’anàlisi de problemes complexes en contextos específics
  • Mètodes, estratègies i procediments emprats per desenvolupar el treball adequats i coherents amb els objectius
  • Conclusions rellevants i fan alguna aportació en relació a la temàtica del màster.
  • Aspectes formals correctes: incloent la citació seguint la normativa APA i les altres pautes que s’hagin donat.
  • Bon seguiment del treball par part del tutor a través de les tutories, puntualitat en el compliment dels terminis


  75 No
  Presentació oral pública del TFM La presentació oral és avaluada per un tribunal composat per tres professors. Per valorar aquesta presentació tenen en compte els següents aspectes:
  • Estructura de l’exposició oral, adequada al tipus de treball realitzat.
  • Ordre coherent de l’exposició, claredat i precisió
  • Argumentació i coneixement del tema
  • Ajustament de temps.
  • Veu, entonació i contacte visual
  • Correcció formal del material presentat: Power point o altre material de suport.
  • Capacitat per respondre correctament les qüestions plantejades.
  • Nivell de reflexió.
  25 No

  Qualificació

  Per aprovar el treball de fi de màster cal que l'estudiant aprovi el treball escrit i la presentació oral del seu treball. També caldrà que assisteixi a un mínim dels seminaris de presentació oral. Aquest mínim s'establirà a començament de curs.

  El dipòsit del TFM en la data prevista anirà acompanyat del vist-i-plau del tutor o la tutora del treball. No es permetrà la presentació d'un treball que no tingui aquest vist-i-plau.

  IMPORTANT: El plagi o còpia literal d’un treball d’un/a altre/a autor/a, o de parts de treballs o documents d’altres autors/es, o copiat directament de pàgines web, suposarà directament la qualificacó de suspens.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La qualificació serà de no presentat quan l'estudiant no presenti el treball escrit o quan no faci l'exposició oral i defensa del treball.

  Avaluació única:
  L'avaluació del TFM és igual per tots els estudiants.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Tutoria

  L'espai i horari a desenvolupar les tutories es pactaran de forma individualitzada amb els estudiants i es faran presencialment o de forma virtual, tenint en compte la disponibilitat d'espais d'acord amb les condicions determinades pel curs 2020-2021.

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  La comunicació i interacció amb l'estudiantat es farà a través del moodle, correu electrònic i a través de les tutories presencials.

  Observacions

  A l'nici del curs es proporcionarà una GUIA DEL TREBALL DE FI DE MÀSTER, que es penjarà al moodle de l'assignatura

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  No es modifica res en relació a l'elaboració del treball escrit. Se segueixen les indicacions proporcionades als estudiants a la Guia del TFM, que està penjada al moodle.
  Pel que fa a la presentació o defensa del TFM, s'introdueixen les modificacions següents:
  1. La presentació oral del TFM es farà de forma asíncrona. Els estudiants hauran de preparar una presentació d'uns 15 minuts i gravaran l'àudio i víde. Aquesta presentació s'exportarà en format vídeo ocult del youtube. En una tasca del moodle espenjarà un pdf que inclourà títol del treball, autor/a l'enllaç al video dela presentació.
  2. El professorat integrant de la comissió avaluadora revisarà els videos abans de la data prevista per a la defensa.
  3. La defensa es farà de forma síncrona. L'estudiant i la comissió avaluadora, en la data i hora prevista, es reuniran a través de videoconferència per tal de comentar el treball i plantejar les preguntes a l'estudiant. Aquesta videoconferència tindrà una durada màxima de 30 minuts.
  4. Immediatament després de la defensa, la comissió avaluadora deliberarà i posarà la qualificació corresponent a la presentació oral.

  Els estudiants disposen d'un document penjat al moodle, que complementa la Guia del TFM, on es detalla el procés a seguir.

  Modificació de l'avaluació:
  El sistema d'avaluació i qualificació no es modifica. El tutor del treball posarà una nota de l'1 al 10 que tindrà un pes del 75% de la nota. La comissió avaluadora posarà una nota de l'1 al 10, que tindrà un pes del 25% de la nota.
  Els criteris d'avaluació del treball escrit no es modifiquen.
  Dels criteris d'avaluació de l'exposició oral establerts (veure Guia TFM i document complementari) només s'exclouen els que fan referència a la presentació de 2 o 3 preguntes dirigides a l'audiència, una vegada finalitzada la presentació.

  S'elimina pel curs 2019-20 l'obligatorietat de l'assistència mínima del 50% a les sessions de presentació del TFM.

  Tutoria i comunicació:
  La tutoria i comunicació amb els estudiants es duu a terme a través de sistemes de videoconferència i del correu electrònic. Cada tutor/a fa el seguiment dels estudiants que li corersponen.
  Durant el mes de maig es fa una reunió de la coordinadora d'estudis amb tots els estudiants, a través de videoconferència, per aclarir dubtes sobre lliurament, dipòsit, presentació oral i qualificació del TFM. En aquesta reunió e presenta el document complementari a la Guia del TFM, per aquest curs 2019-20