Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Coneixements avançats sobre grups juvenils i dinàmica de grups. Els grups juvenils formals i els informals i la relació institucional i educativa amb ells. Comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en la relació educativa amb la joventut i el vincle entre joves: Anàlisi i discussió de les principals aportacions teòriques i experiències aplicades. Aprofundiment en les dinàmiques d'acostament, relació i cohesió en els grups juvenils. Espais, canals i temps d'acció amb joves: perspectiva nacional i internacional.
Crèdits:
3

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
PERE SOLER MASO
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • B.2.  Analitzar críticament la condició juvenil.
 • T.2.  Comunicar-se i mantenir relacions interpersonals de forma efectiva, de manera especial amb diferents col·lectius juvenils.
 • T.3.  Analitzar críticament la deontologia professional i promoure avenços en les reflexions i formulacions ètiques vinculades al treball socioeducatiu amb joves i l'exercici de la professió.
 • E.2.  Dissenyar, organitzar i projectar aplicacions i avaluacions d'accions, programes i plans vinculats al sector juvenil.
 • E.3.  Investigar i projectar innovacions en el treball juvenil i en la política de joventut.
 • E.4.  Identificar i analitzar realitats juvenils individuals i grupals.

Continguts

1. L’acció amb joves avui: Anàlisi i debat a partir de diferents experiències: Cultures juvenils, bandes i pràctiques d’intervenció institucionals i socioeducativa; el vincle educatiu des de la perspetiva de l'educador/a i del/la jove; el vincle educatiu amb joves en situació de vulnerabilitat; la perspectiva de gènere i la interculturalitat en la intervenció educativa.

2. Els professionals, serveis i recursos per a l’acció amb joves: El perfil del professional de la joventut; Competències i habilitats professionals; Anàlisi de les possibilitats dels equipaments i recursos; Les possibilitats i la necessitat del treball amb xarxa.

3. Els dilemes ètics en la intervenció amb joves: L’ètica aplicada a la intervenció social i el treball socioeducatiu, els dilemes ètics i morals en el treball amb joves, anàlisi de casos i experiències d’intervenció en joves i possibles recursos davant els dilemes ètics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 15 21
Classes participatives 15 0 15
Lectura / comentari de textos 0 40 40
Total 21 55 76

Bibliografia

 • Andueza, María (2007 ). Dinámica de grupos en educación (4ª ed.). México, D.F. [etc.]: Trillas. Catàleg
 • Añón Roig, María José Solanes Corella, Ángeles (2011 ). Construyendo sociedades multiculturales : espacio públicoy derechos . Valencia: Tirant lo Blanch [etc.]. Catàleg
 • Benson, Jarlath F (2001 ). Working more creatively with groups (2nd ed.). London [etc.]: Routledge. Catàleg
 • Boisvert, Daniel (2005 ). Animation de groupes : approche théorique et pratique pour une participation optimale . Cap-Rouge (Québec): Presses Inter Universitaires. Catàleg
 • Pérez-Madrid, Francisca (2013 ). La Gobernanza de la diversidad religiosa : personalidad yterritorialidad en las sociedades multiculturales . Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi. Catàleg
 • Castilla Vázquez, Carmen (2011 ). El Diálogo interreligioso : iniciativas para la gestión de la diversidad religiosa . Granada: Comares. Catàleg
 • Castillo Cuesta, Silvia (cop. 2007 ). Animació i dinàmiques de grup . Barcelona: Altamar. Catàleg
 • Forsyth, Donelson R (cop. 2010 ). Group dynamics (International ed. 5ª ed.). Belmont: Wadsworth. Catàleg
 • Martí Olivé, Joel (2011 ). Técniques participatives per al debat grupal (2a ed. actualitzada i ampl.). [Barcelona]: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Novarese, Daniele (DL 2005 ). Educación socioafectiva : 150 actividades para conocerse,comunicarse y aprender de los conflictos . Madrid: Narcea. Catàleg
 • Oviedo, Otilia (2006 ). 500 actividades con grupos . Archidona: Aljibe. Catàleg
 • Torres Rodríguez, Omar (2008 ). Técnicas grupales . La Habana: Félix Varela. Catàleg
 • Espacios de reflexión ética en servicios de intervención social. . Recuperat , a http://dixit.gencat.cat/es/04recursos/09etica_aplicada_als_serveis_socials/07ere

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi d'un cas. Exercici de reflexió sobre un dels casos treballats en l’assignatura o bé, assaig d’aprofundiment sobre qualsevol dels temes tractats en alguna de les sessions. 50
Plantejament d'un dilema ètic. Plantejament d’un dilema ètic real o fictici, presentació en grup i desenvolupament escrit posterior del cas. 50

Qualificació

Els exercicis no han de superar les tres pàgines. S’avaluarà a partir dels següents criteris:
- Presentació correcta, sintètica i amb els aspectes més rellevants del tema
- Anàlisi, aprofundiment i discussió
- Posicionament personal i argumentació
- Capacitat de relacionar la temàtica amb continguts tractats en l’assignatura i el màster
- Llenguatge especialitzat i discurs emprat
- Bibliografia i fonts de documentació emprades i referenciades
- Presentació oral del plantejament en el cas del dilema ètic